Oběžník Hlavního úřadu říšské bezpečnosti o deportaci Romů do Osvětimi

29. ledna 1943

Hlavní úřad říšské bezpečnosti

V A 2 Nr. (č.) 59 / 43 g

Berlín, 29. ledna 1943

Rychlopis

[... rozdělovník ...]

Věc: Odeslání cikánských míšenců, romských a balkánských Cikánů do koncentračního tábora.

Přílohy: 3

I.

Na rozkaz říšského vůdce SS z 16. 12. 1942 - Tgb. [denní rozkaz] Nr. [číslo] I 2652/42 Ad./RF/V. - mají být podle konkrétních směrnic vybráni cikánští míšenci, Romové a příslušníci cikánských kmenů balkánského původu, kteří nejsou německé krve, a během několika týdnů odesláni do koncentračního tábora. Tento okruh osob je dále označován zkráceně jako cikánské osoby.

Tyto osoby budou bez ohledu na stupeň smíšenosti odeslány podle rodin do koncentračního tábora (cikánského tábora) Osvětim.

Cikánská otázka v alpské a dunajské říšské župě byla uspořádána zvláštním výnosem.

Jak bude v budoucnu naloženo s čistokrevnými kmeny Sinti a s cikánskými kmeny Lalleri, které jsou považovány za čistokrevné, určí pozdější ustanovení.

II.

Z odeslání jsou vyjmuti:

 • čistokrevní Cikáni Sinti a Lalleri,

 • cikánští míšenci, kteří jsou v cikánském smyslu dobří míšenci a podle výnosu Hlavního úřadu říšské bezpečnosti z 13. 10. 1942 - V A 2 Nr. (č.) 2260/42 - a z 11. 1. 1943 - V A 2 Nr. (č.) 40/43 - jsou řazeni k jednotlivým čistokrevným cikánským kmenům Sinti a za čistokrevné považovaným kmenům Lalleri,

 • cikánské osoby, které jsou právoplatně sezdány s osobami německé krve,

 • cikánské osoby, žijící sociálně přizpůsobeně, které měly již před všeobecným evidováním cikánů stálou práci a byt.

  O tom, zda cikánská osoba žije sociálně přizpůsobeně, rozhodne příslušná služebna kriminální policie na základě policejních zjištění a, bude-li třeba, po získání stanoviska příslušných služeben NSDAP (okresní vedoucí, NSV , Rasověpolitický úřad). Je třeba zohlednit i posudek zaměstnavatele a informace příslušné nemocenské pokladny.

  U všech cikánských osob, provozujících potulná řemesla, je třeba otázku sociálního přizpůsobení zamítnout, leda by prokazatelně obchodovaly s vlastními výrobky,

 • cikánské osoby, které jsou na základě nařízení Říšského úřadu kriminální policie vyjmuty z ustanovení platných pro cikány,

 • cikánské osoby, které jsou ještě povolány k vojenské službě nebo byly během současné války pro zranění či s vyznamenáními z vojenské služby propuštěny,

 • cikánské osoby, jejichž vyjmutí z pracovního nasazení bylo z obranněhospodářských důvodů odmítnuto příslušnou zbrojní inspekcí nebo pracovním úřadem,

 • manželé nebo děti, které nejsou hospodářsky samostatné, shora v bodě 3-7 uvedených cikánských osob,

 • cikánské osoby, u nichž lze dle názoru příslušné služebny kriminální policie ze zvláštních důvodů odeslání do cikánského tábora prozatím odložit,

 • cikánské osoby, které mohou prokázat zahraniční státní příslušnost.

V případech II 9 a ve všech nejednoznačných případech je třeba vyžádat si s popisem případu rozhodnutí Říšského úřadu kriminální policie.

Řízení o výjimce odpadá pro cikánské osoby, které již byly ze závažných důvodů trestány, dále pro takové, které kočují (viz však II 4 odst. 3).

III.

Pokud bude okruh osob, uvedených v bodech II 3-9, vyjmut z odeslání do koncentračního tábora, je třeba postupovat následovně:

 • Je třeba usilovat o souhlas ke sterilizaci dosud nesterilních cikánských osob starších 12 let.

 • Plnoleté osoby musí v případě souhlasu odevzdat podepsané nebo otiskem pravého ukazováčku opatřené prohlášení, které bude s uvedením osobních dat zasláno ve dvou kopiích Říšskému úřadu kriminální policie.

 • U neplnoletých osob starších 12 let musí toto prohlášení odevzdat zákonný zástupce.

 • V případě zdráhání se rozhoduje po objasnění důvodů Říšský úřad kriminální policie o dalším postupu.

IV. Uvalení preventivní vazby:

 • Rodiny je třeba odeslat do tábora pokud možno pohromadě, včetně všech dětí, které nejsou hospodářsky samostatné. Pokud jsou děti umístěny v náhradní rodinné péči nebo jinde, je třeba zařídit jejich spojení s příbuzenstvem pokud možno již před zatčením. Stejným způsobem je třeba postupovat u cikánských dětí, jejichž rodiče zemřeli, jsou v koncentračním táboře nebo jinde.

 • Aby se předešlo delší policejní vazbě, musí být zatčení cikánských osob provedeno teprve tehdy, když je zajištěn jejich brzký transport do koncentračního tábora.

 • Potvrzení o vazbě nelze žádat u Říšského úřadu kriminální policie.

 • Kromě oděvu a prádla pro denní potřebu a zásoby kazících se potravin na cestu je třeba zanechat ostatní majetek cikánských osob na místě a až do dalších pokynů jej vhodným způsobem zajistit.

 • Osobní doklady je třeba odebrat a zařadit je do spisů u příslušné služebny kriminální policie. Pracovní knížky a vojenské knížky je nutné zaslat příslušným pracovním úřadům a úřadovnám náhradní vojenské služby se sdělením, že dotyčná osoba byla na neurčitou dobu odeslána do policejního pracovního tábora.

 • Potravinové lístky je třeba vrátit příslušným hospodářským úřadům (sdělení jako v bodě IV 5).

 • Finanční hotovost a cenné papíry je třeba až do dalších pokynů složit u policejní pokladny příslušné státní policejní správy. Zajištěnou hotovost a cenné papíry je třeba evidovat v seznamech pod osobními údaji vlastníka. Seznamy budou uschovány společně s potvrzením o převzetí příslušnou policejní pokladnou u služebny kriminální policie.

 • Pokud o cikánských osobách nejsou k dispozici znalecká vyjádření, je třeba přezkoumat podle původu, způsobu života a vnějšího vzhledu (cikánská řeč, cikánské jméno!), zda jsou cikánského původu. Pokud existují nezbytné předpoklady, je i v těchto případech nutné nařídit preventivní ochrannou vazbu.

V. Vazební formuláře:

 • Výtisky vazebních formulářů budou zaslány úřadovnám kriminální policie Říšským úřadem kriminální policie. Úřadovny kriminální policie musí zaslat nezbytný počet formulářů podřízeným úřadovnám kriminální policie, aby je mohly odevzdat služebnám policie a četnictva. Nadbytečné formuláře budou zaslány zpět Říšskému úřadu kriminální policie.

 • Vazební formuláře tvoří:

  • nařízení vazby úřadovnou kriminální policie s potvrzením koncentračního tábora o převzetí (vzor viz příloha 1),

  • oznámení úřadovny kriminální policie o doručení (vzor viz příloha 2),

  • kartotéční karta (vzor viz příloha 3).

 • U osob starších 6 let je třeba opatřit nařízení o vazbě (příloha 1) a oznámení o doručení (příloha 2) otiskem pravého ukazováčku vězně.

 • Slovo cikánský míšenec nesmí být ve formulářích u romských a balkánských Cikánů pozměněno.

 • Za vyplnění formuláře podle předpisů je zodpovědná příslušná úřadovna kriminální policie.

 • Formuláře k V 2 a) a b) je třeba vyhotovit s průpisem.

 • Dokumentaci vazby je třeba vyhotovit pro každou osobu (i pro malé děti).

 • Vazební formuláře mají být uspořádány podle rodin (v pořadí manžel, manželka, děti podle věku) a budou odevzdány v koncentračním táboře při doručení vězňů.

 • Velitelství koncentračního tábora převezme oznámení o doručení (příloha 2), potvrdí pod nařízením vazby (příloha 1) převzetí vězně a zašle Říšskému úřadu kriminální policie zelený formulář (příloha 1) a kartotéční kartu.

VI. Ostatní.

 • Aby se zabránilo předčasnému odchodu, je třeba přijmout opatření, že cikánským osobám nebudou nařízená opatření za žádných okolností známa předem.

 • S přípravnými opatřeními (výběr jednotlivých osob, otázka transportu a ostrahy, zaslání a vyplnění formulářů atd.) je třeba začít ihned, aby mohla akce probíhat od 1. března 1943.

 • Hlavní akce by měla být skončena do konce března 1943.

 • Pozdější odeslání [do koncentračního tábora] musí být dle ustanovení tohoto výnosu vybavena vazebními formuláři jmenovanými v bodě V.

 • Protože příslušná ředitelství říšských drah nebudou moci přistavit zvláštní vlaky, je třeba provést transporty, které budou obsahovat pokud možno ne méně než 50 cikánských osob.

 • Ohledně vyslání orgánů ostrahy a průvodců transportu je třeba spojit se s příslušným inspektorem (velitelem) pořádkové policie.

 • Před příjezdem každého transportu je nutné včas uvědomit dálnopisem velitelství koncentračního tábora o době příjezdu a počtu vězňů, odděleně podle mužů, žen a dětí.

 • Je třeba zvážit očkování příslušníků policie, kteří přijdou se zadrženými do kontaktu, proti skvrnitému tyfu a případně je i zařídit.

 • Po předání vězňů do koncentračního tábora je nutné uvědomit příslušné úřady evidence obyvatelstva za účelem opravy přihlašovacího registru o odchodu dotyčných osob.

 • Náklady, vzniklé až do převzetí vězňů koncentračním táborem je třeba zúčtovat u státní policejní správy příslušných úřadoven kriminální policie pod kapitolou 14 tit. 33 bez uvolnění zvláštních prostředků.

 • Po provedení opatření budu zpraven o nabytých zkušenostech.

 • Za provedení a přesné dodržení tohoto výnosu jsou zodpovědní vedoucí úřadoven kriminální policie.

 • Po provedení opatření bude zrušeno utajení této akce.

V zastoupení: podepsán Nebe [...]

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.