Transporty vypravené z Plzně

Historie židovského osídlení Plzně

Královské město Plzeň bylo založeno okolo roku 1295. První doklady o židovském osídlení pocházejí z první poloviny 14. století. Na počátku 16. století získali plzeňští měšťané právo Židy vypovědět. Ti postupně odcházeli do blízkého okolí. Symbolickým koncem židovské náboženské obce se stal rok 1533, kdy zanikla plzeňská synagoga. V 16. a 17. století Židé v Plzni ve větším počtu nežili. O jejich přítomnosti se v dobových pramenech dočteme obvykle v souvislosti s trhy konanými ve městě.

Více na pracovní kartě Deportace z Plzně

Shromaždiště

Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště, odkud byly vypravovány transporty do Terezína, nacházela v 15 městech. Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný život. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli deportováni ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“. V Plzni se shromaždiště, z kterého odešly tři transporty do Terezína, nacházelo v Sokolovně v dnešních Štruncových sadech. Plzeňští Židé sem byli předvoláváni od 9. ledna 1942.

Seznam transportů z Plzně

Z Plzně byly vypraveny celkem tři velké transporty s 2 613 vězni označené R, S, T do ghetta v Terezíně. Více než 1 200 z nich bylo brzy po příjezdu do Terezína posláno do ghett na Lublinsku v okupovaném Polsku. Konce války se dožilo jen 209 deportovaných plzeňských Židů.

Deník Věry Kohnové

7. ledna – Ráno v osm hodin jsem šla na rabinát. Bylo tam ještě několik dětí. Zase jsem roznášela ty listiny a chodila vyřizovat různé vzkazy. Také jsem byla v Sokolovně. Oni jsou totiž zase registrace, které se dělají v Sokolovně. Asi všichni Židi z Plzně odjedou. Budou tři transporty. V Sokolovně bude také shromaždiště, ve kterém budou Židi asi tři dny před odjezdem. Na druhý týden má odject první transport a hned nato další. Dnes tedy jsem byla v té Sokolovně něco vyřídit. Bylo tam hrozně lidu.

Více na pracovní kartě Deportace z Plzně

Úkoly a otázky k zamyšlení:

  • Zjistěte informace o historii židovské obce v Plzni a pokuste se ji stručně shrnout a zmínit, co Vám z ní připadá nejzajímavější.

  • Víte, kde je dům, ve kterém se Židé z Plzně a okolí shromaždovali k nástupu do transportu?

  • Pokuste se najít v Databázi obětí informace o vybraných transportech a některých z deportovaných.

Databáze obětí

Databáze obětí

Pracovní karta Deportace z Plzně

Zde si můžete stáhnout pracovní kartu ve formátu PDF.

Další informace k historii židovské obce

V následujícím textu převzatém z knihy J. Fiedlera o židovských obcích v Čechách a na Moravě se dozvíte o historii, významných památkách i osobnostech, které byly s Plzní spojeny.

více…

O deportacích obecně

Transporty vypravené z Plzně, ale i z dalších míst nejen našich zemí, ale z celé Evropy, organizovali nacisté podobně. Systém evidence židovských obyvatel vedoucí k jejich předvolání k nástupu do transportu a odvlečení do ghetta nebo koncentrančího tábora byl ve většině případů stejný.

Transporty

Článek o organizaci a průběhu transportů do nacistických koncentrančích táborů a ghett.

více…

Povolání do transportu AE 3

Originální digitalizovaný dokument ukazuje, jaké pokyny a příkazy dostávali Židé k nástupu do transportu. Toto předvolání dostávali Židé před deportací z Prahy, znění dokumentů bylo v jiných městech velice podobné.

více…

Vzdělávací projekt NAŠI NEBO CIZÍ? Židé v českém 20. století

více…

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.