Zvláštní příloha k Policejnímu věstníku pro Protektorát Čechy a Morava o potírání cikánského zlořádu. Pokyn.

Zvláštní příloha

Důvěrné!

k Policejnímu věstníku pro Protektorát Čechy a Morava.

V Praze dne 23. VII. 1942

čís. 4


OBSAH
II. 4. Potírání cikánského zlořádu. Pokyn.

II.

Všeobecné závazné pokyny.

4. Potírání cikánského zlořádu.

K 17 – 100 – 78

23. 7. 1942

Bližší pokyny k prováděcím směrnicím St I/II-17–100–78 ze dne 10. 7. 1942 o potírání cikánského zlořádu, jež jsou vydávány na základě služební rozpravy konané dne 15. 7. 1942.

A.

Všeobecně.

Akce bude provedena ve dnech 1. - 3. srpna 1942. Je proto nevhodné již nyní upozorňovati na akci osoby soupisu podléhající. Naprosto nepřípustné je však vykazování těchto osob z obvodů vládních policejních úřadů a četnických stanic a dirigování jich do domovských obcí, nebo do jiných míst.

Proti odpovědným činitelům a orgánům, kteří tímto způsobem se snaží zbaviti se práce a povinností a přesunouti je na jiné úřady (četnické stanice) bude co nejpřísněji zakročeno.

Vzhledem k velké důležitosti prováděné akce jest těchto směrnic bezpodmínečně dbáti a je nutno se s nimi ještě před vlastním soupisem podrobně obeznámiti.

Velitelé četnických pátracích stanic, pokud se týče přednostové kriminálních oddělení přesvědčí se, zda orgánové určení k provedení soupisu ovládají všechny směrnice soupisu se týkající. Zdůrazňuje se osobní zodpovědnost přednostů kriminálních oddělení a velitelů četnických pátracích stanic.
 

B.

Soupis osob.

I. Tiskopisy:

Zároveň s úkoly uvedenými v oddílu C prováděcích směrnic část I., odst. 4., lit. a, vyplní kriminální oddělení a četnické pátrací stanice při soupisu ještě další zvláštní tiskopisy říšského vzoru (viz část E 4 prováděcích směrnic), které se současně těmto úřadům zasílají. (Všechny tyto neupotřebené tiskopisy buďtež zaslány ihned přímo KO -VK Ú.)

Tyto zvláštní tiskopisy jest vyplňovati přesně podle těchto směrnic.

Tiskopis č. 1.

Soupis cikánských osob děje se podle tiskopisu č. 1. Pro Reichskriminalpolizeiamt jest zhotoviti u každé osoby starší 6 let 2 daktyloskopické karty a tiskopis č. 1. Jen u osob starších 16 let připojiti po dvou fotografiích.

II. Rodinné a osobní spisy:

1. Tiskopis pro osobní spisy jest použíti jak pro cikánskou rodinu tak pro svobodné muže i ženy. Toto opatření bylo učiněno, aby nebylo nutno zaváděti zvláštní tiskopisy pro svobodné osoby.

a) Rodinné spisy.

Rodinný spis jest založiti, byl-li prokazatelně uzavřen pravoplatný sňatek. Na rodinný spis jest zanésti osobní data:

(1) manžela

(2) manželky

(3) dětí.

Byl-li sňatek pravoplatně rozloučen, obdrží manželka vlastní osobní spis. Na osobním spisu manžela jakož i na osobním spisu rozloučené manželky jest zaznamenati tužkou existenci vlastního spisu, a sice u muže v rubrice Bemerkungen „hat eingene Akte“; na osobním spisu rozloučené manželky v rubrice Bemerkungen „geschieden von“ (uvésti osobní data) „hat eigewne Akte“.

b) Osobní spisy svobodných osob.

Pokud jest po ruce soupisový materiál, jest osobní spis založiti u svobodných osob počínaje 6. rokem věku, právě tak u dětí mladších 6 let, je-li po ruce křestní list nebo jiné podobné doklady.

Žije-li některá z těchto osob v cikánském manželství, jest zanésti do rubriky Bemerkungen také osobní data této osoby, např. „Zigeunerehe mit“ (uvésti rodná data), „hat eigene Akte“.

Má-li žena nemanželské děti, jest osobní data těchto zanésti do příslušných rubrik.

 

2. Spojování spisů.

Spisy, pokud jsou po ruce, jest srovnati do osobního spisu v tomto pořadí:

a) daktyloskopická karta muže ženy

b) průkaz o státní příslušnosti muže ženy

c) úmrtní list muže ženy

d) oddací list muže ženy

e) křestní list muže ženy

f) výpis z trestního rejstříku muže ženy

g) případné další spisy v chronologickém pořadí.

 

U každé osoby jest svorkou ke spisu připevniti po jedné daktyloskopické kartě a ostatních kartotékových lístcích. Tuto daktyloskopickou kartu vyjme po dojití soupisového materiálu Reichserkennungsdienstzentrale.

Osobní spisy dětí cikánské rodiny jest připojiti k osobnímu spisu rodičů.

Nejsou-li po ruce žádné doklady, není jejich opatření nutné.

Doklady uvedené pod písmeny a) – f) musí však býti zahrnuty v tiskopise č. 1.

 

3. Kartotékové lístky (bílé).

Pro každou osobu a to i pro malé děti jest vyhotoviti 1 kartotékový lístek (RKP Nr. 171). Pokud osoba uvedla nepříslušející jí osobní data, jest pod těmito založiti kartotékový lístek, poukazující na hlavní lístek kartotékový. U žen jest vyhotoviti hlavní kartotékový lístek na jméno za svobodna a poukazový lístek na jméno získané provdáním (na poukazovém lístku jest uvést rodná data manžela).

 

4. Kartotékový lístek na cikánské jméno (žlutý).

Je-li známo cikánské jméno sepisované osoby, musí býti také na toto založen kartotékový lístek. Zemřela–li některá osoba, jest pod Vermerke uvésti datum úmrtí.

 

5. Zelený kartotékový lístek

Pro každou osobu, rovněž i pro malé děti jest vyhotoviti zelený kartotékový lístek. U manželky jenom jediný kartotékový lístek se všemi jejími daty. Zemřela-li, jest učiniti záznam o úmrtí. Zelený kartotékový lístek slouží ústřední spisovně Reichskriminalpolizeiamt jako doklad, že osoba na zeleném kartotékovém lístku uvedená má osobní spisy u Reichszentrale zur Bekampfung des Zigeunerunwesena.

 

6. Záznam o založení spisu pro děti, zaznamované na rodiném spise.

Jestliže byl dítěti, které jest zapsáno na spisu rodičů, založen vlastní spis, jest v rubrice Bemerkungen vpravo vně poznamenati tužkou slovo „Akte“.

Jestliže byly pro osobu zhotoveny bílý kartotékový lístek, jakož i kartotékové lístky podle cikánských jmen (žluté) jest tužkou zaznamenati před osobními daty a cikánským jménem dotčené osoby, který kartotékový lístek byl vyhotoven. Rubrika „Formel“ musí na všech tiskopisech zůstati nevyplněná. Bude vyplněna Reichserkennungadienstzentrale beim Reichskriminalpolizeiamt.

 

7. Soupis dvojčat

Ústavem Rassenhygienische Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes jest prováděno v současné době bádání o dvojčatech u cikánů. Zvláštní zřetel zasluhují dvojčata cikánů v Protektorátě.

Při soupisu cikánů a cikánských míšenců v Protektorátě jest tato dvojčata zjišťovati a odděleně hlásiti k 10. 8. 1942 Deutsche Kriminalpolizei, Kriminalpolizeileitstelle Prag II., C.- M.- v.-Weberstrasse 7, s odvoláním na K-17-100 -78 ze dne 16. 7. 1942. Každé hlášení jest učiniti na čtvrtce papíru a to odděleně od soupisu cikánů. Hlášení musí obsahovati vedle rodinných dat i bydliště dvojčat, jakož i rodná data, cikánská jména a bydliště rodičů.

 

C.

Zvláštní případy.

1. S cikány, cikánskými míšenci a osobami potulujícími se po způsobu cikánském, kteří tvrdí, že jsou německé státní příslušnosti, jest provést soupis z cela shodným způsobem. Je-li však bezpečně prokázána německá státní příslušnost (věrohodnými osobními doklady), jest tyto osoby ještě před soupisem předati místně příslušné úřadovně německé kriminální policie.

Se všemi ostatními cikány, jiné než německé státní příslušnosti, případně nezjištěné nebo cizí státní příslušnosti, jest jednati stejně jako s cikány protektorátní příslušnosti.

II. U osob jimž byla podle ustanovení oddílu C část III, odstavec 2, prováděcích směrnic dána protokolární výstraha podle vzoru příl. 3, přezkouší úřad udělující výstrahu, zda se dotčená osoba o práci přihlásila a přikázanou práci skutečně nastoupila. V mnohých případech bude účelnějším přihlásiti takovou osobu přímo úřední cestou u příslušného úřadu práce (úřad práce v místě zadržení), případně jí tomuto úřadu předvésti.

III. Odnímání průkazu k provozování živnosti nebo určitého kočovného podniku (kočovné živnostenské listy, produkční licence) jest prováděti obezřetně a kromě okolností, jež jsou uvedeny v oddílu C, část II., odst. 3. prováděcích směrnic, jest dále přihlížeti k okruhu, ve kterém je živnost provozována s ohledem na místní poměry a potřebu takového podniku (zábavní podniky nevyjímaje) a zda majitel podniku platí daně či nikoli.

Podomní obchodníky, kramáře, dráteníky a podobné potulující se osoby všeho druhu, právě tak jako malé zábavní podniky, jenž nezaručují dostatečný výdělek k obživě rodiny, je považovati zásadně za nežádoucí.

IV. Vzhledem k tomu, že cikáni a podobně potulné osoby s největší pravděpodobností nemají honební lístky, zbrojní pasy a oprávnění k držení zbraní, není třeba prováděti zvláštní šetření ohledně těchto dokladů, jakož to i podávati příslušná hlášení, jak bylo nařízeno při úřední rozpravě dne 15. 7. 1942.

V případě, že by však při soupisu a při kontrole osobních dokladů bylo zjištěno, že soupisu podléhající osoba má ve svém držení podobný doklad, jest jí tento ihned odebrati a podati o tom hlášení místně příslušné služebně německé kriminální policie. Zbraň, kterou by snad soupisu podléhající osoba na základě takového oprávnění držela, budiž odebrána a spolu s hlášením předložena služebně německé kriminální policie.

V případě nálezu zbraní neoprávněně držených, jest neprodleně učiniti oznámení nejbližší služebně tajné státní policie, držitele zbraně zatknouti a provésti všechna opatření, jež jsou pro takové případy předepsána.

V. Soupis vztahuje se na všechny soupisu podléhající osoby podle stavu ke dni 2. 8. 1942.

Změny, které by nastaly po provedení soupisu (uzavření sňatku, úmrtí), nutno hlásiti dodatečně. Nový osobní spis nebudiž však zakládán bez výslovného souhlasu K. O.- V. K. Ú., případně na Moravě kriminálního oddělení v Brně. Nastala- li změna po dni soupisu, ale ještě před odesláním soupisového materiálu, buď taková změna ve spisech dodatečně vyznačená.

 

D.

Dodání do cikánského tábora.

I. K posouzení a rozhodnutí, zda v konkrétních případech jde o cikány nebo o cikánské míšence, kteří nejsou v pevné a užitečné práci, přísluší přímo orgánům, provádějícím akci, tito řídí se při tom ustanoveními v oddílu C, části I., odst. I prováděcích směrnic.

Při tomto rozhodování budiž postupováno spravedlivě, avšak s patřičnou přísností a s přehlédnutím ke všem zřetelu a hodným skutečnostem.

II. Doprava cikánů, cikánských míšenců a jejich rodinných příslušníků do tábora bude provedena pěším pochodem nebo podle okolností veřejným dopravním prostředkem (železnicí). Přepravované musí býti během dopravy do cikánského tábora neustále střeženy.

V případě, že by bylo k dopravě použito železnice, k čemuž budiž přikročeno jenom ve zcela zvláštních případech, jest jízdní výlohy hraditi z vlastních prostředků dopravovaných osob. Jsou-li tyto osoby nemajetné, možno použít kreditované jízdy na úvěr ministerstva vnitra a to na úvěrovou stvrzenku (tiskopis „Povolávací list do kárných pracovních táborů“).

III. Cikánům a cikánským míšencům, určeným do cikánských táborů, jest nutno před jejich odesláním do tábora odejmouti veškeré potravinové a oděvní lístky, tabačenky apod. a odevzdati je na potvrzení místě příslušným zásobovacím úřadům. Před odebráním potravinových lístků jest však nutno umožniti zadrženým osobám nákup potravin, potřebných na dobu přepravy.

Kromě toho jest nutno provésti policejní odhlášení těchto osob a odhlášení dětí ve škole, pokud jde o děti školou povinné.

IV. Osobám dopravovaným do táborů jest ponechati jenom nejnutnější věci jako šatstvo, prádlo, ložní prádlo, přikrývky, peřiny, čistící potřeby a nezbytné nádobí v nejvyšší váze 50 kg na osobu. Kromě toho buď též jim ponechány pracovní nástroje, jako motyky, krumpáče, sekery, pily, hrábě, a pod,. právě tak jako řemeslníkům jejich nářadí.

V. Potraviny, pokud jsou z hlediska zdravotního nezávadné a nepřesahují množství potřebné k výživě až do přijetí do tábora, jest cikánům a cikánských míšenců ponechati. Jde-li pak o větší množství potravin, buď jim odebráno a odevzdáno na potvrzení veřejnému zásobování.

VI. Z výtěžku takto docíleného, případně z výtěžku prodeje i dalších určitých movitostí zadržených cikánů a cikánských míšenců ( viz. ustanovení oddílu C, část IV 8 v prováděcích směrnic) buď též také vyrovnány dluhy a jiné platební závazky zadržených osob.

VII. Do cikánských táborů nesmí býti dodány osoby ztížené nakažlivými chorobami, zejména je-li choroba ve stádiu bezprostředního nebezpečí nákazy. Za tím účelem zařídí před odesláním osob vládní policejní úřady a četnické pátrací stanice ve svých sběrnách prohlídku úředním lékařem. Je-li v místě možnost provedení desinfekce, zařídí tyto úřady zároveň také její provedení. Provedení desinfekce budiž hlášeno velitelství příslušného cikánského tábora při předání osob.

Provedení desinfekce jest však bezpodmínečně nutné v případě, že by zadržené osoby do tábora dopravovány veřejným dopravním prostředkem (železnicí).

Ve všech ostatních případech bude desinfekce všech zadržených osob hromadně provedena před přijetím do tábora zvláštními pojízdnými desinfekčními kolonami, které za tím účelem budou zemskými úřady k táborům dirigovány.

Bude-li při lékařské prohlídce zadržených osob zajištěna nakažlivá choroba, zařídí lékař prohlídku provádějící všechno potřebné podle platných zdravotních předpisů.

Odpadá tudíž převážení osob stižených nakažlivými chorobami do tábora ve Starém Městě (Altstadt) u Uherského Hradiště, jak bylo navrženo při úřední rozpravě dne 15. 7. 1942.

 

E.

Výlohy.

Veškeré výlohy spojené se soupisovou akcí budou hrazeny z úvěru ministerstva vnitra kapitola 5, tit. 11: „ Kárné pracovní tábory“. Veškeré účty jest předkládati k proplacení obvyklou služební cestou zemským úřadem, jimž byly z tohoto úvěru přikázány další dílčí úvěry.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.