Manipulace náboženstvím

Antisemitská argumentace občas zabrousí i do vod určených spíše teologům či univerzitním profesorům. Poukazovaný problém se zabývá samotnou podstatou židovství jako náboženství a jeho vlivu na chod civilizace. Klíčové je obvinění, že Židé vytvořili a používají křesťanství a islám k zotročení celého světa.

Vznik a historický vývoj

Počátky judaismu nacházíme ve třetím tisíciletí před naším letopočtem na území Palestiny. Před rokem 1800 před naším letopočtem uzavřel podle tradice bůh Hospodin (Jahve) prostřednictvím Abrahama smlouvu s židovským národem a prohlásil jej za vyvolený. O raných dějinách Židů se dozvídáme z Tóry a Talmudu. Tóra je součástí Starého zákona.

Křesťanství vzniklo v prvním století našeho letopočtu a částečně navazovalo na judaismus. Ježíš byl praktikující Žid a první křesťané pocházeli z židovského prostředí. Posvátnou knihou je Bible - Starý a Nový zákon. Pro křesťany byl Ježíš Kristus spasitelem, což Židé neuznávají. Muslimové odkazují svůj vznik k činům Mohameda v 7. století našeho letopočtu. Posvátným textem je Korán. Mohamed jako prorok této víry pak není uznáván judaismem ani křesťanstvím. Muslimové naopak uznávají starozákonní i novozákonní postavy za proroky.

Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím světa, podle statistik je celosvětově zastoupeno přibližně třetinově, islám patří k druhému nejrozšířenějšímu náboženství na světě - asi 20% všech lidí jsou muslimové. Judaismus naproti tomu vyznává pouhých 0,2 % světové populace. Jádrem problému je to, že z judaismu vychází jak křesťanství, tak islám. Hovoří se o tom, že všechna tři náboženství mají tzv. semitský základ. Dalšími společnými rysy je víra v jednoho boha - monoteismus, a lineární pohled na dějiny. To znamená, že dějiny jsou jako přímka, probíhají postupně, od stvoření světa k soudnému dni. Posvátným městem všech tří náboženství je Jeruzalém.

Používání pojmu v současnosti

Na českém internetu můžeme najít poměrně řídké články katolických extremistů, kteří vedle tradičních obviňování Židů z páchání rituálních vražd a znesvěcování hostií šíří teze o cíleném pronikání Židů do křesťanských církví, podvracení a ničením tradičních hodnot, jejichž cílem je ovládnutí světa a totální zotročení všech ostatních národů. Můžeme se setkat s tvrzeními typu: Váš skutečný svár s námi netkví v tom, že jsme odmítli křesťanství, ale že jsme vám ho vnutili!, které jasně deklaruje, že to měli být právě Židé, kteří stáli v pozadí vzniku dnes nejrozšířenějšího náboženství.

Další rovina argumentace je Desatero: Tak v minulosti milióny uvěřily a mnozí věří dodnes příběhu o hoře Sinaj, kde Mojžíš, židovský vůdce, přijal desatero přikázání a to údajně pro dobro celého lidstva. Mojžíš se pak má řídit zásadou Urvi, co můžeš! a tuto vštěpovat svým následovníkům, přeneseně i křesťanům.

Všechna tato nařčení jsou nesmyslná a neoprávněná. Judaismus byl základem pro obě hlavní monosteistická náboženství a jejich vznik a rozvoj nijak neinicioval. To je jasné již s ohledem na to, že židovské náboženství neprovádí žádný druh misie - získávání nových věřících.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.