Nové stredisko pomoci pre žijúce obete holocaustu

Od prvého septembra tohoto roku začalo v Bratislave svoju činnosť nové celoslovenské stredisko sociálnej a zdravotnej pomoci (CS). Prvoradou úlohou CS je zlepšenie sociálnych a zdravotných podmienok osôb preživších holocaust. Cieľovou skupinou sú všetky osoby patriace do židovskej komunity, teda aj tie, ktoré nie sú zaregistrované v jednotlivých ŽNO. Zdravotná a sociálna pomoc bude zameraná predovšetkým na príspevky na lieky do výšky 250 Sk mesačne (v mimoriadnych prípadoch aj viac), na príspevok k získaniu alebo oprave zdravotných pomôcok, okuliarov, sluchových pomôcok, zubnej protetiky apod., ďalej na poskytovanie opatrovateľskej alebo prepravnej služby súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou, ako aj na ďalšie zdravotné a sociálne služby.

O poskytnutí príspevku a o jeho výške bude rozhodovať najvyšší správny orgán CS - 5-členné kuratórium, ktoré bude brať zreteľ aj na prípadné odporúčanie príslušnej ŽNO alebo (v prípade žiadateľov mimo štruktúr ŽNO) na odporúčanie vedúcej CS.

Celoslovenské stredisko sociálnej a zdravotnej pomoci je iniciované rozhodnutím prezídia ÚZ ŽNO a vzniklo dohodou, na ktorej sa podieľali: ÚZ ŽNO(signatár František Alexander), Nadácia Ezra (Jozef Weiss) a Hidden Child Slovakia (Peter Volko). K úlohám CS bude patriť aj metodické riadenie sociálnych oddelení jednotlivých ŽNO, poskytovanie informácií o legislatíve sociálneho zabezpečenia a príslušných štátnych inštitúciách, vytvorenie kompletnej databázy na Slovensku žijúcich osôb preživších holocaust ako aj alšie, so spomenutými úlohami súvisiace činnosti. Celý popísaný projekt nesie meno Or chajim (svetlo života) a jeho ročný rozpočet je 2,4 milióna Sk. Na rozpočte sa bude podieľať Claims Conference vo výške 1 800 000 Sk, na zvyšných 600 000 Sk sa budú podieľať rozpočty ÚZ ŽNO, Nadácie Ezra a rozpočty jednotlivých ŽNO. Vrcholom organizačnej štruktúry CS je už spomenuté 5-členné kuratórium, pričom dvaja členovia budú delegovaní ako zástupcovia ŽNO, jeden delegát bude za ÚZ ŽNO, jeden delegát za Hidden Child Slovakia a jeden delegát za Nadáciu Ezra. Vedúca CS je pani Gabriela Mencerová. CS bude pracovať v spolupráci s jestvujúcimi štruktúrami sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Ak by niekto potreboval osobný alebo písomný kontakt na CS, poslúžia mu nasledujúce adresy.

Kontaktná adresa pre osobný styk: Celoslovenské stredisko sociálnej a zdravotnej pomoci, Zahradnícka 93, Bratislava, tel. č.: 07-5542 1237. V poštovom styku prosíme použi? adresu: ÚZ ŽNO v SR, Stredisko CS, Kozia 21, 814 47 Bratislava.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.