INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY

Institut Terezínské iniciativy realizuje vědecký výzkum různých aspektů moderních dějin, zejména vztahů většiny a menšin žijících v prostoru dnešní České republiky, s důrazem na holocaust. Provozuje vzdělávací portál holocaust.cz, Databázi obětí holocaustu   a veřejnou odbornou knihovnu. Vydává odborné publikace a pořádá vzdělávací semináře a kurzy pro učitele a žáky a veřejnost. Organizuje každoroční připomínkovou akci Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-Šoa

 

TEREZÍNSKÁ INICIATIVA

Terezínská iniciativa (TI) je sdružení bývalých židovských vězňů terezínského ghetta a jiných ghett a koncentračních táborů a jejich přímých potomků. V současnosti má Terezínská iniciativa v České republice přibližně 300 členů (z toho asi 140 členů tzv. 1. generace) a necelých 50 členů žijících v zahraničí. 

Hlavním cílem Terezínské iniciativy je především dbát o to, aby byla důstojným způsobem uchována památka těch, kteří zahynuli během šoa. Proto se snaží při různých příležitostech připomínat památku zavražděných a poukazovat na nutnost aktivního boje proti násilí a spolupůsobit při výchově mladé generace k toleranci, aktivnímu odmítání všech projevů rasismu, antisemitismu a xenofobie. Její členové se podle svých možností jako pamětníci zúčastňují besed a přednášek na školách v tuzemsku i zahraničí a podílejí se na řadě dalších projektů.  
 

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Národní kulturní památka, je příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války. Památník byl založen tehdejší československou vládou v roce 1947 pod názvem Památník národního utrpení.

Památník Terezín rozvíjí zejména muzejní, výstavní, výzkumnou a vzdělávací činnost spojenou s utrpením lidí během 2. světové války a to jak v Terezíně tak i jinde.
 

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Židovské muzeum v Praze spravuje čtyři historické synagogy a Obřadní síň s jedinečnými expozicemi, Starý židovský hřbitov, vlastní galerii, několik depozitářů, archiv, knihovnu s multimediálním centrem i restaurátorská pracoviště a vzdělávací a kulturní centrum.

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti je k dispozici specializovaná judaistická knihovna se 130 000 svazky. Je zde také možné studovat přepsané vzpomínky pamětníků šoa a po objednání nahlížet do online sbírky Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation s výpověďmi přeživších a svědků holocaustu, zaznamenanými v 57 zemích světa.

Oddělení pro vzdělávání a kulturu rozvíjí osvětovou a vzdělávací činnost, oddělení má pobočky v Praze a v Brně. Pořádá nedělní dílny pro děti a rodiče, interaktivní programy a přednášky pro žáky a studenty, semináře pro učitele, programy pro veřejnost a nabízí tématické putovní výstavy.

MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AV ČR

MÚA AV ČR je veřejná výzkumná instituce, jejím oborem jsou české moderní dějiny ve středoevropském kontextu, kodikologie a dějiny vědy. Spravuje rozsáhlé archivní a knihovní fondy.
 

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace, od roku 2005 je státní příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, kde spadá pod Samostatné oddělení muzeí. V evropském kontextu jde o unikátní instituci, která globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. Podporuje romské kulturní aktivity a věnuje se edukační činnosti zaměřené na školy i na veřejnost.  
 

CENTRUM ROMŮ A SINTŮ V PRAZE

Muzeum romské kultury zahájilo v roce 2020 realizaci projektu, který povede ke vzniku nového specializovaného pracoviště s názvem Centrum Romů a Sintů v Praze (CRSP). Pražské pracoviště, naváže na výsledky Muzea romské kultury jak v oblasti vědy a výzkumu romských dějin, tak na poli živé kultury. Věnovat se bude také aktuálním společenským tématům, např. reflexi současného postavení Romů a Sintů a vývoje vztahů romské a majoritní společnosti.

USC SHOAH FOUNDATION  

Cílem Shoa Foundation  je poskytnout přeživším a svědkům šoa - genocidy Židů - možnost vyprávět jejich vlastní příběhy jejich vlastními slovy v audiovizuálních rozhovorech, uchovat jejich svědectví a zpřístupnit je pro výzkum, vzdělávání a osvětu pro zlepšení lidstva.
 

OPENEYE

V rámci dlouhodobého partnerství s USC Shoah Foundation pomáhá OpenEye čelit předsudkům, stereotypům a rasismu, jako i propagandistické manipulaci prostřednictvím různých forem vzdělávacích aktivit.
 

MEHRIN - MORAVSKÉ ŽIDOVSKÉ MUZEUM

Moravské židovské muzeum MEHRIN představí dějiny židovské přítomnosti na Moravě, včetně tragických událostí holokaustu a následného ticha komunistické éry, a to zejména zpřístupněním autentických životních příběhů moravských Židů veřejnosti s využitím technologií 21. století.

Než bude postavena budova nového muzea bylo 28.2. otevřeno „prozatímní“ muzeum Malý Mehrin na Vídeňské 14.

 

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA

Multikulturní centrum Praha se zabývá otázkami spojenými se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa. Usiluje o společnost založenou na respektu k lidským právům, politické rovnosti a snižování sociálních nerovností.

Od založení v roce 1999 neustále rozšiřuje nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Připravuje dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

 

ČLOVĚK V TÍSNI

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeí za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.”

 

PROJEKT VARIANTY

Varianty jsou od roku 2001 jedním ze vzdělávacích programů Člověka v tísni. Naší vizí je škola otevřená všem dětem, která vede žáky a studenty k porozumění souvislostem, globální odpovědnosti a respektu k druhým. Hodnoty, ze kterých při práci vychází, jsou úcta, odpovědnost, svoboda, partnerství a důvěra v potenciál každého člověka

 

FESTIVAL JEDEN SVĚT

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět každý rok uvádí přes stovku kvalitních dokumentárních filmů z celého světa. Má široké tematické zaměření od politických kauz a nedemokratických režimů přes rozvojová témata až po sociální otázky, životní prostředí a životní styl. Stejně důležité jako projekce filmů jsou i následné debaty s hosty z řad filmařů, filmových protagonistů, lidskoprávních aktivistů či českých expertů a expertek.
 

POST BELLUM

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. Století. Pro žáky a studenty připravuje vzdělávací programy, tvoří pořad Příběhy 20. století, pořádá výstavy, vydává knihy. Starým lidem i těm, kteří dnes bojují za svoji svobodu, nabízí pomoc.

Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a  různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných.
 

PAMĚŤ NÁRODA

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století. Vzdělávací programy pro školy stojí na mezigeneračním dialogu. Propojuje nejmladší, kteří často rádi naslouchají, s těmi nejstaršími, jež mají hodně co vyprávět. K výuce novodobých dějin používá moderní přístupy.

Sbírku Paměť národa spravuje nezisková organizace Post Bellum   (latinsky „po válce“) ve spolupráci s Českým rozhlasem   a Ústavem pro studium totalitních režimů.
 
 

CENTRUM PANT

“Vytváříme veřejný prostor otevřený všem názorům a pohledům respektujícím svobody a demokratické hodnoty. Našim cílem není shoda, ale naslouchání, poznání, vnímání a porozumění. Centrum PANT je prostorem, kde jsou vítány různé pohledy na rozličná témata. Jen tak můžeme vytvořit svobodnou a sebevědomou společnost.”

Prostřednictvím přednášek a besed s významnými českými osobnostmi nabízí lidem možnost kriticky nahlédnout na současné dění ve světě z různých úhlů pohledu.

 

Centrum Pant provozuje také vzdělávací portál pro učitele, studenty, a žáky www.moderní-dejiny.cz  
Pořádá také mezinárodní soutěž  Eustory v ČR, která je určena studentům se zájmem o historii. 


MODERNÍ DĚJINY

Webová stránka Moderní dějiny je projektem Centra PANT určená především učitelům a studentům. Nabízí texty, metodiky, on-line aktivity a pracovní texty, recenze knih a filmů, informace o zajímavých akcích a mnoho dalších zajímavých informací.
 

CENTRUM PRO DEMOKRATICKÉ UČENÍ

CEDU jako neformální skupina lektorů působící na školách, která vznikla v roce 2008. Od původní podpory občanství a občanské výchovy jsme se postupně dostali k žákovským parlamentům a práci se třídou. V roce 2013 jsme založili obecně prospěšnou společnost a rozhodli se zaměřit na důslednou podporu pedagogů při práci s odpovědností a na systémovou podporu občanského vzdělávání ve školách.


 

Vojenský historický ústav

Je muzejní, vědecko-výzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády. Odborně o tyto fondy a sbírky pečuje a vědecky je zkoumá. Zpracovává a zpřístupňuje fondy a sbírky veřejnosti.

Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory. Vědeckovýzkumná činnost VHÚ je prioritně zaměřena na zkoumání a dokumentaci historie českého a československého vojenství včetně problematiky 1., 2. a 3. Odboje.

V Armádním muzeu Žižkov nabízí vzdělávací programy pro všechny typy škol a ve všech svých expozicícch komentované prohlídky.

 

Památník Lidice

Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se dne 10. června 1942 stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Areál Lidic byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, 16. srpna 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Památník pořádá vzdělávací akce pro všechny stupně škol, a pro pedagogy.

 

Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu

Úřad pro dokumentaci a vyšetrování zločinů komunismu (ÚDV) vznikl 1. ledna 1995 , od 1. ledna 2002 je ÚDV součástí služby kriminální policie a vyšetřování. Kromě vyšetřování je neméně důležitá i činnost dokumentační. Spočívá ve shromažďování a vyhodnocování materiálů, informací a dokumentů dokládajících zločinnost komunistického režimu a jeho represivních složek. Časová působnost pro dokumentaci byla rozšířena o období od 1.1.1945 do 25.2.1948. Výsledky práce dokumentaristů využívají policisté při vyšetřování a zároveň jsou vhodným způsobem prezentovány veřejnosti. Jednou z forem je činnost publikační, dále pořádání přednášek a výstav a prezentace v médiích.

 

Ústav pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) od svého vzniku v roce 2008 vědecky zkoumá dvě nesvobodná období našich novodobých dějin: dobu nacistické okupace 1939–45 a dobu komunistické nadvlády 1948–1989, samozřejmě s přesahujícími roky. Zaměřuje se na protidemokratickou činnost bezpečnostních složek státu, ale také analyzuje okolnosti, za kterých může z demokratických podmínek vyrůst autoritativní režim. Vychází z předpokladu, že s lepším poznáním principů, na kterých bylo postaveno ovládání společnosti v minulosti, budeme schopni lépe se bránit současným i budoucím hrozbám omezování lidských práv.

Základní a střední školy v ČR mohou od ÚSTR získat zdarma materiály ke smysluplnější výuce dějepisu. Pořádají vzdělávací semináře pro učitele dějepisu, výstavy, vydávají odborné i popularizační publikace, pořádají přednášky, a digitalizují dokumenty sloužící k výzkumu novodobých dějin a zpřístupňují je na webových stránkách.

 

Federace Židovských obcí

FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí. To obsahuje vzdělávací činnost, soustředěnou nejen na mladou generaci, i na vzdělávání dospělých, včetně široké veřejnosti. Ve spolupráci s Nadací Ronalda S.Laudera provozuje Židovská obec v Praze mateřskou školku a od září 1997 základní školu a gymnázium (www.lauder.cz ). Vede nejrůznější vzdělávací kurzy, semináře a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou se podílí na výuce judaismu na Filozofické fakultě a na Teologické fakultě husitské. Jednotlivé židovské obce pořádají vlastní vzdělávací programy.

 

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání se angažuje v posilování demokracie. Od svého založení se zabývají otázkou dlouhodobého rozvoje občanského vzdělávání v ČR na všech úrovních - od práce s cílovými skupinami v terénu, přes výzkum a metodickou práci, až k síťování klíčových aktérů a koncepční práci na systémové rovině.

 

Antikomplex

Historie a život v Sudetech současnýma očima

Mezi cíle Antikomplexu patří kritická reflexe minulosti a posílení aktivního občanství. Vychází z toho, že aktivním občanem nelze být  jen abstraktně, ale záleží na kvalitě vztahů k místu, kde žijeme. Podporuje rozvoj místních komunit nejen s ohledem na techniky participace, ale také s ohledem na hledání společných příběhů.

Antikomplex pořádá vzdělávací a výzkumné akce pro mládež, rozvíjí publikační a výzkumnou činnost.

Aktuální informace najdete na https://www.facebook.com/antikomplex

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.