Účastníkům boje za národní osvobození

Ministerstvo obrany ČR (dále jen MO) stanovilo zásady pro poskytování dávek sociální péče účastníkům boje za národní osvobození ještě v roce 1999.

K realizaci § 142 odst. 7 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., v rezortu MO stanovuji:

 • 1. Pro účely tohoto rozkazu se za oprávněné osoby považují občané České republiky, kteří se účastnili boje za národní osvobození a jsou nositeli platného osvědčení podle ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození (dále jen zákona č. 255/1946 Sb.) nebo platného potvrzení vydaného MO, které toto osvědčení nahrazuje (dále jen nositel osvědčení - nejedná se o potvrzení pro pozůstalé účastníka boje za národní osvobození).

 • 2. Za oprávněné osoby se též považují občané České republiky (ČR), kteří jsou manželkami (manžely) osob uvedených v čl. 1.

 • 3. Oprávněným osobám lze poskytovat z účelově vyčleněných rozpočtových prostředků MO dávky v podobě příspěvků na lázeňskou léčbu a rekreaci.

 • 4. Ministerstvo obrany může poskytnout oprávněným osobám příspěvky na: a) příspěvkovou lázeňskou léčbu do výše 6000 Kč pro jednu osobu a pobyt; b) lázeňskou léčbu pro samoplátce do výše 11 000 Kč pro jednu osobu a pobyt; c) rekreační pobyty a zájezdy v tuzemsku, které trvají déle než šest dnů (tj. pět nocí), do výše 2000 Kč pro jednu osobu a pobyt; d) zahraniční zájezdy a rekreace, které trvají nejméně sedm dnů (tj. šest nocí), do výše 9500 Kč na jednu osobu a pobyt.

 • 5. Příspěvek podle čl. 4 tohoto rozkazu lze poskytovat jednou ročně, a to pouze na jednu z uvedených forem.

 • 6. Melka (manžel) osoby uvedené v čl. 1 tohoto rozkazu může obdržet finanční příspěvek podle čl. 4 to pouze za předpokladu, že se pobytu účastní společně s nositelem osvědčení.

 • 7. Oprávněná osoba, která žádá o příspěvek podle tohoto rozkazu, nesmí být příjemcem sociálních nebo jiných dávek přiznaných státem na účely podle čl. 4.

 • 8. O poskytnutí příspěvků žádají oprávněné osoby Kancelář veteránů válek a důchodců rezortu MO (dále jen KaVVD), a to vždy do 31. května. K žádosti se přikládá úředně ověřený opis platného osvědčení podle zákona č. 255/ 1946 Sb. nebo platného potvrzení MO, které toto osvědčení nahrazuje. Dále se k žádosti přikládá úředně ověřené potvrzení o občanství ČR a čestné prohlášení o tom, že oprávněná osoba není příjemcem sociálních nebo jiných dávek přiznaných státem na účely podle čl. 4.

 • 9. Žádá-li nositel osvědčení o poskytnutí příspěvku pro svou manželku (manžela), musí k žádosti přiložit také úředně ověřené potvrzení o jejím (jeho) občanství ČR a úředně ověřený opis dokladu o existenci manželského svazku.

 • 10. O přiznání jednotlivých příspěvků rozhoduje vedoucí KaVVD.

 • 11. Přizná-li vedoucí KaVVD příspěvek, příslušný vojenský finanční úřad zabezpečí na základě faktury nebo jiného finančního dokladu jeho uhrazení.

 • 12. Vytvořením a vedením evidence oprávněných osob a příspěvků, které jim byly poskytnuty, je pověřena KaVVD. Tato instituce zastupuje jednotlivé součásti MO ve styku s oprávněnými osobami nebo jednotlivými sdruženími účastníků boje za národní osvobození při plnění úkolů, které vyplývají z tohoto rozkazu.

 • 13. Poskytování příspěvků má fakultativní charakter a závisí na ekonomických a finančních možnostech MO.

Informace může poskytnout také sociální oddělení ŽO. (Z Obsahu normy, kterou stanovilo MO.)

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.