Správy z Kozej

Stredisko pomoci pre žijúce obete holokaustu

Pred viac ako rokom informoval Roš chodeš o začiatku činnosti celoslovenského strediska zdravotnej a sociálnej pomoci (CS). Nasledujúce riadky sú pokusom o stručnú bilanciu prvého roka činnosti tejto inštitúcie, ktoré vedie pani Gabriela Mencerová.

Prvoradou starosťou Strediska bola evidencia všetkých osôb, či už v rámci židovských komunít alebo mimo ich okruhu, ktoré prežili holokaust. Celkový počet pamätníkov holokaustu na Slovensku je približne 1400, z nich sa viac ako 880 nachádza v databáze vypracovanej v CS. Stredisko sa im snaží pomôcť a sleduje ich potreby. Najväčší počet žiadostí o pomoc sa týka príspevkov na lieky. Štandardne sa poskytuje pomoc do výšky 450 Sk na osobu a mesiac, v odôvodnených prípadoch je však možné túto sumu prekročiť. O mimoriadnych žiadostiach sa rozhoduje na základe všeobecných pravidiel schválených kuratóriom. Členmi kuratória sú Dr. František Alexander (predseda kuratória a predseda ÚZ ŽNO), Ing. Tomáš Stern (ŽNO Nové Zámky), Ing. Juraj Turčan (ŽNO Banská Bystrica), Dr. Peter Volko (Hidden Child Slovakia) a Dr. Jozef Weiss (riaditeľ kancelárie UZ ŽNO).

Ako súčasť CS pracuje denné sanatórium na Haanovej ulici v Bratislave. Prichádza do neho denne okolo 10 - 12 ľudí, je im ponúkaný denný program pozostávajúci zo spoločenskej časti, liečebnej rehabilitácie, pracovnej terapie a hudby. Denné sanatórium poskytuje aj stravu. Záujem o neho majú predovšetkým osamelo žijúci ľudia, ale aj čiastočne imobilné osoby, ktorým sanatórium zabezpečuje dopravu z domu a späť. Stredisko zdravotnej a sociálnej starostlivosti zamestnávalo do prvej polovice tohoto roku 1,5 pracovnej sily, od 1. júna bola prijatá ďalšia pracovníčka, pani Zuzana Borhyová, ktorá má na starosti denné sanatórium v Košiciach (s obdobnou náplňou činnosti, ako v Bratislave) a do okruhu jej pôsobnosti patrí aj Prešov. Denné sanatórium zároveň funguje ako psychologická poradňa a poskytuje ľuďom možnosť verbalizácie ich osobných problémov, čo je z psychologického hľadiska považované za dôležitý moment v živote starších ľudí.

Stredisko ponúka aj iné druhy programov. V Bratislave oslovilo viac ako 500 ľudí s ponukou liečebno-rehabilitačných aktivít. Viac ako sto osôb prejavilo záujem a výsledkom sú mesačné rehabilitačné aktivity desať až dvanásťčlenných skupín. Keďže na rehabilitáciu sa denne dochádza, týka sa záujemcov z Bratislavy a blízkeho okolia. Podmienkou účasti je odporúčanie lekára.

Širší teritoriálny dosah majú liečebné pobyty v kúpeľoch, záujemca o tieto pobyty sú z celého Slovenska. Stredisko zorganizovalo niekoľko liečebných turnusov, prvý bol v auguste v Piešťanoch a zúčastnilo sa ho 24 ľudí, na druhom turnuse bolo dokonca 30 účastníkov. V októbri navštívilo 17 ľudí kúpele Trenčianske Teplice. Pripravuje sa ďalší turnus do kúpeľov v Bardejove. Na kúpeľný pobyt prispieva Stredisko sumou 4000 Sk na osobu pre kolektívne organizované pobyty, v prípade individuálnych pobytov je príspevok 3000 Sk na osobu.

Význam Strediska je dnes zdôraznený vysokou vekovou skladbou pamätníkov holokaustu. Ich počet sa žiaľ každým rokom zmenšuje a pre mnohých je Stredisko poslednou židovskou ustanovizňou, ktorá im uľahčuje ich každodenný život.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.