Majetek obětí holocaustu v Čechách a na Moravě

První zasedání smíšené vládní komise

Občanský rok 1999 začal pro českou židovskou komunitu velmi slibně. Již jeho druhý pracovní den se sešla smíšená komise, složená ze zástupců vlády České republiky a Federace židovských obcí. Tématem byl majetek konfiskovaný obětem holocaustu v Čechách a na Moravě. Jak známo, vláda sociální demokracie deklarovala svou připravenost řešit tuto složitou tematiku nejen ve svém programovém prohlášení, ale již ve svém volebním programu. Sešla se tak s iniciativou FŽO, která s návrhem na ustavení takovéto komise oslovila již předchozí vládu premiéra Tošovského. Přínosem - i když ne hlavním motivem - pak byla bezesporu i washingtonská konference z prosince loňského roku, která se zabývala stejnou problematikou a doporučila všem zúčastněným státům přijmout konkrétní opatření.

Podle usnesení vlády předsedá komisi její místopředseda a předseda legislativní rady JUDr. Pavel Rychetský, jejím členem je další místopředseda Egon Lánský, zastoupena jsou dále ministerstva zahraničí, financí, vnitra, obrany a spravedlnosti, i Úřad katastrální a zeměměřičský. Svého zástupce vyslala Kancelář prezidenta republiky a předpokládá se i účast České národní banky. První setkání mělo na programu otázky spíše technického rázu. Bylo dohodnuto zřízení tří pracovních skupin, které budou zpracovávat jednotlivá témata a komisi předkládat průběžně výsledky svého výzkumu, jakož i návrhy na řešení. První skupina, sestávající mezi jiným z právních expertů, se bude zabývat možnostmi dotažení restitucí fyzických osob, druhá dokončením procesu navracení majetku židovských obcí, třetí tým má za úkol zpracování nejnáročnější oblasti, a to konfiskací movitého majetku a financí. Garanty tohoto historického výzkumu byly stanoveny Židovské muzeum v Praze, které bude sledovat osudy uloupených uměleckých předmětů a sbírek včetně numismatických a filatelistických, a Institut Terezínské iniciativy, jehož ředitelka a archivářka Pražské židovské obce dr.J. Milotová bude hlavním koordinátorem výzkumu v oblasti finančních transferů, zlata, cenných papírů, pojistek atd. Celá tato sekce bude pracovat pod vedením a záštitou Egona Lánského.

Činnost smíšené komise by měla probíhat po celý rok 1999, nicméně první výsledky - a to zejména v prvých dvou oblastech - se očekávají velmi brzo. Návrhy na řešení by mohly být předloženy vládě či jiným kompetentním institucím ještě v prvním pololetí. Historický výzkum je věcí nepoměrně náročnější, a tak se předpokládá, že by v detailech mohl pokračovat i po skončení práce komise. Dílčí poznatky by se však mohly prezentovat v rámci konference, plánované jako prezentace projektu Fenomén Holocaust pod záštitou prezidenta Václava Havla na podzim letošního roku, po skončení Fora 2000.

FŽO vždy počítala s tím, že se práce komise zúčastní zástupci bývalých československých občanů, kteří dnes žijí po celém světě. V samém závěru loňského roku se o získání tohoto postu vehementně ucházela prostřednictvím izraelského velvyslanectví v Praze Světová židovská restituční organizace (WJRO). Prezidium FŽO, které vždy mělo k práci WJRO závažné připomínky, nakonec souhlasilo s tím, aby byl zástupce WJRO jmenován členem komise za FŽO, a to vzhledem k obecnému mandátu, který byl této organizaci svěřen jejími zakladateli. Předtím však bude třeba, aby FŽO a WJRO uzavřely smlouvu o spolupráci a - zejména - aby WJRO veřejně dementovala tvrzení, která spolu s Židovskou agenturou publikovala v textuItamara Levina Poslední kapitola holocaustu? Tato brožura, která byla mj. distribuována na washingtonské konferenci, obsahuje informace o české židovské komunitě, především o Židovském muzeu v Praze, které jsou nejen zastaralé a účelově zkreslené, ale i hrubě poškozující pověst FŽO a ŽM. Pokud tedy bude WJRO ochotna odstranit tuto překážku a poté uzavřít příslušnou smlouvu, nebude jí ve spolupráci s FŽO stát nic v cestě. Prozatím se prvního setkání jako pozorovatelé zúčastnili velvyslanec Rafael Gvir a první tajemník izraelského velvyslanectví Juval Fuchs.

Jako první krok a základní předpoklad řešení celého komplexu problémů navrhuje Federace židovských obcí v ČR neprodlené vydání všeho arizovaného majetku, ke kterému konkrétní právnické nebo fyzické osoby prokážou nárok a který jim z nejrůznějších důvodů nebyl navrácen na základě již přijatých restitučních zákonů. Není totiž - podle názoru Federace ŽO - možné se seriózně zabývat otázkou celkového vyřešení problému arizovaného majetku v držení českého státu, pokud nebudou uspokojeny nároky dosud žijících, přímých obětí holocaustu. Nárokem se zde rozumí doklad o dřívějším vlastnictví a o zrušení vlastnického práva na základě protižidovských zákonů a opatření v letech 1938-1945.

O práci komise, jejímiž členy za FŽO v ČR jsou předseda PhDr. Jan Munk, tajemník JUDr. Tomáš Kraus, PhDr. Jaroslava Milotová. ředitel Židovského muzea PhDr. Leo Pavlát, advokát JUDr. Vladimír Jablonský a předseda PŽO Jiří Daníček, i o jejích zjištěních a návrzích budeme prostřednictvím R. ch. pravidelně informovat. Nejbližší zasedání komise se uskuteční během února. Práce v jednotlivých sekcích probíhají průběžně.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.