Právo v době bezpráví

Vítejte ve vzdělávacím modulu Právo v době bezpráví. Nabízíme vám příležitost prozkoumat autentické prameny z archivu pražské policie a získat možnost na osudech jednotlivců zkoumat zákony a nařízení, jež v době druhé světové války omezovaly život židovských spoluobčanů a vylučovaly je ze společnosti. Zároveň si budeme klást otázku, jakou roli hraje právo (zákony, nařízení) v totalitním a rasistickém režimu.

Od Mnichovské dohody v roce 1938 do osvobození Československa v roce 1945 byly vydány stovky nejrůznějších zákazů či příkazů, jež zasahovaly do každodenního života příslušníků židovské menšiny. Jejich cílem bylo vyloučit Židy ze společnosti a znesnadnit jim každodenní styk s nežidovskými spoluobčany. Tyto předpisy omezovaly základní lidská práva jako například svobodu pohybu, vylučovaly Židy z většiny povolání, nutily je nosit zvláštní označení nebo jim nařizovaly odevzdat většinu jejich majetku.

Dokumenty pražské policie ukazují, jak se tato nařízení dotýkala konkrétních lidí, kteří na ně reagovali nejrůznějším způsobem: zatímco někteří se jim podřídili, mnozí se rasistickému zákonodárství vzpěčovali a protižidovské zákazy či příkazy porušovali.

Uplatňování a porušování těchto diskriminačních předpisů zde můžete zkoumat na příkladech jednotlivých lidí, kteří se stali oběťmi holocaustu. Během práce budete mít možnost vyhledávat informace o době, místech a lidech a získat tak potřebný kontext pro pochopení zkoumaných jevů.

  • Cíle, otázky:

  • Porozumět roli, jakou může právo a stát hrát při porušování práv části obyvatel.

  • Na příkladech jednotlivců pochopit proces vyřazování Židů ze společnosti.

  • Zamyslet se nad tím, jak tato protižidovská opatření ovlivňovala každodenní soužití mezi Židy a nežidy a zda by je bylo možné naplnit bez alespoň částečného spolupodílu nežidovského obyvatelstva.

  • Jak reagovali pronásledovaní na vydávání nespravedlivých zákonů a nařízení?

  • Je vůbec zákon, který není v souladu se základními lidskými právy, platný?

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.