Historický vývoj antisemitismu

Nenávist vůči Židům je nejstarší nenávistí vůči skupině lidí, kteří mají odlišné náboženské a kulturní tradice. Ačkoli naše současná euro-americká civilizace vychází také judaistických kořenů - základ judaismu, Starý zákon je součástí křesťanské Bible - potýkali se příslušníci židovského národa s nepřátelstvím od starověku. Antické výhrady vůči přísnému řádu židovského života se po vzniku křesťanství přeměnily na výtky nového náboženství vůči starému. Po definitivním vypovězení z území Palestiny se Židé ve středověké Evropě usazovali nejčastěji jako obchodníci, od začátku 13. století se na ně vztahovala řada omezujících zákonů. Pro většinovou společnost představovali ty, kteří dostali šanci na spásu, ale promarnili ji neuznáním Ježíše za vykupitele.

S vývojem moderní společnosti v novověku a s její postupnou sekularizací, se předsudky vůči Židům nevytrácejí, ale přetavují v nenávist postavenou na etnickém, národnostním základě. Antisemitismus jako nový pojem se v 19. století stává populární ideologií, přítomnou v programech mnoha politických stran, na jeho konci pak kulminuje vlnou antisemitských afér, které po několika stoletích oživují staré středověké pověry o Židech toužících po krvi křesťanů. Do své krajní fáze se dostává v období druhé světové války, během které byla většina židovského obyvatelstva Evropy vyhnána nebo zavražděna.

V této sekci doporučujeme:

Protižidovské postoje v době antiky

Soužití Židů s okolními národy bylo ve starověku určeno jejich neobvyklým náboženstvím, které se pro své striktní příkazy setkávalo zejména v antickém Řecku s nepochopením.

více…

Moderní antisemitismus

Projevy nenávisti vůči Židům jsou od konce 19. století definovány pojmem antisemitismus, který v sobě slučuje jak středověké osočování Židů z okrádání a ubližování křešťanům, tak nově podezření světového židovstva z touhy po ovládnutí a podrobení si ostatních národů.

více…
Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.