Vyhláška Zemského úřadu v Brně o zákazu kočování cikánů

Zemský úřad v Brně.

Číslo: 2410/I - 7.

Cikáni - pobyt.

V Brně dne 2. března 1940.

Všem okresním úřadům, policejním ředitelstvím a vládním policejním úřadům.

Oběžníkem ministerstva vnitra ze dne 30. listopadu 1939, čís. 64362/1939 - 5 (zdejší oběžník ze dne 6. prosince 1939, čís. 45.801/I-7.) byl vydán zákaz kočování cikánů.

Ministerstvo vnitra uložilo opětným svým výnosem ze den 13. února 1940 čís. D-1520-9/2-40-5 se souhlasem úřadu říšského protektora ze dne 6. února 1940 čís. 0 Pol-VuR II 10-320/39, aby se okresní a vládní policejní úřady postaraly s veškerou energií o to, aby zákaz byl bezpodmínečně a trvale zachováván.

Zejména nechť okresní úřady:

  • působí vhodným způsobem na obec, aby cikánům, kteří se chtějí v obci trvale usaditi nejenom nečinily potíží, nýbrž, aby je v jejich snaze po usídlení se všemožně podporovaly,

  • samy jsou nápomocny cikánům, kteří jsou ochotni trvale se usaditi, zejména opatřením přístřeší, práce atd.,

  • proti nepolepšitelným cikánům zakročují s největší přísností podle zákonným předpisů (tresty, prodejem prostředků ke kočování, odnětím dětí, zákazy přístupu na území okresů neb jeho částí, případně dodáním do kárných pracovních táborů - až budou zřízeny - apod.).

Přednostové okresním a vládních policejních úřadů nechť věnují této agendě trvalou péči a pověří prováděním jejím referenty, o nichž lze předpokládati, že se jí věnují s náležitou cílevědomou energií ve snaze docíliti skutečné žádoucí výsledky.

Počínajíc 30. březnem t. r. buď předkládána koncem každého čtvrtletí ministerstvu vnitra a v opise zemskému úřadu v Brně podrobná zpráva o provádění zákazu kočování.

Ze zprávy nechť je zejména patrno, kolik potulných cikánů se trvale usadilo a v kterých obcích, jak jsou zaměstnáni a ubytováni, kolik potulných cikánů bylo pro nedodržení zákazu zadrženo a jaká opatření byla proti nim učiněna, jak se tato opatření osvědčila, jaké jiné zkušenosti okresní úřad učinil, po případě jaká opatření doporučuje.

Za zemského presidenta:

Dr. Polách v. r...

(Státní okresní archiv Brno-venkov, sign. A-3/232-1940, kart. 86.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.