Shromažďovací zákon

Federace židovských obcí iniciovala v roce 2008 pracovní skupinu, složenou ze zástupců FŽO, Nadace Tolerance, IJCJ, Ligy proti antisemitismu a ministra vlády pro lidská práva a národnostní menšiny. Cílem bylo vypracovat konkrétní legislativní návrhy, které by napomohly omezit sílící snahy neonacistů a extremistů zneužít demokratických svobod k činnostem, namířeným jednak proti demokracii jako takové, jednak k útokům na příslušníky národnostních menšin, žijících v České republice. Jako jeden z cílů byla stanovena úprava shromažďovacího zákona, respektive prodloužení lhůty, kterou mají příslušné instituce na vyjádření se k nahlášenému účelu shromáždění. O tom, jak byla tato snaha úspěšná, poskytnou informaci dopisy, které si vyměnili předseda FŽO a ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Vážený pane ministře,

v roce 2008 jsme několikrát s Vaší předchůdkyní, paní Džamilou Stehlíkovou, projednávali možnost novely shromažďovacího zákona. Tato jednání byla vyvolána sílícími aktivitami neonacistů a organizováním pochodů, mimo jiné kolem synagogy v Plzni v den výročí transportu plzeňských Židů do koncentračních táborů. Jednání se účastnili zástupci nadace Tolerance, Židovského muzea, Federace židovských obcí, Ligy proti antisemitismu a dalších občanských iniciativ. Spolu s paní ministryní jsme došli k názoru, že shromažďovací zákon by bylo třeba novelizovat ve dvou oblastech a to 1) prodloužením lhůty, kterou mají příslušné instituce na posouzení oznámení, 2) definováním míst, na kterých by se shromáždění nekonala (okolí kostelů, synagog, atd.).

Takto formulovaným návrhem se zabývala Rada pro národnosti a paní ministryně jednala o této věci s ministerstvem vnitra a spravedlnosti.

Chtěli bychom s Vaší účastí navázat na tuto již vykonanou práci a pokusit se novelizaci shromažďovacího zákona aktualizovat a dostat do legislativního procesu.

Prosím Vás tedy o stručnou informaci, kam až se pokročilo tímto směrem ze strany Vašeho úřadu, i o vyjádření, zda jste ochoten s námi na dokončení započaté práce spolupracovat. Pokud ano, navrhuji, abychom se v průběhu dubna sešli, rekapitulovali současný stav a stanovili další postup.

V Praze 10. 3. 2009

Jiří Daníček, předseda FŽO v ČR

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám především mnohokrát za Vaši spolupráci. Vzhledem k naléhavému vývoji a narůstání aktivit extremismu v České republice schválila vláda na svém zasedání dne 27. 4. 2009 (usnesení vlády ČR ze dne 27. 4. 2009, č. 549, dostupné na www.vlada.cz) novelu zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, podle které bude prodloužena lhůta pro správní úřad pro rozhodnutí o případném zákazu konání shromáždění ze 3 běžných dnů na 3 pracovní dny. Tato změna by obecním úřadům měla umožnit, aby získaly adekvátní informace o daném shromáždění a jeho svolavateli a mohly náležitě posoudit všechny okolnosti a případný zákaz rovněž náležitě odůvodnit, aby následně nedocházelo k jeho zrušení ve správním soudnictví jako neodůvodněného anebo nulitního. Pro co nejrychlejší uplatnění novely bylo vládou navrženo, aby podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny sněmovna s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 823 (dostupný na www.psp.cz, kde se s ním můžete seznámit). Jsem toho názoru, že tímto by byl odstraněn nejpalčivější problém současné úpravy. Její konkrétní fungování bude nyní záležet hlavně na obecních úřadech a jejich konkrétním posuzování a práci s jednotlivými žádostmi.

Vláda rovněž schválila na svém zasedání dne 4. 5. 2009 Strategii boje proti extremismu, v níž mimo jiné pověřila ministra vnitra zpracovat pro obce Manuál pro shromáždění a zároveň Kalendář rizikových dní, které by obce měly naučit lépe pracovat s oznámeními shromáždění a případně odhalovat skryté skutečné důvody shromáždění. Nutno poznamenat, že tyto pomůcky nebudou samospasné a že i na jejich základě budou obce muset pracovat s oznámeními a s případnými jejich zákazy pečlivě a obezřetně, aby se nedopustily nepřiměřeného zásahu do práva shromažďovacího zaručeného Listinou základních práv a svobod. Věřím nicméně, že za spolupráce ministerstva vnitra a mého resortu se toto postupně podaří. Zachování mého ministerstva i v příští vládě mi dává naději, že budeme moci pokračovat v účinném boji proti extremistickým náladám v ČR jak na úrovni zákazu a potírání extremistických hnutí, tak v oblasti osvěty a šíření tolerance ve většinové společnosti. Při těchto projektech rád využiji Vašich případných návrhů a připomínek.

Děkuji za Váš dopis a zůstávám s pozdravem,

Michael Kocáb,

ministr pro lidská práva a nár. menšiny

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.