Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí

Putovní výstava VKC ŽMP

Cíle projektu

Záměrem projektu je prostřednictvím putovní výstavy přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Výstava dětem a mladým lidem představí různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich tehdejších vrstevníků. Doprovodné programy a materiály jim umožní poznávat danou problematiku aktivně. Celý projekt bude možno začlenit do výuky dějepisu, základů společenských věd, ale i výtvarné a estetické výchovy. Pokrývá i některá průřezová témata definovaná Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ a SŠ (zejména Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana).

Jeden z výstavních panelů.

Koncepce výstavy

Výstava je realizována na 20 výstavních panelech. Její koncepce spočívá ve využití konkrétních osudů jednotlivých židovských dětí a rodin. Vycházíme z toho, že vyprávět osudy jednotlivců je pro pochopení minulosti mnohem přínosnější než pouhý výčet faktů, čísel a dat.

Pro skutečné přiblížení problematiky očima dětí byly využity autentické materiály, často vytvořené právě dětmi: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty. Svědectví vrstevníků umožní žákům a studentům lépe se vcítit do událostí třicátých let, druhé světové války a zejména do situace perzekuované židovské menšiny.

Vernisáž v Křížové chodbě Karolina (Praha, 22. května 2006)

Prostřednictvím prvního výstavního panelu budou mladí návštěvníci vtaženi do příběhu šesti svých vrstevníků, kteří se jim zde nepředstavují jako ubohé, osudem stíhané židovské děti, ale jako úplně obyčejné děti, které žijí ve třicátých letech spokojeným životem v kruhu své rodiny a přátel. Na dalších panelech jsou na pozadí válečných událostí rozvinuty jejich osudy a osudy jejich rodin v průběhu válečných let. Tyto děti jsme volili tak, aby jejich příběhy pokryly celou škálu událostí a podaly tak pokud možno komplexní obraz situace Židů za 2. světové války (jsou mezi nimi např. ukrývané dítě, Wintonovo dítě, dítě s polovičním židovským původem atd.). Při doprovodném programu budou účastníci pracovat s výstavou ve skupinách, z nichž každá bude sledovat jeden dětský osud, který v závěru porovná s osudy ostatních pěti dětí. Samostatná práce žákům a studentům umožní pochopit, že válečné události a proces holocaustu nejsou jen dějinnými fakty, ale také příběhy konkrétních lidí. Přestanou tyto události vnímat černobíle a uvědomí si, že jejich oběťmi a strůjci nebyly dějiny, ale lidé jako jsou oni sami.

Výstava není uzavřena koncem války, ale reflektuje i poválečné osudy Židů, jejich návraty, ať už z koncentračních táborů nebo z ciziny. Poslední výstavní panel bude věnován rozloučení s našimi šesti dětmi pohledem na jejich poválečný a současný život.

Více informací a dalších materiálů vhodných k výuce naleznete na www.neztratitviru.net

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.