Manipulace holocaustem

Manipulace holocaustem představuje osočení židovstva z cíleného ovlivňování veřejnosti připomínkou morálních závazků plynoucích z holocaustu. Jde tedy zejména o připomínku viny a spoluviny na zločinech holocaustu, kterými chtějí Židé vyvolat stud a pocit viny, a tím nutit lidi jednat podle židovských zájmů (politických, hospodářských, kulturních). Manipulovaná osoba si nemá uvědomovat, že je s ní manipulováno. V současnosti představuje jeden z nejčastějších antisemitských projevů, které zapadají do rámce antisemitské teorie o světovém židovském spiknutí.

Vznik a historický vývoj

Termín manipulace holocaustem označuje snahu ovlivňovat nebo přesvědčovat druhé o určitém faktu jen pouhou připomínkou holocaustu. Holocaust je nezpochybnitelným faktem, historickou událostí, jejíž skutečnost dokazují archivní materiály, vzpomínky pamětníků i rozsáhlý multimediální materiál. Skutečnost holocaustu a jeho průběh s sebou neodmyslitelně nese morální vinu nepostižených skupin obyvatelstva za pasivitu nebo dokonce aktivní přispění ke konečnému řešení židovské otázky. Mýtus holocaustu měl pak Židům posloužit k vydírání lidstva a k snadnějšímu prosazení židovských zájmů. Díky holocaustu tak mohou prý podle zastánců tohoto dogma Židé ovládat veřejné mínění, politiku, kulturu, ekonomiky států a společenské chování. Základem všech těchto tezí jsou antisemitské předsudky o Židech jako rasově zatíženém národě s negativními povahovými vlastnostmi, zejména touze po nadvládě. Tato rasová teorie antisemitismu pak slouží k ospravedlnění logiky manipulace holocaustem. Teze o manipulaci holocaustem pro politiku Židů se začala objevovat v 60. letech 20. století v souvislosti s podporou Izraele Spojenými státy americkými v tzv. blízkovýchodním konfliktu.

Používání pojmu v současnosti

Tzv. nové náboženství se snaží vytvořit dojem, že holocaust byl jen smyšlenkou poválečného židovstva, které potřebovalo přenést svůj podíl viny na zemřelých v druhé světové válce na ostatní národy. Příběh o holocaustu nebyl nikdy přijat na jiném podkladu než na víře a to pro mne není dostačující. Navíc je současnost propojována s minulostí v souvislosti s tzv. blízkovýchodním konfliktem. A co postup Němců za války s Židy? Neschválili by zastánci Izraele přesun Palestinců někam na 'Madagaskar' nebo na 'východ'? Nechtěli by slyšet o tomto konečném řešení palestinské otázky? (web Planeta opic)

Psychologické vydírání pocitem viny za mrtvé má být hlavním nástrojem Židů k dosažení jejich politiky (např. k odklonu mediální pozornosti od politiky státu Izrael nebo k prezentování tzv. židovského pohledu na historii a současnost). Pod tuto skupinu můžeme zařadit i nejnovější mýtus o holocaustu jako sjednocujícím fenoménu západní ne-muslimské civilizace proti muslimské fundamentalistické hrozbě.

Možné protiargumenty

Historická fakta nelze zpochybnit. Holocaust jako proběhlá událost v minulosti má svou historii, jež je vědecky i prostřednictvím očitých svědectví zdokumentována, připomínána ve výročích a pamětních dnech. Potřeba připomínat si minulost ve všech souvislostech by se měla odvíjet od potřeby autenticky porozumět společnosti.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)
Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds Claims Conference
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání
Nux s.r.o.