Vzdělávací projekt Památník Černovice

Má-li výuka o holocaustu, jednom z největších masových zločinů v dějinách, mít vůbec nějaký smysl, měla by vypěstovat v dalších generacích takové individuální, intelektuální a emotivní síly, které jsou schopny podobné zločiny rozpoznat již v zárodku a jejich opakování aktivně čelit. Pouhá teoretická znalost historie a faktů o této době není dostatečně silným 'aktivátorem' pro vznik potřebných obranných látek, nejsou-li tyto znalosti doplněny schopností vcítit se do situace jiných lidí.

Z předmluvy k pedagogické příručce projektu Židovský památník Černovice

Cíle projektu

Členové občanského sdružení Židovský památník Černovice, kteří se zasloužili o obnovu památek na židovskou komunitu v Černovicích a jsou také autory zdejšího památníku obětem holocaustu a muzea, vytvořili pro studenty a žáky českých a moravských škol interaktivní mezipředmětový vzdělávací projekt Pedagogický program Černovice, který je s památníkem úzce spojen. Cílem památníku i projektu je připomenout konkrétní oběti nacistické perzekuce během druhé světové války - nejen muže, ženy a děti, kteří zahynuli, ale i ty, kteří se dočkali osvobození, stejně jako studentům přiblížit téměř zaniklý svět židovských komunit v českých zemích. Zvláštní důraz je však kladen na přesah tématu do současnosti: prostřednictvím osudů konkrétních postav, často jejich vrstevníků, plasticky a také formou emotivního prožitku přiblížit nebezpečí xenofobie, rasismu, antisemitismu a vůbec předsudků ve fungování společnosti. V neposlední řadě chtějí organizátoři u studentů podnítit zájem o dějiny druhé světové války a holocaustu, zejména v místě, ve kterém žijí.

Materiály pro studenty a pedagogy

Pracovní listy pro žáky a studenty obsahují texty a úkoly, jejichž řešení je v mnohých případech vázáno na práci v terénu, návštěvu židovského hřbitova, památníku a muzea, která se blízko něj nachází. Dále v sešitě studenti najdou cvičení, návrhy k samostatnému studiu a průzkumům, dotazníky, soupis zdrojů atd.

Pro pedagogy je pak připravena pedagogická příručka, jejíž součástí jsou formulace cílů jednotlivých cvičení, návrhy postupů k jejich dosažení, soupisy pomůcek, časové údaje atd.

Pedagogický seminář Černovice

Od roku 2004 pořádá sdružení každoroční třídenní seminář pro pedagogy základních a středních škol, kteří se ve své výuce chtějí aktivně věnovat problematice holocaustu. Seminář se koná v bezprostřední blízkosti Černovic, památníku i židovského hřbitova, které, stejně jako při dílně studenti, účastníci semináře navštíví. Obsahem semináře jsou odborné přednášky, diskuse s účastníky a dílny zaměřené na využití autentických dokumentů. Při semináři jsou představeny praktické ukázky výuky a možnosti jejich začlenění do konkrétní školní práce. Zvláštní pozornost je během semináře věnována interaktivním a zážitkovým metodám s využitím reálií Židovského památníku Černovice. Pedagogickému semináři Černovice byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přednášky, dílny a diskuse během třídenního semináře vedou experti z České republiky, Nizozemí a Německa v českém jazyce. Přednášky, dílny a diskuse během třídenního semináře vedou experti z České republiky, Nizozemí a Německa v českém jazyce.

Pedagogickému semináři Černovice byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.