Odpověď místopředsedy vlády Radě židovských žen v ČR

Vážená paní Dušková, vážená paní Klímová,

děkuji Vám za dopis panu předsedovi vlády ze dne 7. srpna 2001, v němž upozorňujete na nepřípustnou snahu klást rovnítko mezi sionismus a rasismus, resp. prohlašovat sionismus za typ rasismu, jak to bylo uvedeno v přípravných dokumentech Světové konference proti rasismu, která se konala v Durbanu. Plně chápu Vaše rozhořčení a obavy z nebezpečné tendence, kdy se politické otázky interpretují na základě zcela odlišných, uměle vsazených obsahů a pojmů rasy a rasismu, kdy se smysl účelově posouvá.

Zlo rasismu zažili v různých projevech a v různých historických etapách na vlastní kůži i obyvatelé našeho státu. Vždy šlo o nějakou formu spojení rozlišování lidí na základě rasy s mocenským a násilným zajišťováním politické dominance. Takto pojímané rasové rozlišování v politice mělo vždy politicky agresivní charakter a bylo neseno motivem nenávisti k těm druhým.

Podle mého hlubokého přesvědčení sionismus jakožto politické hnutí nikdy tuto propagandu nenávisti neobsahoval. Nikoliv náhodou v roce 1985 konference v Nairobi odmítla akceptovat myšlenku o sionismu jakožto formě rasismu, která by ve svých důsledcích znamenala připustit oprávněnost protižidovských politik různých totalitních systémů a oprávněnost apriorních protiizraelských postojů.

Klást rovnítko mezi rasismus, rasovou diskriminaci a sionismus považuji osobně za věcně nesprávné a politicky nebezpečné. Proto snaha o zařazení těchto postulátů do dokumentů Světové konference může, zcela nepochybně, ve svém důsledku vést až k oslabení vědomí vysoké společenské závažnosti problémů rasismu, diskriminace a s tím související ochrany lidských práv.

Politika české vlády je v tomto ohledu zcela jednoznačná a vláda zde nechce pouze pasivně přihlížet. Proto česká delegace na konferenci jednoznačně odmítla tento pokus a aktivně se podílela na přípravě výsledné deklarace, která toto ztotožnění sionismu s rasismem již neobsahuje a v žádné podobě neobsahuje ani požadavek na odmítnutí existence izraelského státu. Naopak zahrnuje deklarované právo Palestinců na sebeurčení, tedy to, co bylo obsaženo v deklaraci Valného shromáždění OSN v roce 1947, kterou bylo rozhodnuto o vzniku Státu Izrael.

Kladná odpověď na Vaši prosbu, aby vláda a její členové pomáhali nesprávné ztotožňování rasismu a sionismu vyvracet, je proto samozřejmá a postoj české delegace v Durbanu je toho dokladem.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.