Zasedání smíšené vládní komise

V Lichtenštejnském paláci v Praze na Kampě se30. března uskutečnilo slavnostní zasedání Smíšené vládní komise pro zmírnění některých křivd, které mají svůj původ v období holocaustu. O dílčích výsledcích práce komise jsme přinesli informace už několikrát (naposled Rch 2/99, 7/99). Hlavními body tohoto zasedání, jehož projednávání se jako hosté účastnili prezident ČR Václav Havel a velvyslankyně Státu Izrael Erella Hadarová, byly vládou schválený návrh zákona, který dílčím, ale významným způsobem umožní - pokud ho schválí parlament - konkrétní kroky, vedoucí k zmírnění majetkových křivd, způsobených arizací, a Usnesení vlády o použití finančních prostředků na zmírňování některých majetkových křivd, způsobených obětem holocaustu.

Zákon v první části ukládá státním institucím, které dosud užívají bývalý majetek židovských obcí, spolků a nadací, převést tento majetek na základě výčtového seznamu, jenž se stane součástí zákona, zpět buď Federaci ŽO nebo podle územní kompetence některé z dnes existujících ŽO na úžemí ČR či jiné židovské instituci (např. Židovskému muzeu v Praze). I když většina dosud nevydaného majetku dnes už není v rukou státu (byl po r. 1990převeden do majetku měst a obcí nebo dílčím způsobem či zcela privatizován), znamenala by důsledná realizace této části zákona čitelný signál, že se český stát v mezích možností distancuje od majetkových transakcí, které umožnily protižidovské zákony z let 1939-1945.

V druhé části zákon upravuje znění zákona o půdě. (Tato část, která se týká fyzických osob, bude s podrobným právním komentářem publikována ihned po projednání zákona v Parlamentu ČR). Podstatou vládního usnesení o použití fin. prostředků... je rozhodnutí českého státu převést z Fondu národního majetku ČR do nadace, kterou k tomu účelu založí FŽO v ČR, finanční prostředky v celkové výši 300 milionů Kč. Podle již schváleného statutu nadace budou v následujících letech využity:

  • na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kdo přežili holocaust; na obnovu a údržbu židovských památek na území ČR; na projekty sloužící důstojné připomínce obětí holocaustu; k podopře vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu;

  • pro fyzické osoby, za účelem zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu.

V bodě dvě se jedná o snahu řešit ty případy, kdy nesporný restituční nárok nemohl být v určené lhůtě uplatněn ze strany fyzické osoby pro určitou objektivní překážku - např. pokud dotyčná osoba neměla české občanství. Okruh osob, které se budou moci o zmírnění utrpěných majetkových křivd touto cestou ucházet, bude vymezen kritérii, která komise dopracuje a zveřejní zárověň s informací o lhůtě, ve které lze nárok uplatnit. Možnost se však bude vztahovat rozhodně jen na ty případy, které dosud nebyly žádným způsobem (např. na základě mezinárodních dohod) odškodněny

Prezident Václav Havel vyslovil tomuto způsobu řešení zmírňování křivd i pokračování celého procesu v budoucnosti jednoznačnou podporu a nabídl svoji pomoc při řešení případných problémů. Zdůraznil, že snaha řešit a zmírnit majetkové křivdy má vedle konkrétního efektu i svůj důležitý rozměr morální a dává, i když velmi opožděně, určitou satisfakci židovským obětem holocaustu jako celku. V podobném duchu se vyjádřila i izraelská velvyslankyně Erella Hadarová a zástupci zahraničních židovských organizací, kteří se práce komise účastní.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.