Žádost o vydání občanské legitimace

Od druhé poloviny třicátých let 20. století byly v Československu vydávány občanské legitimace (dnešní občanské průkazy). Ty pomáhaly úřadům lépe evidovat, rozeznávat a kontrolovat obyvatele Československa.

V "Protektorátu Čechy a Morava" pak byly občanské legitimace využity pro označení Židů. V březnu 1940 byli Židé vyzváni, aby si své legitimace nechali označit písmenem "J". Toto nařízení se řídilo ustanovením tzv. Norimberských zákonů a týkalo se i lidí židovského původu, kteří se sami za Židy nepovažovali a často byli jiného než židovského vyznání.

Československé a "protektorátní" formuláře žádosti o vydání občanské legitimace obsahovaly následující části:

1. Osobní údaje

Formulář obsahuje základní údaje o žadateli. Vysvětlení některých pojmů:

  • politický okres

  • domovská příslušnost

  • náboženství (židovské náboženství může být též označeno zkratkami jako mos. - mosaické, isr. - israelitské)

  • jména rodičů (u matky zpravidla s dívčím jménem; křížek označuje, že otec nebo matka již nebyli naživu)

2. Popis osoby a fotografie

Fotografie musela být podepsána žadatelem.

4. Spolucestující

Jako spolucestující bývaly v cestovním pase uvedeny děti, případně i manželka.

5. Seznam dokumentů

Seznam dokumentů, na jejichž základě byl žadatel identifikován a byly prověřeny jeho údaje. U mužů v aktivním věku byly též vyžadovány doklady branné správy - údaje o výkonu vojenské služby.

Poznámky

Zadní strana žádosti o pas obsahuje zpravidla signaturu v archivu, datum vyhotovení a vydání dokladu a podpis držitele legitimace. Od roku 1940 je u Židů zadní (a někdy i přední) strana žádosti opatřena razítkem J.

Formulář žádosti vyplňovali policejní úředníci, kteří se někdy nedrželi předepsaných kolonek a údaje zapisovali na špatná místa.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.