Proč učit o holocaustu?

Cílem výuky jakéhokoli předmětu je podnítit intelektuální zvídavost studentů a inspirovat je tak ke kritickému myšlení a osobnímu rozvoji. Proto je důležité, aby si pedagogové uvědomili důležitost zdůvodnění jakékoli výuky.

Když si pedagogové najdou čas zamyslet se nad důvodem, proč učí své žáky o holocaustu, je pravděpodobné, že zvolí takový obsah výuky, který bude odpovídat zájmům jejich studentů a díky němuž lépe pochopí tuto složitou historickou událost.

Následující postřehy vám mohou při vašem uvažování o smyslu vyučování o holocaustu pomoci:

  • Holocaust byl zlomovou událostí nejen pro 20. století, ale i pro celou historii lidstva. Byl to naprosto bezprecedentní pokus o vyvraždění celého jednoho národa a o zničení jeho kultury. O holocaustu je třeba se učit, protože zásadně otřásl základy civilizace.

  • Důkladné studium holocaustu pomůže studentům zamyslet se nad užíváním a zneužíváním moci a nad rolí a odpovědností jednotlivce, organizací a národů při konfrontaci s porušováním lidských práv. Také to pomůže k větší obezřetnosti v případě potenciální genocidy v současném světě.

  • Studium holocaustu studentům ukáže, kam mohou vést předsudky, rasismus, antisemitismus a zjednodušující zobecňování v jakékoli společnosti. Studenti si lépe uvědomí rozmanitost pluralitní společnosti a výuka v nich podpoří citlivější přístup k postavení menšin.

  • Holocaust ukázal, jak může moderní národ použít své technologie a byrokratickou infrastrukturu k zavedení ničivé politiky oscilující mezi sociálním inženýrstvím a genocidou.

  • Holocaust poskytuje kontext pro zamyšlení nad důsledky pasivity a lhostejnosti vůči utiskování jiných.

  • Při poznávání historických, společenských, náboženských, politických a ekonomických faktorů, které dohromady vedly k holocaustu, si studenti lépe uvědomí komplexnost historického procesu a získají představu o tom, jak souběh různých faktorů může přispět k rozkladu demokratických hodnot. Studenti by měli pochopit, že v demokracii je zodpovědností občanů rozpoznat varovné signály a včas na ně reagovat.

  • Holocaust se stal významným tématem kultury mnoha zemí. Odráží se to v médiích i populární kultuře. Výuka o holocaustu může studentům poskytnout potřebné historické znalosti, které jim pomohou tyto kulturní projevy pochopit a zhodnotit.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.