Zemřel historik a bohemista Ferdinand Seibt

V osobě profesora Ferdinanda Seibta, který zemřel 7. 4. 2003 v Mnichově, ztratila historiografie českých zemí nejen svého nestora v Německu, ale i výraznou vědeckou osobnost celosvětové komunity dějepisců-bohemistů. Není nadsázkou, jestliže prohlásíme navíc, že právě naše česká vědecká obec utrpěla odchodem svého dlouholetého kolegy (byl mj. čestným doktorem Karlovy univerzity) a věrného přítele ztrátu nenahraditelnou.

Ferdinand Seibt se narodil 9. 5. 1927 ve Střižovicích na Litoměřicku. Již jako mladý docent mnichovské univerzity a posléze jako univerzitní profesor středověkých dějin v Bochumu se stal - svými díly o českých středověkých dějinách, zejména o husitské revoluci a o Karlu IV., jedním z nejrenomovanějších historiků-bohemistů. Jeho vědecký zájem se postupně rozšířil co do dobového i tematického záběru. Ve dvou desítkách knih a v dlouhé řadě studií, statí a článků se zabývá vývojem českých zemí v průběhu mnoha staletí až do současnosti, plodným, i když často konfliktním soužitím Čechů a Němců na společné půdě a také specifickým postavením Židů v tomto pro ně složitém prostředí (připomínáme tu alespoň jeho ediční účast na důležitém sborníku Die Juden in den Böhmischen Ländern, který vydalo mnichovské Collegium Carolinum v roce 1983). Ve všech Seibtových bohemistických dílech zaznívá humanistický duch tolerance a vzájemného porozumění, a také emocionální vztah autora k zemi, z níž pochází. Již ve svých dřívějších pracech, zvláště však výrazně ve své poslední, v roce 2002 vydané knize Die Begründung Europas (Základy Evropy) se Seibt vyznává ze svého evropanství. Svým nenapodobitelně poutavým stylem popisuje tisícitiletý vývoj Evropy, vyznívající jako hluboké zdůvodnění sounáležitosti národů tohoto kontinentu. Čeští čtenáři se mohli seznámit např. se Seibtovou knihou Němci a Češi (česky 1996), zatím posledním jeho dílem, které vyšlo v českém překladu, je rozsáhlá úvaha o dějinách Židů v první polovině 20. století, nazvaná Ta stará ošklivá melodie. Několik ohlédnutí za německou historií 1900-1945 (Praha 2002).

Ve Ferdinandu Seibtovi česká veřejnost ztrácí nejen dějepisce-teoretika, nýbrž také historika-politika Palackého ražení - angažovaného zastánce česko-německého smíru. Jako předseda slovutné vědecké společnosti Collegium Carolinum v Mnichově, jako vůdčí člen česko-německé komise historiků, jako neúnavný publicista a diskutér se tento vzácný člověk postavil vždy důsledně proti každému, třeba i proti svým vlastním krajanům, kdo bránil smírné budoucnosti obou našich sousedících národů.

Klíčová slova

Ferdinand Seibt

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.