Zmizelí sousedé

Literárně-dokumentační projekt pro žáky nejvyšších ročníků základních škol a studenty středních škol

Cíl projektu

Cílem projektu Zmizelí sousedé, který organizačně zajišťuje Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea a který vznikl na podzim roku 1999 pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky, je přiblížit dnešní mladé generaci (především studentům ve věku od 12 do 18 let) osud lidí, kteří zmizeli v době druhé světové války z bezprostředního sousedství. Za pět let své existence dosáhli organizátoři spolu se studenty a jejich pedagogy výborných výsledků. Studenti na základě informací získaných z archivů svých škol, okresních archivů, vyprávění a dokumentů (fotografií, dopisů a pod.), ale zejména na základě zážitku z osobních setkání s pamětníky a svědky zpracovávají literárně-dokumentační výpověď o situaci, kdy ze škol a společenského života mizeli lidé pouze kvůli svému původu. Projekt ale není omezen ani na konkrétní období, ani na konkrétní skupinu lidí a je tedy otevřen všem zmizelým sousedům. Protože se jeho první fáze realizuje zejména ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea, je zaměřen zejména na zmizelé židovské sousedy. Ve spolupráci s Muzeem romské kultury se ale projekt otevírá i mapování romského holocaustu.

Dosavadní výsledky projektu překračují naše očekávání. Některé práce jsou dokladem faktu, že je dnes možné objevit židovskou identitu beze strachu i v menších okresních městech. Zdá se, že projekt nejen mapuje, ale dokonce napomáhá změně společenského prostředí.

Projekt vychází z dlouholeté spolupráce s učiteli a z charakteristických českých a zcela místních možností a zdrojů. Práce vznikají na základě informací nalezených vdané lokalitě, ale jejich kvalita je zaručena díky neformálnímu přístupu lektorů a učitelů k dalšímu vzdělávání na seminářích Jak vyučovat o holocaustu Památníku Terezín a VKC ŽMP (a koordinační a metodická podpora projektu VKC ŽMP a o.s. Zapomenutí ). Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a sdružení Zapomenutí usiluje (v závislosti na finančních prostředcích) o prezentaci všech studentských prací mj. putovní výstavou uspořádanou z výsledků prací studentů, studentskou prezentací a distribucí výstupů na seminářích a akcích VKC ŽMP pro více než 5000 žáků a studentů ročně.

Autorům jde o připomenutí památky zapomenutých osudů prezentacemi a navazujícími aktivitami ve škole, obci, na celostátní a mezinárodní úrovni. (Přehled vývoje projektu do roku 2003: 2000 - první sborník se stal metodickým materiálem rozdávaným na seminářích, 2001 - film ČT, 2002 - vznik putovní výstavy složené z ukázek 12 různých studentských prací (do r. 2003 navštívila přes 25 míst), 2003 - první regionální sborník ZŠ Litomyšl, postupně vznik 4 kopií výstavy).

Zmizelí sousedé jsou vlastně metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT na základní, střední, gymnaziální i střední odborné úrovni. Jde o dlouhodobý autorský studentský projekt na klíčové průřezové téma, spoluvytvořený pilotními českými školami zdola. Od roku 2003 má paralelu ve slovenském projektu Ztratení susedia (Nadace Milana Šimečku).

Ukázka z výsledků projektu Zmizelí sousedé - Dívčí křesťanská skupina Velhartice.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze tak ve spolupráci s Terezínskou iniciativou, Památníkem Terezín, Muzeem romské kultury v Brně, Ústavem soudobých dějin a organizací Ukrývané děti, nabízí učitelům českých škol pomoc při zpřístupnění informací (výstav, sbírek, databází a podobně), které se tématu týkají.

Putovní výstava Zmizelí sousedé v současnosti existuje ve třech verzích - malá, střední a velká. K výstavě jsou zdarma dodávány tyto materiály: ukázka osmi panelů a katalog k výstavě, metodika k projektu, sborníky studentských prací z Litomyšle a Chotěboře, prezentace výstavy v PowerPointu.

Postup

Od koordinátora získávají studenti pouze inspiraci - základní text projektu a dotazník, naší nabídku možností jak k danému tématu přistoupit. (Pořady ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽM, Památníku Terezín, filmy, literatura, setkání s autory a filmovými tvůrci píšícími na danou tematiku, návrh projektu s dotazníkem). Informace si hledají sami s malou pomocí naší, učitelů, archivů, jednotlivců. Koordinátorem projektů, které se týkají romského holocaustu, je Muzeum romské kultury v Brně.

Projekt vede studenty k samostatné práci a k prohloubení zájmu o danou věc. Protože je projekt jejich vlastní aktivitou, vede ke změně postoje k odlišným kulturám (úcta). Nezískají sice ucelený komplex informací, ale ty konkrétní znalosti, které získají na základě osobního poznání týkající se dějin českých Židů a Romů, mohou otevřít cestu k jejich vlastnímu hledání dalších informací.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je sborník sestavený ze studentských prací, který by měl později umožnit setkávání autorů na internetové stránce. Významné je, že na vzniku a realizaci projektu se jako první finančně podílí Magistrát hlavního města Prahy (MHMP).

  • Tisk sborníku a vznik webové stránky (chápáno jako multimediální projekt, který se může rozrůstat do filmové a hudební podoby) jsou významné hlavně pro studenty samotné, jako potvrzení jejich úsilí v tištěné a multimediálni podobě. Sborník a webové stránky budou také sloužit jako pomůcka pro učitele, zejména jako inspirace ke vzniku nových projektů na regionální úrovni.

  • Tyto projekty už v sobě dnes často zahrnují spolupráci s obcí, regionálním tiskem atd., lze je tedy v budoucnu použít i v rámci regionálního televizního vysílání.

  • Výroba dokumentárního vzdělávacího pořadu ve spolupráci s Českou televizí byla ukončena v srpnu 2001. Je zaměřen na příběhy prvního sborníku Zmizelých sousedů, vydaného v roce 2000.

  • Výstava, jejíž scénář sleduje scénář filmu, tj. příběhy prvního sborníku (sestavena z fotografií - příloh studentských prací a doplněna fotografiemi pořízených v průběhu natáčení, i získanými později).

Další uplatnění

  • Vznik nového vzdělávacího materiálu na webové stránce, filmu, který bude VKC ŽM nabízet na svých seminářích pro učitele.

  • Ze studentů se mohou stát trvalí spolupracovníci muzea. Pokud se podaří vytvořit trvalou síť spolupracovníků na středních školách, mohou v budoucnu pomoci i organizovanému výzkumu z okresních zdrojů pro databázi obětí a přeživších holocaustu.

  • Možnost spolupráce se zahraničními gymnázii zejména na území bývalého Sovětského svazu (např. přes London Jewish Cultural Center (Spiro Institute) v Londýně, Goethe Institut, Anne Frank House), pro které studenti v rámci vzdělávacích aktivit VKC ŽM mohou připravit regionální spolupráci v rámci projektu., propojení se zahraničními projekty .

  • Projekt je inspirací mnoha dalších regionálních projektů, nebo se s nimi propojuje (lokální iniciativa na podporu obnovu synagogy v Lošticích, židovská obec Děčín ve spolupráci s PC Ústí nad Labem, PC Plzeň, Muzeum Šimona Adlera v Dobré vodě, Okresní muzeum Mělník - projekt Prázdná místa, sdružení Moravská Brána - mapování židovské komunity v Lipníku). Jednou z těchto inspirací je i práce Michala Wessela, o které se domníváme, že může změnit přístup učitelů i oficiálních zástupců regionu k židovství a k menšinám vůbec.

Kontakt: Marta Vančurová,martavan@seznam.cz, tel. 603147074.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.