Vládní nařízení o správě hospodářských podniků a dozoru nad nimi

Vláda Protektorátu Čechy a Morava vydala již 21. března 1939 nařízení, ve kterém umožňovala příslušným ministerstvům ustanovit v případech, kdy to vyžadoval veřejný zájem, v podnicích důvěrníka nebo, byl-li podnik zvláště významný, vnuceného správce.

V tomto zákoně nebylo výslovně uvedeno, že by měl postihovat židovské podniky. Prováděcí výnos ministerstva obchodu k tomuto nařízení však už ve svých pokynech uvádí jako jedno z možných kritérií, podle kterých mají být podniky vhodné pro správu vybírány, takové závody, jejichž držitel jest původu neárijského. Pověřené místní úřady měly provést do stanoveného data průzkum svého obvodu a na základě vyplněných dotazníků připravit přehled podniků, u nichž ustanovení důvěrníka nebo vnuceného správce mohlo přijíti v úvahu. Dotazník byl součástí vyhlášky.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.