Bestiím navzdory

Šestadvacátého září tomu bylo přesně sto let, co se v Praze sešla ustavující schůze Spolku k založení a vydržování židovského muzea v Praze. To výročí mohl pominout jen naprostý ignorant: rok 2006 byl ozdoben skoro nepřetržitým pásem pořadů, výstav, koncertů, přednášek apod., které se více či méně vztahovaly k pozoruhodného fenoménu, jímž Židovské muzeum v Praze skutečně je, k jeho historii, významu, osobnostem a samozřejmě k jeho vzácným sbírkám. (O všech těchto aspektech, jsme již v minulých letech v Rch podrobně psali.) Jedním z vrcholných momentů oslav byla výstava nazvaná Bestii navzdory, která proběhla v srpnu a září 2006 v Galerii Roberta Guttmanna. Výstava se omezila na léta 1906-1940, soustředila se tedy na tu část sbírkových fondů, které se do depozitářů muzea dostaly především ze synagog zrušených při asanaci pražského ghetta na přelomu 19. a 20. století, a pak z darů.

Emil Orlík, Finis, ghetto.

K této době a k této části sbírek se vztahuje také katalog výstavy, který editorsky a zvětší části i autorsky připravila kurátorka expozice Magda Veselská. Úvod jejího katalogového textu tvoří obecnější informace o sběratelství judaik a počátcích samostatných židovských muzeí - je zajímavé, že začala vznikat poměrně pozdě, až koncem 19. století, pražské muzeum tedy patří k nejstarším. V další části úvodu autorka podrobně referuje o vzniku muzejního spolku a o jeho činnosti do roku 1940, nakonec přidává portréty dvou o muzeum i jinak velmi zasloužilých mužů: dr. Augusta Steina (1854-1937), mj. prvního českého předsedy pražské židovské obce (1922), a jednoho ze zakladatelů muzea Salomona Huga Liebena (1881-1942). Jen stručně popisuje situaci muzea a jeho sbírek po roce 1940 pod vládou nacistů, léta pod vládou komunistů zmiňuje pouze letmo, když hovoří o ztrátách v letech 1950-94.

Josef Bindeles, Portrét rabína Efraima Löwa Katze Tewelese.

Jádrem publikace je přehledný katalog sbírkových předmětů ŽM v Praze z let 1906-1940: jde o soupis a stručné charakteristiky asi 760 předmětů; asi pětina z nich je navíc doplněna fotografiemi, odborným komentářem a vřazením do kontextu dnešního sbírkového fondu muzea. Fotografie jsou vybírány tak, aby si čtenář mohl vybavit celou šíři sbírkového fondu. Zdůrazňuje se tak instruktivní, vzdělávací funkce této publikace, která u nás stále ještě převažuje nad funkcí základní, jíž je u katalogu odborný záznam, popis. Této funkci slouží dílo velmi dobře (jde o první soupis svého druhu), kromě toho však - jak je tomu často v podobných případech - supluje i tento katalog obsažnější historické a odborné studie, které snad někdy vzniknou. Proto budou čtenáři katalogu jistě postrádat výčet základní literatury, který by jim pomohl k další orientaci. To je asi jediná podstatnější výtka autorce úvodních textů, kterou jí může laický čtenář adresovat. Jinak s ní bude po prohlídce katalogu jistě souhlasit, že sbírka v ŽM vznikla Bestii navzdory - poprvé když se jejím prostřednictvím podařilo zachránit alespoň některé památky po řádění bestie v rámci asanace pražského Josefova, podruhé, když sehrála důležitou roli v úvahách o vytvoření Židovského ústředního muzea v Praze v období druhé světové války a přispěla tak k uchování židovské kulturní paměti, kterou se jiná bestia snažila navždy vymazat. Dodejme jen, že díla, jako je tento katalog, pomáhají uniknout ještě další bestii, jíž nás chtěla předhodit diktatura, která přišla po roce 1948, bestii zapomnění.

Klíčová slova

Salomon Hugo Lieben, August Stein

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.