INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE (IHRA)

Aliance vlád a odborníků za účelem posílení, rozvoje a podpory vzdělávání, připomínání a výzkumu holocaustu po celém světě a dodržení závazků Stockholmské deklarace z roku 2000 a ministerské deklarace z roku 2020.
Pracovní skupiny a výbory IHRA publikují vzdělávací doporučení, která pomáhají vést učitelé a organizace.
 

SLOVENSKO

NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU  

Nese jméno významného československého disidenta, filosofa a spisovatele Milana Šimečku (1930 - 1990). Vznikla v roce 1991 a pomáhala s demokratizačními procesy a budováním občanské společnosti. Od revoluce prošlo Slovensko dlouhou cestu, se kterou se vyvíjelo i naše směřování. V nadaci se zasazujeme o to, aby Slovensko bylo otevřenou zemí, které záleží na lidských právech a odmítá nenávist.
 

POST BELLUM SK

Post Bellum SK je občanské sdružení, které od roku 2011 na Slovensku vyhledává a dokumentuje vzpomínky památníků klíčových momentů 20. století. Zaznamenává příběhy a snaží se mluvit dál: věří totiž, že konkrétní lidské osudy jsou tou nejlepší cestou k poznání vlastní minulosti.
Zajímají se o pohledy na dějiny z různých stran. Každý příběh památníku vypráví o dilematech, kterým museli naši rodiče, prarodiče a prarodiče čelit – a staví nás před otázku, jak bychom se v podobných situacích zachovali my. Post Bellum SK je partnerskou organizací české veřejně prospěšné společnosti Post Bellum, která vznikla již v roce 2001. Společným zájmem je zkoumat z různých perspektiv jak se Čechům a Slovákům žilo ve společném státě.
 

MÚZEUM ŽIDOVSKEJ KULTÚRY

Muzeum židovské kultury je součástí Slovenského národního muzea. Pracoviště muzea se nacházejí v budově SNM - MŽK na Židovské ulici č.j. 17 v Bratislavě. Činnost muzea je zaměřena na vývoj duchovní a hmotné židovské kultury a dokumentaci holocaustu na Slovensku. K hlavním aktivitám muzea patří sbírková, dokumentační a následná prezentační činnost. Jeho snahou je zachránit před zničením, zapomenutím nebo vývozem do zahraničí trojrozměrná judaika, dokumenty, obrazy či vzpomínkové předměty a prezentovat je široké veřejnosti formou expozic a výstav.
Nabízí vzdělávací programy pro školy i veřejnost a takové virtuální prohlídku stálé expozice.
 

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

Muzeum holocaustu v Seredi vzniklo v prostorách bývalého pracovního a koncentračního tábora v Seredi, které představuje autentické místo vážící se k tragickému období "řešení židovské otázky" na Slovensku během druhé světové války.
V muzeu jsou vystaveny dobové dokumenty, fotografie a předměty související s pronásledováním Židů na území Slovenska. Jedním z vystavených artefaktů je dobytčí vagon, ve kterém deportovali Židy do koncentračního tábora Auschwitz.
Součástí muzea je vzdělávací středisko, které poskytuje výchovně-vzdělávací akce, semináře a školení zaměřené na seznamování veřejnosti s židovskou kulturou a dopadem holocaustu na život Židů na území Slovenska.
 

Vrba Wetzler Memorial

Memorial připomíná Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera, kteří v dubnu roku 1944 utekli z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, aby informovali svět o této továrně na smrt. Pochod po stopách hrdinů je 120 km dlouhá pouť z Auschwitzu do Žiliny. Praktické informace o pochodu a dalších pridružených akcích najdete na facebookové stránce Vrba Wetzler Memorial.
 

POLSKO

MEMORIAL AND MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

Koncentrační tábor Auschwitz byl největším z německých nacistických koncentračních táborů a vyhlazovacích center. O život zde přišlo více než 1,1 milionu mužů, žen a dětí. Co zbylo z tábora je chráněno muzeem, které zde vzniklo v roce 1947. Památník je dnes mj. archivem se sbírkami, a také výzkumným, konzervačním a publikačním centrem.
Památník se skládá ze dvou částí bývalého tábora: Auschwitz a Birkenau. Prohlídka s průvodcem umožňuje lépe poznat toto unikátní místo. Památník nabízí komentované prohlídky, semináře pro učitele a vzdělávací programy pro studenty.
 

MEZINÁRODNÍ RADA MUZEA AUSCHWITZ

Mezinárodní rada Státního muzea Auschwitz-Birkenau byla založena v roce 1990. Jejími členy byly jmenovány světově uznávané autority zabývající se koncentračními tábory a holocaustem. Rada zkoumá konkrétní otázky spojené s fungováním muzea a hodnotí výstavy, publikace, filmy, průvodce a všechny další způsoby prezentace bývalého tábora. Rada rovněž projednává úkoly v oblasti ochrany a hraje roli při získávání finančních prostředků, zejména mezi evropskými státy, které vyčlenily prostředky na konkrétní projekty v místě koncentračního tábora.
 

POCHOD ŽIVÝCH  

Pochod živých je 3,5 kilometru dlouhý  pochod  z koncentračního tábora Auschwitz I do Auschwitz II Birkenau, který probíhá  v Den památky holocaustu (Jom ha-šo'a). Symbolizuje pochody smrti, které se ke sklonku války konaly v řadě míst Evropy.[1]
Pochod je součástí vzdělávacího programu, který přivádí studenty z celého světa do Polska, kde na vlastní oči vidí pozůstatky holocaustu. Byl založen v roce 1988 a koná se každoročně dva týdny v průběhu dubna a května, bezprostředně po svátku Pesach. Jeho iniciátorem byl izraelský ministr školství a bývalý izraelský prezident Jicchak Navon.
 

ROMSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

 Romský historický institut je vědecká a výzkumná instituce, která se zabývá několika hlavními oblastmi činnosti. Jsou to: empirická, přísně vědecká činnost, dále publikační činnost, popularizace, pořádá semináře a vědeckých konference. Spolupracuje s vědeckými pracovišti, univerzitami, ústavy, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, orgány místní správy a místní samosprávy. 


FOUNDATION TOWARDS DIALOGUE
Místo setkání a také prostor pro vzdělávání a animaci je provozu ve Varšavě od července 2022. Podílí se na vzdělávání o holocaustu a pořádají workshopy o nestranné žurnalistice a stereotypech.

 
STÁTNÍ MUZEUM MAJDANEK
Majdanek byl nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor postavený a provozovaný SS na okraji města Lublin během německé okupace Polska ve druhé světové válce.
Státní muzeum Majdanek bylo založeno již v Listopadu 1944 na místě bývalého koncentračního tábora. Mimo pořádání výstav muzeum rozvíjí edukační a akademické aktivity. Od roku 2004 má pobočku v  Bełżec a od 2012 také v Sobibóre.
Misí muzea je kultivovat historickou paměť a podporovat vzdělávání o dějinách nacistické okupace Lublinské oblasti v průběhu druhé světové války. 
Vzdělávací aktivity jsou podložené teorií pedagogiky připomínky, která zdůrazňuje aktivní přístup k výuce historie.

 
MUZEUM A PAMĚTNÍ MÍSTO V BELZCI
Belzec byl nacistický německý vyhlazovací tábor v Polsku, který fungoval od 17. března 1942 do konce června 1943. Kromě Židů zde bylo zavražděno i několik stovek Romů.

Muzeum a památník v Bełżeci byl založen v roce 2004 jako pobočka Státního muzea v Majdanku. Mezi jeho hlavní činnosti patří dokumentace a připomínání obětí německého vyhlazovacího tábora v Bełżeci. Muzeum se také soustředí na výuku historie a průvodcovské služby.

Muzeum je možné prohlédnout si i virtuálně.
 

MUZEUM A PAMĚTNÍ MÍSTO SOBIBOR

Tábor smrti v Sobiboru zahájil svůj provoz na přelomu dubna a května 1942. Byl to po Bełżecu druhé vyhlazovací středisko pro Židy zřízené v rámci „Operace Reinhardt“. Rozhodnutí o výstavbě tábora bylo s největší pravděpodobností přijato koncem října 1941 z důvodu plánované deportace a vyhlazování Židů.


MUZEUM TREBLINKA
Muzeum a pamětní místo Treblinka připomíná nacistický vyhlazovací a pracovní tábor, který fungoval od léta 1941 do konce července 1944. Pracovním táborem prošlo 20 000 vězňů, z nichž asi 10 000 zemřelo nebo bylo zastřeleno. Vedle nedalekého pracovního tábora postavili Němci v rámci operace Reinhard v polovině roku 1942 vyhlazovací tábor. 
Je možné navštívit muzeum, tábory Treblinka I (pracovní) a Treblinka II (vyhlazovací) a místo poprav blízko tábora Treblinka I.
 

Museum of Polish Children

The purpose of the Museum, and the starting point for educational activities, is to provide knowledge and preserve the memory of former prisoners of the German concentration camp for Polish children on Przemysłowa Street in Łódź. The museum offers a virtual walkthrough of the concentration camp in Lodz. Class participants learn the circumstances of the establishment of the camp, the subsequent fate of former prisoners, as well as the camp staff. The classes, conducted in the form of a lecture, are based on archival materials – documents and photographs. Class offerings are aimed at students in seventh and eighth grades of elementary schools and high schools. The methods of conducting classes have been adapted to the age of the audience. Specific offers can be found on their website.
 

CENTRUM DIALOGU IMIENIA MARKA EDELMANA

The Dialogue Center is a contemporary institution focused on the memory, history, and identity of the city. It collaborates with Polish and international artists, experts, and scientists. Utilizing innovative educational methods, programs, and approaches, the center delivers a cultural and educational experience for both local and international audiences in Łódź. Their projects emphasize the current and multicultural essence of Łódź, adhering to the guiding principle: REMEMBER, UNDERSTAND, CREATE.

NĚMECKO

 

Židovské muzeum Berlín

Židovské muzeum v západní části berlína vzniklo 2001, v roce 2020 byla otevřena nová hlavní expozice. Díky sbírkám, dočasným výstavám, programu akcí a Akademii W. Michaela Blumenthala a digitální a vzdělávací nabídce je muzeum místem dialogu a reflexe židovské minulosti a současnosti v Německu.
Zvláštní pozornost je věnována vzdělávací práci - rozsáhlý vzdělávací program, možnosti bádání v knihovně a archivu a program akcí jsou zaměřeny na děti, mládež i dospělé. Kromě komentovaných prohlídek a workshopů se zde konají přednášky a konference, koncerty a autorská čtení a každoroční program kulturního léta.
 

Memorial to the Murdered Jews of Europe / Holocaust Memorial

Památník zavražděných Židů v Evropě uprostřed Berlína je ústředním německým památníkem holocaustu, místem vzpomínek a pietních akcí věnovaných šesti milionům židovských obětí holocaustu. Oficiálně byl otevřen 10. května 2005. Památník se skládá z Pole stél, které navrhl Peter Eisenman, a z podzemního informačního centra. 
 

Topographie des Terrors

Tak se dnes nazývá místo, kde se v letech 1933-1945 nacházely nejdůležitější instituce nacionálněsocialistického aparátu pronásledování a teroru. Stálá expozice "Topografie teroru" se zaměřuje na ústřední instituce SS a policie v "Třetí říši" a na zločiny, které páchaly po celé Evropě. Semináře v němčině a angličtině jsou bezplatné. Po prohlídce muzea jsou účastníci (v pracovních skupinách) vyzváni k hlubší analýze struktur pachatelů a jejich zločinů.
 

Deutscher Sinti und Roma

Jakýkoli pokus o vylíčení historie Sintů a Romů naráží na zásadní problém, že všechny prameny, které se k nám dostaly, jsou tradičně jednostranné. Téměř všechna dochovaná svědectví odrážejí předsudky a obvykle znevažující pohled většiny společnosti.
 

Arolsen Archives

Hlavním úkolem archivů Arolsen je po desetiletí objasňování osudů a pátrání po pohřešovaných. Dodnes ročně odpovídají na víc než 20.000 dotazů. Arolsenovy archivy jsou mezinárodním střediskem zaměřeným na nacistickou perzekuci s nejobsáhlejším archivem obětí a přeživších nacionálního socialismu na světě. Sbírka obsahuje informace o přibližně 17,5 milionu osob a patří do Paměti světa UNESCO. Obsahuje dokumenty o různých skupinách obětí, které byly cílem nacistického režimu, a je důležitým zdrojem poznání pro dnešní společnost. Za své poslání považují příspěvek k debatě o vzpomínání a vyrovnávání se s nacistickým obdobím, politickou perzekucí a rasismem.
Archivy nabízejí interaktivní vzdělávací programy a mnoho vzdělávacích materiálů v angličtině a němčině ke stažení.
 

ANNE FRANK ZENTRUM

Anne Frank Zentrum je německá partnerská organizace Domu Anny Frankové v Amsterdamu. Centrum připomíná návštěvníkům Annu Frankovou a její deník výstavami a řadou vzdělávacích programů. Nabízí  vzdělávací příležitosti, kde mohou děti a mladí lidé zkoumat historii a propojovat ji se světem, ve kterém dnes žijí. Učí se, jak převzít společenskou odpovědnost a jak se zapojit do svobody, rovných práv a demokracie.
 

CENTROPA

Zatímco kreativní centrum Centropy sídlí ve Vídni, jedno ze vzdělávacích center Centropy sídlí v Hamburgu.
 

Tom Lantos Institute

Institut Toma Lantose (TLI) je nezávislá organizace zabývající se lidskými právy a právy menšin se zvláštním zaměřením na židovské a romské komunity, maďarské menšiny a další etnické nebo národnostní, jazykové a náboženské menšiny.  Jedná se o organizaci se sídlem v Budapešti, která má vícečlennou správní radu, mezinárodní výkonný výbor a poradní sbor. Působí na mezinárodní úrovni, pokud jde o zaměstnance, partnery, působnost a finanční prostředky.  Jako výzkumná a vzdělávací platforma se TLI snaží překlenout rozdíly mezi výzkumem a politikou, normami a praxí.


RAKOUSKO

 

ŽIDOVSKÉ MUZEUM VE VÍDNI

Židovské muzeum ve Vídni, založené v roce 1895, je nejstarším židovským muzeem na světě. Po Anschlussu v roce 1938 bylo zavřeno, část sbírek skončila v jiných muzeích, část byla zničena a část byla využita pro nacistickou antisemitskou výstavu. Po válce se podarilo získat přibližně polovinu původních exponátů. Doplněna o předměty ze soukromých sbírek bylo muzeum znovu otevřeno v roce 1988. Kombinuje místní židovskou historii stálé sbírky s globálními socio-historickými tématy krátkodobých výstav.
 

Österreichisches Jüdisches Museum

Muzeum bylo založeno v roce 1942 jako první židovské muzeum v Rakousku po roce 1945. Sídlí v Eisenstadtu v Burgenlandu, v historické budově, která patřila židovské komunitě víc než 250 let. Kromě muzea můžete navštívit, která jako jedna z mála byla zachována po křišťálové noci , židovský obytný domeček a dva židovské hřbitovy.
 

CENTROPA - ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS

Centropa byla založena ve Vídni a Budapešti v roce 2000 s cílem zachovat židovskou paměť ve střední a východní Evropě, na Balkáně, v Pobaltí a v bývalém Sovětském svazu a poté šířit naše poznatky co nejširšímu publiku.

Nebyli jsme založeni jako projekt rozhovorů o holocaustu. Naším cílem bylo vyhledat přes tisíc starších Židů, kteří stále žijí mezi Baltem a Egejským mořem, abychom je mohli požádat, aby nám vyprávěli příběhy o celém 20. století, tak jak je žili.

Nikdy jsme v těchto rozhovorech nepoužili video. Místo toho jsme digitalizovali přes 25 000 soukromých rodinných fotografií a osobních dokumentů, zatímco jsme zaznamenávali jejich příběhy – z toho 45 000 stran.

Rozhovory Centropa probíhaly v letech 2000 až 2009.

Od roku 2005 jsme začali vytvářet tematické webové stránky, multimediální filmy, putovní výstavy, vzdělávací programy a ilustrované knihy, to vše na základě našeho archivu. V posledních letech vyrábíme dokumentární filmy, aplikace pro pěší výlety a podcasty.

Naše hlavní kancelář a kreativní centrum je ve Vídni. Naše vzdělávací týmy pracují v kancelářích Centropa v Budapešti, Hamburku a Washingtonu DC.
 

GEDENKDIENST

GEDENKDIENST je politicky nezávislá, nekonfesijní organizace, která se zabývá příčinami a důsledky národního socialismu a jeho zločinů. Od roku 1992 vysílá dobrovolníky do zemí, kde nacisté a jejich spolupracovníci páchali zločiny, kam prchali pronásledovaní nebo kde dodnes žijí přeživší. Do debaty o nacionálně socialistické minulosti navíc přispívá spolek GEDENKDIENST, nabídkou rozmanitého historicko-politického vzdělávacího programu se studijními cestami, workshopy a přednáškami, pořádáním vědeckých konferencí a vydáváním publikací.

 

NIZOZEMSKO

 

ANNE FRANK HOUSE

 Dům Anne Frankové na základě Annina životního příběhu připravuje výstavy, vzdělávací programy a publikace. Spravuje sbírku muzea a zpřístupňuje Annin úkryt veřejnosti.
 

ANNE FRANK YOUTH NETWORK

Váš hlas proti diskriminaci, předsudkům a rasismu

Globální síť mladých lidí postavená na dobrovolnictví, která existuje, aby je aktivně zapojovala a podporovala v práci, kterou sami považují za důležitou. Všechny aktivity inspirované deníkem Anny Frankové a jejím životním příběhem mají za cíl podporovat aktivní občanství, dialog a demokratické hodnoty dneška. Členové působí jako peer pedagogové; to je, když mládež učí jinou mládež.  Mladí lidé z celého světa mají možnost spolupráce na vlastních projektech a aktivitách a od zkušených školitelů získávají nástroje potřebné k tomu, aby mohli jednat a něco změnit.
 

WESTERBORG

Camp Westerbork Memorial Center dává význam historickému místu Camp Westerbork aktivním a dynamickým způsobem. Zaměřuje se na to, jak každý jednotlivý příběh života přispívá k jednomu velkému obrazu o holocaustu: Camp Westerbork je příběhem 102 000-krát vraždy jedné lidské bytosti. Uchovávají živé vzpomínky všech těch, kteří byli uvězněni v Camp Westerbork, a spojují jejich boje s dnešními dilematy. Vyvíjí edukační programy.
 

ŽIDOVSKÉ HISTORICKÉ MUZEUM AMSTERDAM

Židovské historické muzeum Amsterdam vzniklo v roce 1932. Po nacistické okupaci Nizozemska ve druhé světové válce bylo muzeum nuceno zavřít a velká část sbírky byla ztracena. Muzeum znovu otevřelo své brány v roce 1955. V roce 1987 se přestěhovalo na nové místo a obsadilo čtyři bývalé synagogy na náměstí Jonas Daniël Meijerplein, přes silnici od Snoge neboli portugalské synagogy. Sbírka muzea zahrnuje asi 11 000 uměleckých, obřadních, a historických předmětů. Má dvě stálé expozice a pravidelně se obměňující dočasné výstavy. Nabízí vzdělávací programy.
 

MAĎARSKO

ZACHOR ALAPÍTVÁNY

Vzdělávací programy a materiály nabízené Nadací Zachor byly vyvinuté interně nebo vytvořené ve spolupráci s dalšími organizacemi. Výukové materiály týkající se výuky o holocaustu byly připraveny na základě vzdělávacích doporučení IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).
 

ZACHOR FOUNDATION

Zachor Foundation for Social Memory je občanská vzdělávací organizace (zachor – hebrejské slovo, znamená: pamatuj!). Pomocí pedagogického přístupu, vzdělávacích programů, studijních materiálů a publikací přispívají k tomu, aby mladí lidé kromě získávání znalostí o minulosti byli citlivější a otevřenější k vzájemnému přijímání.

Metodika výuky, jež využívají, zdůrazňuje pedagogický význam osobní perspektivy. Těžištěm výukových materiálů je rozvoj různých kompetencí, posilování kritického myšlení a sociální a emocionální učení.

Rozvíjí a zlepšují kompetencí 21. století pomocí digitálních vzdělávacích materiálů, programů a odbornými školeními pro učitele na základě osobních životních příběhů.
 

CENTROPA

Hlavní kancelář a kreativní centrum Centropy  je ve Vídni. Vzdělávací týmy pracují v kancelářích Centropy v Budapešti, Hamburku a Washingtonu DC.

 

ŠVÝCARSKO

ARKS FOUNDATION

Cílem nadace je zachránit Schindlerovu archu a vytvořit Muzeum přeživších v srdci Evropy. Schindlerova archa byl koncentrační tábor, kde bylo zachráněno 1200 Židů ze Schindlerova seznamu, jak ukazuje film Stephena Spielberga. Schindlerovu archu ukradli nacisté rodině Low-Beer v roce 1938. Rodina Low-Beer zkonsolidovala zničenou továrnu v roce 2019 a ve spolupráci s místní komunitou vytvořila nadaci Arks Foundation. Spolunavrhli projekt muzea a svědectví vedené místními průvodci.

Tento projekt využívá infrastrukturních plánů pro novou budovu muzea, která ji vybaví jako muzeum přeživších. Implementuje svědectví, iWALK a trvalé digitální místní a virtuální učení na jedinečném místě, kde k událostem došlo. Digitální média a svědecké aktivity se používají ke školení místních průvodců muzea.

 

ANNE FRANK FONDS

Fond Anne Frankové založil Otto Frank v lednu 1963. Jako jediný z osmi lidí z tajné přístavby přežil pronásledování Židů během druhé světové války. Otto Frank určil nadaci jako svého univerzálního dědice a právního nástupce. Se sídlem v Basileji se nadace věnuje celosvětové distribuci a využití Deníku Anny Frankové.

Anne Frank Fonds je zodpovědný za vydávání Deníku a spisů Anne Frankové po celém světě. Spravuje „mimo jiné“ práva na spisy Anne a Otto Frankových, fotografie, překlady, edice, kompilace a knihy autorizované nadací, např. o Anne Frankové a její rodině.

 

IZRAEL

YAD VASHEM

Světové centrum pro připomínku holocaustu Yad Vashem, založené v roce 1953, je pověřeno úkolem připomínat, dokumentovat, zkoumat a vzdělávat o holocaustu: připomínat šest milionů Židů zavražděných německými nacisty. a jejich spolupracovníci, zničené židovské komunity, ghetta a odbojáři; a čest Spravedlivým mezi národy, kteří riskovali své životy, aby zachránili Židy během holocaustu.

Aby bylo možné čelit výzvám, jimž čelí památka holocaustu více než půl století po konci druhé světové války, Yad Vashem vytvořilo prostředí multidimenzionálního učení. Dokumentují, dělají výskum, vzdělávání, a památné akce. International School for Holocaust Studies nabízí rozsáhlé aktivity pro studenty a pedagogy v oblasti vzdělávání o holocaustu a vyvíjí inovativní metody, kreativní materiály a multimediální nástroje šité na míru učitelům po celém světě.
 

USA

USC SHOAH FOUNDATION

Hlavním cílem nadace je dát příležitost přeživším a svědkům šoa – genocidy Židů – vyprávět své vlastní příběhy vlastními slovy v audiovizuálních rozhovorech, uchovávat svá svědectví a zpřístupňovat je pro výzkum, a vzdělávání.
 

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM


Muzeum poskytuje návody, kde začít s výukou o holocaustu. Zahrnuje zdroje pro výuku s omezeným vyučovacím časem, pro angličtinu/jazykové umění a pro hodiny dějepisu. Nabízí různé zdroje věnované propagaci přesné a relevantní výuky holocaustu. Patří mezi ně videa na vyžádání, konference, virtuální akce, komunita aktivních pedagogů a další.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.