Kidušin

Svatební obřad, obecně označován také chupa, není v judaismu považován za svátost, ale za právní akt - je tedy přípustný také rozvod.

 

Obřad se původně se skládal ze dvou částí: zaslíbení (ejrusin nebo kidušin) a vlastní svatby (nisuín) po uplynutí jednoho roku. Od středověku spojeno v jeden chupa ve kidušin. Po příchodu pod chupu obchází nevěsta sedmkrát ženicha. Po společném vypití prvního poháru vína dá ženich nevěstě prsten se symbolem domu (Chrámu) a opakuje po oddávajícím: Tímto prstenem jsi mi zasvěcena podle zákona Mojžíše a Izraele. Důležitou součástí je ketuba - svatební smlouva v aramejštině, v níž se ženich zavazuje povinnostmi k budoucí manželce, kterou musí oddávající přečíst a předat nevěstě. Tím končí první část. V druhé následuje sedm svatebních požehnání (ševa b'rachot), vypití druhého poháru vína a rozbití jiného poháru ženichem na památku zboření Chrámu. Zvoláním mazl tov je obřad ukončen.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.