Utajená judaika

Každým rokem vychází nebo je napsána řada nových monografií či menších studií věnovaných dějinám a památkám jednotlivých židovských obcí na našem území. Kromě prací vydaných klasickým tiskem se přitom stále častěji objevují práce rozmnožené počítačovou technikou, tedy i výrobně rychlejší a levnější. Protože neexistuje žádná centrální, jednotná a úplná evidence takových judaik, o mnohých z nich se dovídáme jen velmi obtížně a se značným zpožděním, případně nám mohou informace o existenci některých prací zcela uniknout. Týká se to především článků v regionálním a místním tisku, drobných regionálních publikací, sborníků s malým nákladem apod. Odborné veřejnosti zůstávají většinou utajené i seminární, ročníkové, diplomové a doktorské práce vznikající na různých vysokoškolských fakultách. Bylo by proto žádoucí, kdyby čtenáři (ale i sami vydavatelé nebo autoři) redakci Rch na takové nové práce a publikace upozorňovali informací nebo stručnou recenzí. I knihovna pražského Židovského muzea by si mohla na základě těchto informací objednávat výtisky jednotlivých novinek.

Všimněme si blíže aspoň několika judaik z nedávné produkce: Marie Vojtíšková: Židé v České Lípě. Nakladatelství VEGA-L, Libice nad Cidlinou 1999, 125 stran, německé resumé. - Podrobná monografie s ilustracemi pokrývá celou historii židovského osídlení města od středověku po období nacismu. Většina dosud nepublikovaných údajů pochází z městského archivu a z archivu bývalého kounicovského panství.

Janusz Spyra (ed.): Žydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Židovské památky Těšína a Českého Těšína). Sborník, vydalo Polskie Towarzystwo Historyczne, Cieszyn 1999, 79 stran, české a anglické resumé. - Práce z vědecké konference konané r. 1998 v polském Těšíně. Obsahuje např. studii Jaroslava Klenovského, pojednávající i o žid. obcích a jejich památkách v Jablunkově a Třinci (s dosud nepublikovanými snímky a plánky). Publikace navazuje na velmi podrobnou knížku z nedávné doby - Franciszek Pasz: Žydzi i my w Cieszynie (Židé a my v Těšíně. 2. vydání, Cieszyn1997, 198 stran).

Jiří Mach: Židé v dějinách Dobrušky. VydaloMěstské muzeum, Dobruška1999. - Brožura shrnující poznatky o dějinách místní žid. obce přináší dosud nepublikovaná fakta a ilustrační materiály z regionálních archivů a muzejních fondů.

Sborník 600 let Bečova. Sammelband 600 Jahre der Stadt Petschau. Vydalo město Bečov nad Teplou 1999, 152 stran. - Práce z historického semináře konaného r. 1999, všechny příspěvky jsou v české i německé verzi. Součástí sborníku je mj. studie Jiřího Fiedlera o dějinách a památkách bečovské židovské obce (jejíž ilustrační část byla částečně znehodnocena nevhodnou redakční úpravou).

Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nakladatelství Libri, Praha. - Vícesvazková encyklopedie vycházející od r. 1996, zaměřená především na historický, demografický a urbanistický vývoj obcí a jejich stavební památky. U jednotlivých měst jsou zařazena malá encyklopedická hesla týkající se místní židovské komunity. V r. 2000 vyjde 4. díl s lokalitami začínajími písmeny M-P.

Jitka Chmelíková: Chebští Židé a jejich osudy od 2. poloviny 19. století do současnosti. Počítačový tisk. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 1999, 380 stran. - Zcela mimořádné dílo, překonávající svou podrobností (např. více než 1100 číslovaných poznámek a vysvětlivek) mnohé vědecké monografie. Autorka využila mj. dosud neznámé prameny a dokumenty z našich i zahraničních archivů, vzpomínky rodáků žijících v cizině apod.

Jan L. Freund:Chronik der Juden in Sitzendorf an der Schmida und in Postelberg 1640-1945. Počítačový tisk, Mainz 1999, 360 stran. - Podrobná historie postoloprtské židovské komunity (která byla do Čech přesídlena z dolnorakouského Sitzendorfu), sestavená na základě dosud nepublikovaných pramenů. Autor tuto práci věnoval památce svého otce, profesora Karlovy univerzity RNDr. L. Freunda, kterému byla r. 1999 na rodném domě v Postoloprtech odhalena pamětní deska ke 100. výročí narození. Podobně jako některé další počítačové tisky, které zde uvádíme, by si tato práce zasloužila knižní vydání.

Antonín Novotný: Židé v Myslkovicích. Počítačový tisk, Myslkovice 1999. - Materiály shromážděné a sepsané předčasně zemřelým autorem (dlouholetým správcem místního žid. hřbitova) podstatně doplnil a k vydání připravil Vladimír Hrbek. Publikace mj. shrnuje vzpomínky na jednotlivé žid. rodiny, historie jejich domů, překlady některých náhrobků atd.

Eva Daříčková: Proměny židovské komunity ve Stříbře kolem poloviny 20. století. Počítačový tisk. Diplomová práce, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity, Plzeň 2000, 65 stran. - Tematicky objevná práce, čerpající z dosud nevyužitých materiálů uložených v regionálních archivech. Zabývá se mj. okolnostmi stavby, přestaveb a využití stříbrské synagogy a obřadní budovy na hřbitově.

Ondřej Šoka: Historie českokrumlovské židovské komunity. Počítačový tisk, Český Krumlov 2000, 35 stran. - Pozoruhodně vyspělá práce letošního maturanta, přinášející mnoho dosud nepublikovaného archivního materiálu a využívající vzpomínek pamětníků.

Většinu uvedených publikací zájemci najdou v knihovně Židovského muzea.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.