Oprava Pinkasovy synagogy

Židovské muzeum v Praze otevřelo 15. října své stálé expozice, uzavřené více než dva měsíce kvůli odstraňování následků po vodní (více k tomuto tématu najdete na webové straně muzea http://www.jewishmuseum.cz/czech/023.htm). Zpřístupněny tak byly i historické synagogy s výjimkou synagogy Pinkasovy založené roku 1535. Na tomto místě byl roku 1996 po více než čtvrt století znovu otevřen obnovený památník obětem šoa z Čech a Moravy. Bohužel, právě tento objekt, na jehož stěny bylo ručně vepsáno na 80 000 jmen obětí nacistické genocidy, utrpěl největší škody ze všech židovských staveb v bývalé pražské židovské čtvrti.

Podzemní kontaminovanou vodou a bahnem byly zaplaveny hlavní loď i jihozápadní předsíň Pinkasovy synagogy do výše 1,30 metru a voda prosákla i do stěny oddělující hlavní loď od lodi boční. Dále byly poškozeny umělé mramory na bímě z 18. století a aron ha-kodeš. Zcela bylo zničeno topení v podlaze a zásadně poničeno bylo též zábradlí sloužící i jako osvětlení expozice.

Nápisy na stěnách zasažených vodou sice neopadaly, ale uhlazený, zhutnělý povrch sloužící jako podklad pro písmo od počátku ztěžoval a nadále ztěžuje vysychání. Voda vzlínáním vystoupila ještě výše do stěn, na nichž se postupně začaly vytvářet plísně. Další nebezpečí pro nápisy představují vyplavená pojidla, a zejména soli, zatímco za možnou hrozbu do budoucna považují odborníci případné promrznutí vlhkých stěn, jež by vedlo k destrukci omítek.

Zcela reálnou hrozbou pro celý památník je zato narušená statika. Přestože podle odborných vyjádření Pinkasově synagoze nehrozí zřícení, četné trhliny způsobené srpnovou velkou vodou v přízemí i prvním patře budovy včetně klenby nelze podceňovat. Statické poruchy se dále vyhodnocují a kvůli předpokládaným stavebním úpravám byla v předstihu zrušena dosavadní prohlídková trasa na Starém židovském hřbitově kolem Pinkasovy synagogy a vytvořena trasa nová.

První záchranné restaurační práce provedli pracovníci muzea za spolupráce externích odborníků bezprostředně po odčerpání vody 19. srpna. Odborní pracovníci vyčistili celý objekt speciálními roztoky, provedli preventivní postřik stěn proti plísním a na některých místech, zejména u východní stěny, kde se nevyskytují jména, seškrabali část omítky. Celý prostor začal být ihned vysoušen ventilátory. Dvacet čtyři hodin denně rovněž probíhá odvlhčování celého prostoru, přičemž nashromážděná voda se odvádí čerpadlem. Samostatná pozornost byla a je věnována bímě.

Počátkem září vznikl téměř dvacetičlenný tým odborníků vedený klimatologem Janem Červenákem, který na pravidelných schůzkách určuje další postup prací. V týmu jsou zastoupeni špičkoví experti ze specializovaných pracovišť nejrůznějších oborů (restaurátoři, konzervátoři, diagnostici, toxikologové, architekti, stavební inženýři). Veškeré práce se současně konzultují se Státním ústa vem památkové péče.

Ke konci října byly provedeny sondy do stěn, které mají zjistit obsah vodou absorbovaných látek. Průběžně se též provádí rozbor mikroflóry, podle jehož výsledků se ošetřují stěny. Ke snížení obsahu vody ve stěnách podstatně přispěje odstranění podlahových dlaždic a pod nimi uložených, vodou nasáklých izolačních vrstev a zničeného topení. Podlaha bude během listopadu vykopána až na žulový podklad a poté bude následovat archeologický průzkum. S ohledem na vzácné nápisy se veškeré práce uskuteční ve speciálním režimu, s důrazem na zamezení prašnosti a minimalizaci otřesů. Po instalaci nového topení bude položena nová podlaha, která bude muset respektovat požadavky historické, estetické i funkční. Předběžně se uvažuje o kombinaci opuky a přírodní keramiky, přičemž stejné materiály by se poté měly objevit i v podlaze na galerii.

Průběh oprav v Pinkasově synagoze však nelze zcela předvídat. Jejich podobu může zásadně ovlivnit negativní vývoj statického stavu budovy a rovněž budoucí stav nápisů. V zimním období bude prostor temperován na 5 stupňů, aby nevymrzla voda v omítce, ale přesto se nedá s jistotou říci, zda se podaří vodou zasažené nápisy zachránit. To bude zřejmé až v jarních měsících, a proto byly podrobně fotograficky zachyceny, aby je bylo možné v případě nutnosti rekonstruovat v identické podobě.

Podle dosavadního harmonogramu by veš- keré práce měly skončit v srpnu příštího roku, kdy by Pinkasova synagoga měla být opět otevřena pro veřejnost. V té době už bude v památníku obětem šoa opět instalováno i světelné zábradlí a návštěvníci budou moci znovu spatřit i stálou expozici dětských kreseb z Terezína v prvním patře budovy.

Poškození Pinkasovy synagogy vyvolalo velký zájem a účast u nás i v zahraničí. Přestože většinu nákladů na obnovu jedinečné stavby a památníku bude možno hradit z pojistky, Židovské muzeum v Praze získalo na související činnosti význačné přísliby finanční pomoci, a to od amerického World Monument Fund, Česko-německého fondu budoucnosti a od města Hamburk. Na opravu stavby však přispívají i jednotlivci. Všem těm, kterým leží oprava Pinkasovy synagogy na srdci, patří náš dík. Případné příspěvky možno zasílat na účet Židovského muzea : korunový účet č. 195414380237/0100; dolarový účet č. 195420830257/0100; EURO účet č. 510091 870297/0100. Při poskytnutí daru by měl plátce uvést variabilní symbol č. 1382002.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.