Soupis cikánů (2. 8. 1942)

Od poloviny roku 1942 se v Protektorátu uskutečňovalo pronásledování cíleně zaměřené na Romy a Sinty, které probíhalo jedině na základě rasy bez ohledu na další okolnosti. Zásadním bylo přijetí výnosu protektorátního ministra vnitra Richarda Bienerta o potírání cikánského zlořádu 24. června 1942, resp. prováděcí rozkaz z 10. července 1942. Výnos vyhlásil generální velitel neuniformované Protektorátní policie Horst Böhme, jehož úřad nově převzal agendu potírání cikánského zlořádu v Protektorátu.1 Opět se jednalo o opatření, které napodobovalo stejného jména, který v Říši platil od konce roku 19382. Výnos mimo jiné nařizoval, aby byli nově úředně evidováni všichni lidé označení za cikány. Podobný soupis „cikánů“ na základě tzv. Festsetzungserlass (výnos o trvalém zadržení cikánů na místě) proběhl v Říši již v říjnu 1939.3

[CikanipostaveninarovenZidu.Venkov11.04.194237(86).s.2.jpg]

Článek Cikáni postaveni na roveň Židů. In: Venkov. Orgán České strany agrární. Praha 11. dubna 1942, č. 37, s. 2. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:0aa0e8e0-5eb1-11e8-8c53-005056825209 ​[cit. 2020-05-17].

MZA_B124_KNV_Brno_III_man_kart1871_590.jpg MZA_B124_KNV_Brno_III_man_kart1871_592.jpg

Titulní a první strana rozkazu generálního velitele neuniformované protektorátní policie z 10. července 1942 č. St I/II-17-100-78 Potírání cikánského zlořádu. (Moravský zemský archiv v Brně).

Na základě rozkazu provedly ve dnech od 1. do 3. srpna 1942 příslušné protektorátní úřady, tj. četnictvo a policie ve spolupráci s okresními a obecními úřady, podle pokynů německé kriminální policie soupis všech cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po cikánském způsobu. Dnem soupisu se stal 2. srpen 1942, kdy jednotlivé četnické a policejní orgány na podkladě údajů předvedených osob vypracovaly obsáhlou dokumentaci o každé rodině i jednotlivci. Měly být vyplněny dotazníky protektorátního i říšskoněmeckého vzoru spolu s daktyloskopickými kartami a fotografiemi. Speciální důraz měli četníci a policisté klást na přesné údaje o rodinném původu až do třetí generace zpět. Všechny dokumenty, které během tohoto procesu vznikly, měly být předány Kriminální ústředně v Praze. Konkrétní pokyny na způsob vyplnění formuláře se rozdávaly na služební poradě velitelů kriminálních oddělení policie, velitelů četnických stanic a velitelů „sběrných táborů“ dne 15. července 1942 v Praze u Kriminální ústředny, která byla zodpovědná za řešení cikánské otázky v Protektorátu.4 Dokumenty sbírala Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens (Říšská centrála pro potírání cikánského zlořádu).5

Rozhodnutí, zda se jedná o cikána nebo cikánského míšence, bylo v první instanci ponecháno na jednotlivých policejních úřadech provádějících soupis. Jejich rozhodnutí však byla předběžná.6 O rasové příslušnosti, a tím o osudech jednotlivců pak definitivně rozhodovala Kriminální ústředna v Praze. Tento proces probíhal postupně a trval několik měsíců.

SoupiscikanuvProtektoratu.Lidovenoviny.Brno31.7.194250(pol.jpg

Článek Soupis cikánů v Protektorátu. In: Lidové noviny. Brno 31. července 1942, č. 50 (polední vydání), s. 2. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:a3a44db0-7dcb-11dd-bcd8-000d606f5dc6 ​[cit. 2020-05-17].


Další kapitola: KONCENTRACE V "CIKÁNSKÝCH TÁBORECH"

Poznámky

1:

Moravský zemský archiv, B 124, Krajský národní výbor Brno, III. manipulace, kart. 1871, inv. č. 1536, Rozkaz generálního velitele neuniformované protektorátní policie z 10. července 1942 č. St I/II-17-100-78 „Potírání cikánského zlořádu“.

2:

Zimmermann, Michael. Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische Lösung der Zigeunerfrage. Hamburg: Christians, 1996. 547 s. s. 220.

3:

FINGS, Karola: Gutachten zum Schnellbrief des Reichssicherheitshauptamtes – Tvb. Nr. RKPA. 149/1939 -g- – vom 17. 10.1939 betr. „Zigeunererfassung“ („Festsetzungserlass“). [Odborný posudek o rychlopisu Reichssicherheitshauptamtes – Tvb. Nr. RKPA. 149/1939 -g- – dne 17. října 1939 týkající se „soupisu cikánů“ („Festsetzungserlass“).] Kolín nad Rýnem 2018. Dostupné z https://zentralrat.sintiundroma.de/download/11145 [cit. 2020-07-28].

4:

Moravský zemský archiv, B 124, Krajský národní výbor Brno, III. manipulace, kart. 1871, inv. č. 1536, fol. 754–769, Rozkaz generálního velitele neuniformované protektorátní policie z 10. července 1942 č. St I/II-17-100-78 „Potírání cikánského zlořádu“.

5:

Moravský zemský archiv, B 124, Krajský národní výbor Brno, III. manipulace, kart. 1871, inv. č. 1536, fol. 761-766, Zvláštní příloha k Policejnímu věstníku pro Protektorát Čechy a Morava č. 4 z 23. července 1942, II. Všeobecně závazné pokyny, 4. Potírání cikánského zlořádu.

6:

Státní oblastní archiv Třeboň, fond CT Lety, karton 3, inv. č. 38, fol. 4-5.

Seznam použité literatury:
 • Rickmann, Anahid S. „Rassenpflege im völkischen Staat“. Zum Verhältnis der Rassenhygiene zur nationalsozialistischen Politik. Bonn: Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 2002.
 • Nečas, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945). Brno: Knižnice Matice moravské, 2005. 475 s.
 • Nečas, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 132 s.
 • Nečas, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. In: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994.
 • Nečas, Ctibor. Holocaust českých Romů. Praha: Prostor, 1999. 173 s.
 • Nečas, Ctibor. Andŕoda taboris. Tragédie protektorátních cikánských táborů v Letech a v Hodoníně. Brno: 1995.
 • Nečas, Ctibor. Nemůžeme zapomenout. Našti bisteras. Nucená táborová koncentrace ve vyprávěních romských pamětníků. Olomouc: Univerzita Palackého v Oloumoci, 1994. 244 s.
 • Nečas, Ctibor. Nad osudem českých a slovenských Cikánů 1939-1945. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1981. 180 s.
 • Schmidt, Zilli. Gott hat mit mir etwas vorgehabt! Erinnerungen einer deutschen Sinteza. Berlin: Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 2020.
 • Serinek, Josef, Tesař, Jan a Ondra, Josef. Česká cikánská rapsodie. Praha: Triáda, 2006.
 • Memorial book: The Gypsies at Auschwitz-Birkenau = Księga Pamięci: Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau = Gedenkbuch: Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau: The gypsies at Auschwitz-Birkenau. München: Saur, 1993.
 • Váša, Pavel a Trávníček, František. Slovník jazyka českého. Praha: Fr. Borový, 1937.
 • Zimmermann, Michael. Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische Lösung der Zigeunerfrage. Hamburg: Christians, 1996. 547 s.
 • Benz, Wolfgang, Distel, Barbara a Königseder, Angelika. (Hg.): Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 8. München: 2008.
 • Aly, Götz. Die restlose Erfassung: Volkszählen, Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Fischer, 2000.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.