Poslední zasedání smíšené komise

Dne 25. listopadu 1998 zřídila vláda ČR Smíšenou pracovní komisi zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu. Hlavním úkolem komise bylo shromáždit co největší množství údajů a zdokumentovat jednak židovský majetek konfiskovaný okupačními orgány, jednak nakládání s tímto majetkem po roce 1945 a připravit návrh právní úpravy na zmírnění některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu.

Mezi úspěchy činnosti komise je třeba na prvním místě uvést Zákon č. 212/2000 Sb., který umožňuje zmírnit majetkové křivdy způsobené židovským obcím, nadacím a spolkům a vrátit jim nemovitosti, které jsou ke dni účinnosti zákona ve vlastnictví státu. Byly schváleny dva výčtové seznamy, které prohlásily za majetek židovských obcí 22 nemovitostí. Dalším významným úspěchem je převedení 300 mil. Kč ze státních prostředků do nově zřízeného Nadačního fondu obětem holocaustu. Peníze budou použity k financování projektů vedoucích k zmírňování majetkových křivd způsobených obětem holocaustu, k záchraně židovských památek a zajištění sociálních a kulturních záměrů jednotlivých židovských obcí. Komise také iniciovala zákon o navracení uměleckých předmětů, které se v důsledku holocaustu staly součástí státních sbírek a muzeí. Pokud se o ně jejich původní vlastníci či jejich dědicové přihlásí, budou jim umělecké předměty na základě zákona vydány. K 1. 11. 2001 bylo zřízeno v rámci Akademie věd ČR Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. sv. války, které bude po ukončení činnosti komise zajišťovat veškerou činnost související s dalším prověřováním sbírek uměleckých předmětů.

Předseda komise, místopředseda vlády Pavel Rychetský na slavnostním zasedání (20. března v Hrzánském paláci na Hradčanech) konstatoval, že komise splnila z velké části své poslání, a oficiálně ukončil její činnost. S jeho hodnocením se ztotožnili všichni zástupci jednotlivých vládních resortů, FŽO, Akademie věd a mezinárodních židovských organizací. Zároveň však vyslovili doporučení, aby příští vláda pokračovala v procesu zmírňování křivd způsobeným holocaustem všude tam, kde je to ještě možné.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.