Sdělení pro oběti finančních loupeží, k nimž došlo za okupace v důsledku protižidovského bezpráví ve Francii, jakož i pro jejich dědice

Francouzská vláda zřídila Commission pour l'Indemnisation des Victimes de Spoliations (Komisi pro odškodnění obětí loupeží), k nimž došlo v důsledku protižidovské legislativy platné za okupace. Jejím úkolem je přezkoumat žádosti a odškodnit oběti, jejichž majetek byl zmrazen, zablokován, uloupen či arizován.

Dne 18. ledna 2001 americká a francouzská vláda podepsaly mezivládní dohodu (dále jen Dohoda), jež stanoví postup komise v případě žalob proti bankám. Dohoda počítá také s dalším odškodněním obětí protižidovských represí, jimž byla uloupena bankovní aktiva.

Kdo se může obrátit na komisi?

Nárok na odškodnění je vázán na následující skutečnosti:

byl/a jste Vy nebo Vaše rodina (včetně dědiců a oprávněných osob) Žid,

myslíte si, že jste v období od září 1939 do května 1945 mohl/a mít Vy nebo Vaše rodina osobní nebo firemní účty v bance ve Francii.

I když si nejste jisti, zda jste Vy nebo Vaše rodina takovýto účet měli, můžete si vyžádat tiskopis a vyplnit žádost o odškodnění.

Postup při projednávání žádostí

Komise přezkoumá všechny žádosti, které jí budou zaslány. Aby tak mohla učinit, bude mít přístup k informacím, jež obsahují francouzské a německé veřejné a bankovní archivy.

Po identifikaci uloupeného majetku se provede odškodnění z fondu, který zřídily banky a na němž je 50 milionů dolarů.

Pokud se ukáže, že není možné vyčíslit hodnotu tohoto majetku, ale že existují věrohodné důkazy a žadatel podepíše čestné prohlášení, bude mu přiznáno jednorázové odškodnění ve výši 1500 dolarů, a to z fondu, jehož kapitál činí 22,5 milionu dolarů a jenž je rovněž financován bankami. Stejná částka bude přiznána v případě, že fond nebude vyčerpán do 18. července 2002.

Banky Barclaysa J.P. Morgan & Co, které uzavřely separátní dohody, zřídily za účelem vypořádání vlastní fond.

Abyste se mohli stát příjemci odškodnění z fondu, musíte podat svou žádost komisi nejpozději do 18. července 2002.

Francouzská vláda zřídila také Nadaci na památku šoa. Její počáteční kapitál činí přibližně 375 milionů dolarů, z toho kolem 100 milionů dolarů vložily banky. Nadace financuje organizace ve Francii a v zahraničí, zejména pak ty, které pomáhají lidem, kteří přežili holocaust, jsou staří a potřební, a jejich rodinám.

Další informace, jakož i formuláře nezbytné pro podání žádosti, získáte na následujících adresách: Commission pour l'Indemnisation des Victimes des spoliations (CIVS), 1, rue de la Manutention, 75116 Paris, France, telefon: 33 (0) 1 56 52 85 00;

Centre Simon Wiesenthal, 64, avenue Marceau, 75008 Paris, France, telefon: 1 800 900 9036 nebo 33 (0) 1 47 23 76 37;

Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), 39, rue Broca, 75005 Paris, France, telefon: 33 (0) 1 42 17 11 11;

Fonds Social Juif Unifié (FSJU), 39, rue Broca, 75005 Paris, France, telefon: 33 (0) 1 42 17 10 10;

Congrés Juif Européen, 76, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, France, telefon: 33 (0) 1 43 59 94 63.

(Na tyto adresy je možno psát francouzsky a anglicky.)

Informace

Informace ve francouzštině nebo angličtině, později i v hebrejštině, jsou rovněž na internetové stránce CIVS www.civs.gouv.fr. Můžete zde najít a vytisknout potřebný formulář (včetně dotazníku, plné moci a zmocnění) a vše řádně vyplněné pak zaslat poštou nebo zafaxovat komisi na číslo 33 (0) 1 56 52 85 73.

Domníváte-li se, že Vy nebo Vaše rodina jste měli za 2. světové války bankovní účet u Barclays Bank a J.P. Morgan & Co. nebo u jejich předchůdkyň, můžete získat informace na telefonních číslech a adresách: 1 800 714 3304 (pro Spojené státy), 0 800 914 842 (pro Francii), 1 800 93 00 011 (pro Izrael); na internetu: www. barclaysfrenchclaims.org a www.jpmorgan frenchclaims.org; u správce transakce Barclays Bank/J.P. Morgan, P.O. Box 9260, Garden City, New York, 11530.

Neznáte-li jméno francouzské banky, u které jste měli Vy nebo Vaše rodina účet, můžete se obrátit na komisi, a to na výše uvedenou adresu.

Bezplatné volání

Informace získáte i na bezplatných telefonních číslech 00 800 2000 4000; 1 866 254 3770 (ze Spojených států); 0800 142 042 pro ty, kdo volají z České republiky.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.