Maďarské odškodnění

V Maďarské republice byl přijal zákon č. XLVII /2006 a k němu prováděcí vyhláška 67/2006, podle nichž je možné uplatnit nárok na odškodnění za ztrátu svobody vězněním, nucenou službou v maďarské armádě nebo za ztrátu života v důsledku rasových zákonů v období 27. 6. 1941 - 9. 5. 1945. Týká se lidí, kteří v období od 2. 11. 1938 do 9. 5. 1945 měli trvalé bydliště na území tehdejšího Maďarska a přežili holocaust na území pod maďarskou jurisdikcí nebo odtud byli deportovaní nebo vězněni v důsledku maďarských rasových zákonů.

Tato možnost se vztahuje na všechny oprávněné osoby, které v r. 1995, době původní platnosti zákona o odškodnění, svůj nárok z nějakých důvodů neuplatnily (např. pro nedostatek potřebných dokumentů) nebo jej uplatnily (v případě odškodnění za ztrátu života) a dostaly jen částečnou kompenzaci (viz dále).

  • Odškodnění za omezení osobní svobody, věznění, deportaci či nucenou pracovní službu v armádě se poskytuje podle přání žadatele: buď ve formě jednorázového poskytnutí cenných papírů, nebo jako doživotní renta. Tento nárok může uplatnit jen přímo poškozená osoba nebo její manžel či manželka (ne již děti!).

  • Odškodnění za ztrátu života v důsledku perzekuce mohou nárokovat zákonní dědici zemřelého (tj. manžel, manželka a děti). Její výše je 400 tisíc maďarských forintů a vyplácí se v hotovosti. (Ti, kdo již dostali jako odškodnění po zemřelé osobě 30 tisíc forintů, by se měli přihlásit znovu a nárokovat doplňující částku.)

Nárok je možné uplatnit do 31. července 2006, po tomto termínu možnost uplatnit nárok zaniká.

Žádosti o uplatnění nároku nebo obnovu odškodnění se podávají za každou odškodňovanou osobu na zvláštním formuláři, který je dostupný na webové stránce www.karpotlas.hu. Pokud je oprávněných osob-dědiců více, každý si uplatňuje svou adekvátní část děděného nároku na zvláštním formuláři.

V případě, že nárok byl uplatněný v původní lhůtě (1995), ale posuzování žádosti nebylo právoplatně ukončené, pro obnovení řízení je třeba podat nově vyplněnou žádost. Jestliže někdo podává žádost o odškodnění za ztrátu více rodinných příslušníků, za každého se vyplňuje zvláštní žádost. K žádostem je nutné připojit všechny dostupné důkazní listiny a dokumenty, které potvrzují okolnosti a opodstatnění nároku (repatriační průkaz, potvrzení o pobytu v táborech např. od střediska MČK v Arolsen, úmrtní list, rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého apod.). Pokud by získání takového dokladu naráželo na neúměrné či nepřekonatelné překážky, je ve výjimečných případech možné ho nahradit místopřísežným prohlášením svědka. Důkazní břemeno je v každém případě na straně žadatele. (Výjimkou je případ, kdy žadatel v předchozím řízení dokumenty už poskytl.)

Žádosti a doklady posílejte na adresu: Központi Igazságügyi Hivatal, Kárpótlási Főosztály, 1519 Budapest, Pf. 46. V případě osobního odevzdávání žádostí je sídlo úřadu na adrese 1116 BUDAPEST, Hauszmann A. u. 1. Pokud žádost odevzdává někdo jiný než žadatel, musí mít notářsky ověřené a do maďarštiny přeložené zplnomocnění. Příslušné orgány Maďarské republiky mají pro rozhodování žádostí stanovený termín šest měsíců, který lze v mimořádně složitém případě prodloužit o další tři měsíce. Upozornění: Neposílejte originály dokumentů, žádosti s doklady se nevracejí žadatelům. Bližší informace na www.karpotlas. hu. Informace též v kanceláři FŽO, 224 800 824. FŽO

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.