Prováděcí směrnice k výnosu ministerstva vnitra ze dne 24. června 1942: Potírání cikánského zlořádu

St I/II – 17- 100 - 78
10.7. 1942
GENERÁLNÍ VELITEL NEUNIFORMOVANÉ PROTEKTORÁTNÍ POLICIE

POTÍRÁNÍ CIKÁNSKÉHO ZLOŘÁDU

Obsah:

1. Prováděcí směrnice
2. Výnos min. Vnitra
3. Vzory tiskopisů

1.

Prováděcí směrnice k výnosu ministerstva vnitra ze dne 24. června 1942 - D – 1520 – 22/6 – 42 - V/4

Potírání cikánského zlořádu.

K provádění výnosu ministerstva vnitra ze dne 24. června 1942, čís. D – 1520 – 22/6 – 42 – V/4, kterým byl nařízen soupis a určitá další opatření proti cikánům, cikánským míšencům a osobám potulujícím po způsobu cikánském na celém území Protektorátu Čechy a Morava, vydávám tyto směrnice:


A. Úkoly (opatření).
Opatření:
1. Soupis cikánů, cikánských míšenců a osob potulujících se po způsobu cikánském
(odst. II, III citovaného výnosu),
 
2. odnětí kočovných živnostenských listů (odst. V citovaném výnosu) a kočovnických listů podle § 5 zák. o potulných cikánech ze dne 14. července 1927 – č. 117 Sb.,
 
3. udělení výstrahy produktivně pracujícím cikánům a cikánským míšencům (odst. VI cit. výnosu),
 
4. zadržení cikánů a cikánských míšenců, kteří nejsou v pevné a produktivní práci, spolu se všemi rodinnými příslušníky, a dodání jich do cikánského tábora (odst. VIII cit. výnosu)
 
5. provedení ostatních opatření, vyplývajících z ustanovení služebního předpisu: „Preventivní potírání zločinnosti“, K 17 – 100 – 01.
 
B. Příslušnost.

1. Soupis provedou orgánové veškeré protektorátní policie ve svých služebních obvodech.

2. V odst. A uvedená opatření budou říditi kriminální oddělení vládních policejních úřadů a místní četnické stanice ve svých obvodech za součinnosti všech orgánů protektorátní policie (vládní policie, četnictva a obecní policie), četnické stanice jsou v tomto směru podřízeny místně příslušným četnickým pátracím stanicím. 

3. Četnické pátrací stanice řídí soupis ve svých obvodech a usměrňují činnost místních četnických stanic.
 
4. Pod dohledem kriminální ústředny (odst. IX cit. výnosu) řídí soupis Kriminální oddělení – Všeobecná kriminální ústředna – policejního ředitelství v Praze, kterému rovněž přísluší soustředění výsledků soupisu z celého území Čechy a Morava a provádění úkolů vyplývajících ze služebního předpisu K 17 – 100 – 01. V zemi Moravské řídí soupis kriminální oddělení policejního ředitelství v Brně podle směrnice Kriminálního oddělení – Všeobecné kriminální ředitelství v Praze. 

5. Okresní a obecní úřady jsou povinny spolupůsobiti vhodným způsobem a podporovati činnost zmíněných orgánů. 

C. Provedení.
 
I. Soupis.
 
1. Soupisu podléhají:
a) usazení a neusazení cikáni,
b) usazení a neusazení cikánští míšenci,
 
c) všechny osoby, které podle svého vzhledu, způsobu života, mravů a zvyků se neliší od cikánů a potulují se po způsobu cikánském, jako např. kotláři, brusiči, kočovní trhovci, pokud nemají vlastní živnost se stálým stanovištěm nebo bydlištěm.

Do soupisu jest pojati také ty cikány, kteří se t. č. nacházejí v soudní vazbě, v trestních, donucovacích pracovnách, jiných výchovných ústavech, nemocnicích apod. Soupis provedou kriminální oddělení vládních policejních úřadů a četnické pátrací stanice, v jejichž obvodu se zmíněné ústavy (věznice) nalézají.

2. Soupis bude proveden dne 2. srpna 1942, počínaje 7. hod.

3. Okresní a vládní policejní úřady vydají podle odst. 1. cit. výnosu ministerstva vnitra vyhlášku, zakazující označeným osobám a jejich rodinným příslušníkům opustiti jejich místo pobytu v době od 1. srpna 1942, 0,00 hod., do 3. srpna 1942,
24, 00 hod., a obsahující současně příkaz, aby se tyto osoby se svými příslušníky dostavily dne 2. srpna 1942 v 7, 00 hod. k místě příslušným bezpečnostním úřadům
(vl. Policejním úřadům, četnickým stanicím). 

4. V odstavci B 2 uvedené místně příslušné bezpečnostní úřady (policejní a četničtí orgánové)
a) vyplní u každého soupisu podléhající osoby dvojmo tiskopis podle vzoru 1. Všechny rubriky tiskopisu jest vyplniti co nejpřesněji podle údajů soupisu podléhající osoby. Na přesné údaje o rodinném původu jest klásti co největší důraz. To platí především také pro zjištění rodičů a prarodičů s otcovy a s matčiny strany.
 
Při vyplňování sloupce, týkajícího se rodinného stavu jest přesně udati, konal-li se sňatek úřední nebo církevní – kdy – a kde, nebo zda dotyční žijí v t. zv. „cikánském manželství“ . U osob oddaných církevně, úředně nebo po cikánském způsobu, jest udati zároveň jméno, rodná data a místo narození manžela. Tyto údaje nenahrazují vyplnění přihlášky pro manžela.
 
Do přihlášky musí býti pojaty také manželské a nemanželské děti každého věku. Pro děti starší šesti let jest kromě toho vyplniti zvláštní přihlášku.
 
Po ruce jsoucí zvláštní doklady a ostatní doklady jest přezkoušeti co do totožností osoby a až na jeden doklad každého cikána odebrati a připojiti k soupisovým spisům – viz. násl. odst. d -. Vládní policejní úřady a četnické stanice vyplní přihlášku o osobách zdržujících se nebo bydlících v jejich služebním obvodu;

b) zhotoví ve trojím vyhotovení desetiprstou daktyloskopickou kartu všech osob starších 6 let a to dvakrát na daktyloskopické kartě říšského vzoru a jedenkrát na daktyloskopické kartě protektorátního vzoru;

c) zařídí vyhotovení dvou podobenek všech osob podléhající soupisu, starších 16 let;

d) odejmou označeným osobám kočovnické živnostenské listy, není-li splněn předpoklad pro jich další ponechání podle odst. C II;

e) sepíší s osobami uvedenými v odstavci A 3 protokoly o udělených jim výstrahách podle C III;

f) zadrží cikány a cikánské míšence, kteří nemají pevné a užitečné zaměstnání i s jejich rodinnými příslušníky a zařídí jejich dodání do cikánského tábora ( viz. odst. C IV);

g) provedou zjištění totožnosti a státní příslušnosti sepisovaných osob. Za tím účelem musí učiniti všechna potřebná opatření, která mohou provésti, a to


(1) přezkoušejí všechny údaje o osobě a o státní příslušnosti podle předložených dokladů, zápisu úřadu, před nimž byl uzavřen sňatek, nebo jiných úředních záznamů a dokladů (přezkoušení osobních dat),

(2) zajistí spolehlivé poznávací svědky tedy rodinné příslušníky nebo jiné, především úřední osoby, které zjišťovanou osobu znají z rodinných nebo příbuzenských (rodových ) vztahů (zjištění osoby),

(3) poznamenají údaje poznávacích svědků a údaje získané z dokladů do přihláškových tiskopisů (viz. Příloha 1 ). Při tom jest míti na zřeteli, že u cikánů jest nutná v každém ohledu největší opatrnost a nedůvěra. U osobních dokladů jest vždy zkoumati, nejsou – li falešné nebo zfalšované. Otisky prstů na osobních dokladech jest pokud možno porovnati se snímanými otisky prstů. Je – li podezření, že osobní doklady jsou falešné nebo nepravé co do obsahu, jest je vždy odejmouti – v případě potřeby zavésti trestní řízení.

h) zaznamenají konečně do osobních průkazů takových osob ( cikánských legitimacích, občanských legitimací nebo jiných osobních průkazů) ke kontrolním účelům provedení soupisu poznámkou: „Sepsán dne 2. srpna 1942“ a připojí otisk úřednického razítka a podpis.

5. Soupisem získaný písemný a poznávací materiál jest v odst. B 2 uvedenými bezpečnostními úřady uspořádati do desek, a to odděleně pro každou sepsanou osobu takto:

a) dvojmo co nejpřesněji a nejúplněji vyplněný tiskopis podle vzoru příl. 1,
 
b) 2 daktyloskopické karty říšského vzoru a 1 daktyloskopická karta protektorátního vzoru,
 
c) 2 fotografie, pokud jde o osoby starší 16 let,
 
d) protokol o udělené výstraze podle vzoru příl. 2 v jednoduchém vyhotovení, jedná – li se o cikány nebo cikánské míšence podle ustanovení odst. VI uvedeného výnosu, případně také
 
e) záznam o odnětí osobních dokladů, kočovnických živnostenských listů atd. a o zadržení a podání návrhu na dodání do cikánského tábora.
 
Veškerý soupisový materiál jest srovnati pokud možno podle rodinné nebo rodové příslušnosti do zvláštních sběrných desek.

6. Takto získaný písemný materiál jest předložiti
 
a) místními četnickými stanicemi, příslušné četnické pátrací stanici, která tento po přezkoušení a doplnění předloží, a to

(1) v Čechách přímo Kriminálnímu oddělení – Všeobecné kriminální ústředně – policejního ředitelství v Praze,
 
(2) na Moravě kriminálnímu oddělení policejního ředitelství v Brně;
 
b) kriminálními odděleními vlád, policejních úřadů v Čechách Kriminálnímu oddělení - Všeobecné kriminální ústředně – policejního ředitelství v Praze, na Moravě kriminálnímu oddělení policejního ředitelství v Brně.

c) kriminálním oddělením policejního ředitelství v Brně po přezkoušení a doplnění Kriminálnímu oddělení – Všeobecné kriminální ústředně - policejního ředitelství v Praze, za zemi Moravskou.

7. Četnické pátrací stanice pečují o jednotné provádění všech cikánských otázek u četnických stanic jejich obvodu. Veškeré úřady (stanice) přezkouší veškerý zaslaný jim spisový materiál o cikánech, cikánských míš. a po cik. způs. potulujících se osobách - (hlášení na tiskopise přílohy 1 a poznávací materiál ) co do správnosti a úplnosti a po ruce jsoucí spisy sepsaných osob zhodnotí. V případě potřeby vhodně doplní tiskopis příl. 1, jakož i daktyloskopické karty. Po zhodnocení také pro vlastní účely postoupí veškerý materiál příslušným úřadům.
 

II. Odnětí kočovnických živnostenských listů a kočovnických listů.

1. Osobám uvedeným v odst. C I 1 buďtež odňaty:
 
a) kočovnické živnostenské listy,
 
b) listy kočovnické vydané jim na podkladě § 5 zák. čís. 117/27 Sb. , a jež dosud nebyly odňaty.
 
2. Odňaté kočovnické živnostenské listy a listy kočovnické buď též zaslány četnickou stanicí s průvodním hlášením cestou příslušné četnické pátrací stanice okresnímu úřadu, v jehož obvodě byl vlastník listu podroben soupisu.
 
3. Kočovnické živnostenské listy a listy kočovnické nebuďtež však odňaty osobám podléhajícím soupisu, jestliže tito nejsou cikány nebo cikánskými míšenci, pokud

a) jsou majiteli zábavního podniku většího rozsahu,
 
b) provozují svou živnost s hlediska kriminálně – policejního nezávadně a způsobem prospěšným společnosti,
 
c) jsou zachovalí a mají dobrou pověst,
 
d) vyhovují všem úředním nařízením a pokynům,
 
e) nezaměstnávají podezřelé osoby, cikány nebo cikánské míšence, aby jim umožnili kočovný způsob života.
 
Kočovnické živnostenské listy, jež budou ponechány vlastníkům, buďtež opatřeny poznámkou: „ Přezkoušeno a ponecháno při cikánském soupisu“ , k tomu budiž připojena úřední pečeť a podpis. Četnické stanice hlásí cestou četnické pátrací stanice jména, osobní data a úřady, které vydaly ponechané kočovnické živnostenské listy, Kriminálnímu oddělení – Všeobecné kriminální ústředně – policejního ředitelství v Praze.

4. Kočovnické živnostenské listy (listy kočovnické) odňaté osobám potulujícím se po způsobu cikánském, na které se nevztahuje ustanovení předchozího odst. 3, buďtež zaslány podle ustan. odst. 2 okresním úřadům. Jinak budiž proti těmto osobám zakročeno jak v odst. III 2 uvedeno.


III. Příkazy (výstrahy).

1. Cikánům a cikánským míšencům, kteří budou ponecháni na svobodě ( jsou-li v pevné a užitečné práci) budiž dána podle vzoru 2 protokolární výstraha.

2. Osobám potulujícím se po způsobu cikánském, jimž byly odňaty kočovnické živnostenské listy (listy kočovnické) - viz předchozí odst. II 4 - , budiž dána protokolární výstraha podle vzoru příl. 3.

3. Výstrahy udělené podle odst. 1 a 2 jest přesně sepsati. Tyto budou podepsány jak osobami, jímž byla udělena výstraha, tak i osobami úředními. Po té jest je připojiti k soupisovým spisům podle ustanovení C I 5 - .


IV. Dodání do cikánského tábora.

1. Cikáni a cikánské míšenci, kteří nejsou v pevné a užitečné práci, buď též se svými příslušníky dodáni do cikánského tábora, a to v zemi

a) České do Let u Písku
b) Moravské do Hodonína u Kunštátu.

2. Na cikány, cikánské míšence a na osoby potulující se po způsobu cikánském, u nichž jsou předpoklady pro uvalení prev. vazby (zločinec z povolání nebo zločinec ze zvyku) jest zásadně uvaliti preventivní vazbu.

3. Příslušníci cikánů a cikánských míšenců vzatých do prev. vazby buďtež odevzdáni pokud možno nejstaršímu členu rodu oněch cikánů, jež byli odevzdáni do cikánského tábora, do opatrování apod. Jsou – li osoby potřebující péče, odevzdány oněm cikánským rodinám, jež byli ponechány na svobodě, jest o tom vyrozuměti příslušný místní úřad sociální péče. Sociálně potřební příslušníci osob žijících po způsobu cikánském (bílí cikáni), buďtež odevzdáni v místě soupisu úřadům sociální péče za účelem sociálního opatření (chudinského opatření).


4. Kriminální oddělení a četnické pátrací stanice zařídí potřebné
 
a) u osob vzatých do prev. vazby – podle K – 17 – 100 – 01 - ,

b) řídí, zajišťují a provedou dodání cikánů a cikánských míšenců do cikánských táborů.

K tomu účelu:
 
(1) zajistí si již před začátkem akce předpokládaný počet dopravních prostředků (nákladních aut, železnič. vozů apod.),

(2) určí osobám v úvahu přicházejícím transportní sběrny a sdělí je příslušné četnické stanici,

(3) uloží četnickým stanicím, aby počínaje 1. dnem soupisu ( 2. srpna 1942) nepřetržitě v době akce hlásily této sběrně telefonicky počet a dobu příchodu osob určených do cikánského tábora, dopravily je pod dozorem až do sběrny a současně odevzdaly četnické pátrací stanici.


a) úplně vyplněné tiskopisy podle vzoru příl. 1,
 
b) 3 daktyloskopické karty,
 
c) odňaté doklady atd. - viz. odst. C I 5 a, b, e - , C I 6 a.


5. Transporty, zejména do sběren, jest dle možnosti prováděti pěšky.

6. Kriminální oddělení (četnické pátrací stanice) odevzdají veliteli tábora jmenovitý seznam do tábora dodaných osob, sestavený abecedně a podle rodů.

7. Konečné písemné přikázání cikánů a cikánských míšenců a doručení příslušnému veliteli tábora zařídí :
 
a) v Čechách – Kriminální oddělení - Všeobecná kriminální ústředna – policejního ředitelství v Praze,

b) na Moravě – kriminální oddělení policejního ředitelství v Brně.


8. Veškerý majetek osob určených k dodání do tábora (dopravní vozidla, vozy, tažné stroje a zvířata) jest odevzdati obcím posledního pobytu do úschovy, příp. k prodeji veřejnou dražbou za účelem krytí výloh, vzniklých sociálními opatřeními poskytnutými jim nebo jejich příslušníkům. Získaný výtěžek je odevzdati po odečtení těchto výloh příslušnému soudu. Vězňům jest ponechati jen nejpotřebnější věci.


V. Opatření podle služebního předpisu K- 17 – 100 – 01.

Zásadně jest všechny při soupisu zadržené osoby, na něž se vztahuje ustanovení služ. předpisu K 17 – 100 – 01, podrobiti předpisům o preventivní vazbě.


D. Spolupůsobení vládní policie, okresních úřadů a místních bezpečnostních úřadů při soupisu


1. Vládní policejní úřady a okresní úřady dají ve svém služebním obvodě doručiti vyhlášku podle přílohy k výnosu minist. vnitra ze dne 24. června 1942 – D – 1520 – 22/6 – 42 – V/4 – všem cikánům, potulujícím se osobám, a to nejpozději do 27. července 1942.

2. Místní bezpečnostní úřady střeží ve svém služebním obvodě vlastními orgány (orgány obec. policie ) za spolupůsobení lesního a polního strážního personálu

a) dne 1. srpna 1942 cikány, cikánské míšence a po způsobu cikánském se potulující osoby, aby neopouštěly příslušný místní policejní obvod obce, vyjma k docházce do místa přihlášení určené vyhláškou, a dopraví cikány v obcích do sídla četnické stanice, příslušné podle jejich bydliště.

b) počínaje 2. srpna 1942 dají přezkoušeti zejména v cikánských tábořištích (lesích), cikánských pracovištích atd. zda všechny osoby, na které se soupis vztahuje, se tomuto soupisu podrobily. Všechny cikány, cikánské míšence a osoby potulující se po způsobu cikánském, kteří se nemohou vykázati písemným příkazem (výstrahou), který byl vydán po 1. srpnu 1942 příslušným kriminálním oddělením (četn. patr. stanicí), jest dodati příslušnému policejnímu úřadu ( kriminálnímu oddělení, četnické pátrací stanici nebo četnické stanici).


E. Závěrečná ustanovení.

1. Úřady, které provedly soupis cikánů atd. (kriminální oddělení, četnické pátrací stanice a četnické stanice), hlásí všechny osoby do seznamu pojaté, příslušnému policejnímu úřadu podle místa narození (kriminálnímu oddělení, četnické pátrací stanici, četnické stanici), a to písemně podle vzoru 4.

2. Potřebný počet tiskopisů pro soupis jest hlásiti kriminálnímu oddělení a četnickými pátracími stanicemi – na Moravě cestou kriminálního odděl. policej. ředitelství v Brně - Kriminálnímu oddělení - Všeobecné kriminální ústředně – polic. ředitelství v Praze do 15. července 1942. Požadované tiskopisy dojdou na příslušná místa včas a jest je pak odeslati četnickými pátracími stanicemi četnickým stanicím.

3. Městské (obecní) policejní úřady musí vyhověti dožádáním kriminálních oddělení a četnických pátracích stanic (četnických stanic), týkajících se podpory při provádění soupisu cikánů.

4. Kriminální oddělení a četnické pátrací stanice vyplní došlé zvláštní tiskopisy, a to pro:

a) osobní spisy,
 
b) kartotéku (3 různé lístky),
podle pokynů, daných dne 15. července 1942, při služební rozpravě.

5. Vedoucí kriminálních oddělení, velitelé četnických pátracích stanic a velitelé sběrných táborů v letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, nechť se hlásí k služební poradě dne 15. července 1942 o 9. hod. u Kriminálního oddělení – Všeobecná kriminál. ústředny - policejního ředitelství v Praze I., Bartolomějská 10.

6. Četnické stanice předloží spisy u nich za soupisu shromážděné neprodleně – pokud možno při předání osob, v den soupisu - nejpozději však do 5. srpna 1942 příslušné pátrací stanici.

Kriminální oddělení a čet. pátr. stanice předloží rovněž neprodleně spisový materiál nejpozději do 15. srpna 1942 - na Moravě cestou krim. oddělení polic. ředitelství Brno – Kriminálnímu oddělení – Všeobecné krim. ústředně – polic. ředitelství v Praze, a to se závěrečnou zprávou při soupisu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.