Setkání v Amsterodamu

Již po osmnácté, tentokrát v Amsterdamu 19.-22. srpna 2005, se konala světová konference dětí přeživších holocaust. Celkem se tu sešlo přes 650 pamětníků z 21 zemí světa (60 % z Holandska, 30 % USA a Kanady, 10 % ostatní). Patronem konference byla Světová federace židovských dětí přeživších holocaust (SF) a setkání organizovala holandská skupina ukrývaných dětí z organizace The Hidden Child Association of the Netherlands (HCAN).

Před zahájením konference se konalo zasedání výboru SF za účasti zástupců všech členských skupin: projednala se zpráva o činnosti a hospodaření SF, byl zvolen nový výbor, do něhož byla zvolena jako viceprezidentka dr. Melita Švob z Chorvatska. Výbor pak doporučil, aby se účastníci konference vyjádřili ke změně rozdělení finančních prostředků Claims Conference ve prospěch přímých plateb přeživším, a to z 80 na 95 %. SF rozhodla, že příští konference se budou konat v Detroitu (2006) a v Izraeli (2007).

Setkání začalo večerní šábesovou bohoslužbou, po ní následovala večeře, na které účastníky přivítali předseda hostitelské organizace HCAN Max Arpels Lezer a prezidentka SF Stephanie Seltzer. Pracovní program setkání Hidden Child začal následující den. Hlavním řečníkem dne byl dr. Serge Klarsfeld, známý právník a světově známý lovec nacistických válečných zločinců (Bar-bieho, Brunnera, Touviera, Papona ad.). Byl to on, kdo odhalil zločiny vichystického kolaborantského režimu a inspiroval prezidenta Chiraca k deklaraci, v níž Francie oficiálně uznala svoji spoluodpovědnost za zločiny 2. světové války. Obdobně pozoruhodná je Klarsfeldova badatelská a publikační činnost v oblasti holocaustu - publikoval mj. seznamy Židů deportovaných z Francie a Belgie. Po skončení přednášky, již nazval Vliv šoa na můj osobní život a budoucnost, zodpověděl mnoho detailních dotazů. Mimo jiné informoval o své marné snaze přinutit maďarskou vládu, aby zpřístupnila deportační seznamy alespoň pro badatelské účely.

Téhož dne se konalo zasedání zástupců Evropské asociace židovských dětí přeživších holocaust (dále jen EUAS), jehož se zúčastnili i zástupci SF. Byla projednána zpráva o činnosti a změna stanov v důsledku přesunu sídla asociace z Prahy do Bratislavy, společný EUAS projekt Database of the Jewish Child Survivors. V diskusi informoval zástupce Ukrajiny dr. B. Zabarko o neutěšené ekonomické situaci ve své zemi, v ostatních zemích východní Evropy a v Izraeli a požádal EUAS o podporu. Na závěr byl zvolen nový řídící výbor: prezidentem se stal JUDr. Peter Volko (Slovensko), viceprezidenty dr. Melita Švob (Chorvatsko), Max Lezer (Holandsko), dr. Boris Zabarko (Ukrajina), ing. Josef Neumann (ČR), ta-jemníkem Viera Kosíková (Slovensko) a pokladníkem Maja Šteruská (Slovensko).

V neděli 21. srpna se uskutečnilo společné zasedání, kterého se zúčastnily všechny generace: přeživší, jejich děti a vnuci. Bylo zapáleno šest svíček za šest milionů Židů zavražděných v šoa. Následovala přednáška profesora dr. Roberta Krella, významného dětského psychiatra z kanadské univerzity British Columbia (přežil jako dítě v Holandsku), který si jako své životní poslání předsevzal pomáhat ostatním židovským dětem přeživším holocaust. Téma: Židovské dítě přeživší holocaust se vrací do své země - Holandska. Následovala velmi zajímavá diskuse všech tří generací. V krátkém projevu při závěrečné večeři předseda hostitelské organizace HCAN Max Arpels Lezer smutně konstatoval: Dva dlouhé roky jsme konferenci připravovali a výsledek naší dvouroční práce proběhl ve dvou dnech. K tomu lze jen podotknout, že konference byla velmi zdařilá.

Poslední den konference proběhl v působivém prostředí monumentální Portugalské synagogy, kde ředitel židovského muzea dr. Joel Cahen seznámil přítomné s historií Židů v Holandsku. Chaim Roet pak představil projekt Jews rescue Jews (dále JRJ), jehož cílem je ocenit též statečnost zachránců Židů. Pak byl promítnut DVD film prezentující činnost jedné skupiny JRJ z Amsterdamu a amsterdamský starostaJob Cohen předal členům této skupiny diplomy.

Součástí všech konferencí jsou kvalitní přednášky vedené renomovanými odborníky na témata z oblasti týkajících se života přeživších židovských dětí a jejich rodin, a také pracovní semináře, na nichž účastníci diskutují na dané téma. Letos jsme se zabývali mj. těmito tématy: interpersonální vztahy (uzavřenost, držení odstupu a nevyrovnanost); vliv války na můj život a na mé děti; smíšené vztahy a pocity (vzájemné porozumění a respektování); Žid, ale vychován jako křesťan; židovská identita (osobní příběh); život bez dětí; vyrůstání bez rodičů.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.