Oběžník ministerstva vnitra o boji proti cikánskému zlořádu a evidenci cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po způsobu cikánském

Ministerstvo vnitra.

Praha VII, Letenská 69,

Tel. 77741-49.

Č. D-1520-22/6-42-V/4.

V Praze dne 24. června 1942.

Oběžník.

Okresní úřady, jejich pobočky, vládní policejní úřady, policejní ředitelství - kriminální oddělení - všeobecná kriminální ústředna - v Praze a policejní ředitelství - krim. oddělení. - v Brně, k informaci gen. veliteli četnictva, zemským úřadům a zemským četnickým velitelstvím.

Předmět: Boj proti cikánskému zlořádu v Protektorátu - evidence cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po způsobu cikánském.

Přílohy: 1.

I. Dosavadní evidence cikánů není úplná a spolehlivá, neboť nezachycuje zejména cikánské míšence a osoby, potulující se po způsobu cikánském, jako potulné kotláře, brusiče nůžek, kočovné trhovce, pokud nemají vlastní živnost se stálým bydlištěm.

II. Aby byl získán spolehlivý podklad pro evidenci těchto osob, provede kriminální oddělení - všeobecná kriminální ústředna - policejního ředitelství v Praze v době jím stanovené soupis cikánů, cikánských míšenců a osob, potulujících se po způsobu cikánském, na celém území Protektorátu. Použito budiž při tom veškerého četnictva a protektorátní policie. Okresní a obecní úřady jsou povinny vhodným způsobem spolupůsobiti a činnost jmenovaných orgánů podporovati.

III. Okresní a vládní policejní úřady vydají v době, kterou jim sdělí kriminální oddělení - všeobecná kriminální ústředna - policejního ředitelství v Praze, podle čl. 3, odst. 1 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., vyhlášku, kterou se osobám nahoře uvedeným zakazuje opustit po dobu soupisu místo pobytu a ukládá se jim dostaviti se na stanovené místo kde soupis bude proveden. Vzor přihlášky je připojen.

IV. O tom, koho jest považovati za cikána, cikánského míšence nebo osobu, potulující se po cikánském způsobu, rozhodne předběžně v pochybných případech místně příslušné policejní kriminální oddělení, resp. četnické pátrací stanice. Konečné posouzení zachycených osob a opatření z toho plynoucí se vyhlazují pozdější době.

V. Protože cikáni atd., provozující po kočovnicku nějakou živnost a mající kočovnické živnostenské listy, poškozují prodejem méně hodnotných a nepotřebných věcí zvláště venkovské obyvatelstvo a při tom se i dopouštějí trestných činů, které se jím dají při jejich nestálém pobytu zřídka dokázati, buďtež jim kočovnické živnostenské listy apod. ihned, nejpozději v den soupisu odňaty. Nové kočovnické živnostenské listy apod. nebuďtež jim vydávány.

VI. Všem cikánům a cikánským míšencům, pokud jsou již v pevné produktivní práci, buď při soupisu protokolárně oznámeno, že budou vzati do preventivní policejní vazby a podle potřeby dodání do cikánského tábora, jestliže:

  • práci neoprávněně přeruší nebo projeví nechuť k práci a přes výstrahu se nepolepší;

  • opustí bez písemného povolení příslušné četnické pátrací stanice nebo příslušného vládního pol. úřadu místo svého pobytu;

  • nepostarají se o to, aby členové jejich rodiny vedli spořádaný život a dbali nařízení policejních úřadů a zaměstnavatelů;

  • neuposlechnou sami ostatních nařízení podle vládního nařízení č. 89/1942 Sb., nebo se jinak vzeprou.

 

VII. S osobami, které se potulují po způsobu cikánském a žijí spolu s cikány nebo cikánskými míšenci, budiž naloženo stejně. Na ostatní osoby, které se potulují po způsobu cikánském, jest použíti ustanovení o asociálních živlech.

VIII. Cikáni a cikánští míšenci, kteří nejsou v pevné a užitečné práci, buďtež podle prováděcích pokynů vydaných kriminálním oddělením - všeobecnou kriminální ústřednou - všeobecnou kriminální ústřednou - policejního ředitelství v Praze se svými příslušníky zadrženi a dodáni do cikánského tábora. Stejně jest naložiti s cikány, kteří přes zákaz opustí své dosavadní místo pobytu. Není-li jejich bydliště známo, buďtež předán ku stíhání kriminálnímu oddělení - všeobecné kriminální ústředně - policejního ředitelství v Praze.

IX. Dohledem nad prováděním tohoto výnosu se pověřuje kriminální ústředna v Praze; až do jejího zřízení vykonává její úkoly kriminální oddělení - všeobecná kriminální oddělení - při policejním ředitelství v Praze, kterému se ukládá, aby vydalo potřebné další pokyny a aby opatřilo a dodalo potřebné tiskopisy (pro daktyloskopování a pod).

Za ministra:

gez. Dr. Novák v.r.

Souhlasí se scháleným návrhem.

Přednosta výpravny: v.z. Vyslyšel

(Souběžně též v německém znění. Státní okresní archiv Kutná Hora, Okresní úřad Čáslav, kart. 807.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.