Čtvrté prováděcí nařízení k nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 ze dne 7. února 1940

Na základě § 11., odst. 1. nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě o židovském majetku ze dne 21. června 1939 (Věstn. R. Prot. str. 45.) se stanoví:

(1) Židovské podniky včetně živnostenských provozoven jsou povinny přihlásiti veškerý tuzemský i zahraniční provozní majetek dle stavu ze dne 31. prosince 1939.

(2) Přihlašovací povinnosti podléhají též ony podniky:

  • jejichž převedení do nežidovského vlastnictví nebylo ještě podle § 1. nařízení schváleno,

  • při nichž domněnka židovské povahy podle § 7. nařízení nemůže býti vyvrácena.

(3) Za nežidovské podniky ve smyslu tohoto výnosu se považují:

  • židovské kočující živnostenské provozy včetně provozů židovských podomních obchodníků,

  • výkon svobodného povolání jako takového.

§ 2

(1) Přihlašovací povinnosti podléhají u osobních společností veškeří majitelé, při podnicích s vlastní právní osobností veškeré osoby povolané k zastupování.

(2) Převzal-li někdo právním jednáním správu majetku postiženého podle § 1., podléhá též přihlašovací povinnosti.

(3) Postihuje-li povinnost podle odst. 1. a 2. více osob, musí býti jimi splněna společně, i když jedna z osob není Židem.

(4) Na místě osob uvedených v odst. 1. postihuje povinnost ony osoby, které podle zákona nebo úředního nařízení jsou povinny pečovati o majetek postižený podle § 1., obzvláště zákonného zástupce, opatrovníka za nepřítomného, konkursního správce. U židovských podniků řízených správcem k věrné ruce, ustanoveným podle nařízení, nebo důvěrníkem nebo vnuceným správcem dosazeným podle práva Protektorátu, podléhají přihlašovací povinnosti tyto osoby.

§ 3

(1) Židé a sdružení židovských osob jsou povinni přihlásiti do 15. března 1940 v jejich vlastnictví se nalézající pozemkový majetek, práva rovnající se pozemkovému majetku a práva na pozemcích, pokud nebyla učiněna přihláška podle § 3. nařízení. Totéž platí pro pozemkový majetek, práva rovnající se pozemkovému majetku a práva na pozemcích, patřící jednomu ze židovských manželů.

(2) § 2 použije se obdobně.

§ 4

(1) Židé a sdružení židovských osob jsou povinni přihlásiti do 15. března 1940 veškeré akcie, podílnická práva a účastenství všeho druhu, která mají ve svém majetku ke dni 1. března 1940. Totéž platí pro akcie, podílnická práva a účastenství, náležející jednomu ze židovských manželů.

(2) § 2 použije se obdobně.

§ 5

(1) Přihláška se děje na úředním tiskopisu, který lze dostati u okresního hejtmana. Přihlášku jest u něho odevzdati do 15. března 1940.

(2) Rozhodující pro příslušnost okresního hejtmana jest:

  • pro přihlášku podle § 1. sídlo podniku,

  • pro přihlášku podle § 3. poloha pozemku,

  • pro přihlášku podle § 4. bydliště přihlašujícího.

V Praze dne 7. února 1940.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě

v zastoupení K. H. Frank

státní sekretář

Věstník říšského protektora, č. 7/1940, s. 45.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.