Pokyny pro studijní návštěvy původních památek, muzeí, památníků a informačních center souvisejících s holocaustem

Návštěvy autentických i neautentických míst jsou zdrojem zkušeností a příležitostí, které se od poznatků získaných ve škole výrazně odlišují. Studijní návštěva může také v očích studentů zvýšit prestiž předmětu, protože návštěva dostane přednost před běžným školním rozvrhem a ostatními předměty.

Autentické památky vyzařují určitou auru, která může podněcovat přání se učit a silně působí na lidské emoce. Je povinností učitele, aby si toto uvědomil a při plánování návštěvy s těmito silnými emocemi počítal.

Autentické památky nabízejí příležitost zabývat se některými konkrétními momenty a místy více do hloubky.

Muzea nikdy nemohou vyvolat stejnou emocionální reakci jako návštěva autentické památky; na druhou stranu však studenti pravděpodobně při jejich návštěvě nebudou tolik ochromeni svými pocity a budou moci lépe vnímat širší historický kontext.

Možnost zkoumat originální předměty a památky může podpořit zájem, motivaci a snahu o poznání a stát se přímým a hmatatelným spojením s lidmi, kteří žili v minulosti, což lze jen obtížně vyvolat v běžné situaci ve třídě.

Pedagog je za studenty zodpovědný, a proto by si měl být jistý, že návštěva památníku nebo muzea je pro studenty v daném věku vhodná. Je důležité, aby pedagog návštěvu v tomto směru konzultoval s pracovníky památníku nebo muzea.

Návštěva památníku nebo muzea by sama o sobě neměla být považována za dostatečnou pro výuku o holocaustu. Učitel si musí ujasnit cíle takovéto návštěvy. Jak doplní, rozšíří a rozvine školní výuku?

Velmi významné je návštěvu pečlivě naplánovat a kontaktovat pracovníky památníku (muzea) s žádostí o pomoc při přípravě návštěvy. V ideálním případě pedagog místo navštíví předem, bez studentů, případně se zúčastní seminářů pořádaných pro učitele, kteří plánují návštěvu daného místa se studenty.

Pedagog musí zvážit, jak studijní cesta zapadá do širšího kontextu výuky o holocaustu a do běžné školní výuky. Studijní návštěva zahrnuje přípravu, návštěvu samotnou a následné aktivity - ty by měly mít jako prioritu seznámení se s historií holocaustu, ale mohou mít i širší, interdisciplinární rozměr.

Pracovníci navštěvovaného místa by si měli uvědomit svoji zodpovědnost a pedagogům poskytnout rady, informace a materiály na přípravu i následné hodiny. Pedagog by zase měl na tyto aktivity vydělit dostatek času.

Příprava musí vycházet z toho, že navštěvovaná původní památka je zároveň památníkem, a při jeho návštěvě se tudíž nemusíme dozvídat pouze o minulosti, ale také o tom, jakým způsobem na minulost vzpomínáme a jakým způsobem si ji připomínáme.

Návštěva památníku by se měla soustředit na jeho historii. Studenti by měli tuto památku aktivně využívat jako historický doklad a hlouběji se zabývat tématy a otázkami, které byly probírány během výuky předcházející návštěvě. Návštěva by ale neměla být považována pouze za příležitost zodpovědět dějepisné otázky, ale také za impuls k hledání odpovědí na historické, morální i etické otázky.

Většina studentů není zvyklá se z muzejních expozic či památníků učit a mnozí nebudou mít vyvinuté potřebné dovednosti k získávání znalostí v takovém prostředí. Proto je třeba, aby muzeum nebo památník studentům návštěvu usnadnilo a pomohlo jim s interpretací vystavených předmětů a dokumentů. Musí být brán v úvahu věk studentů, odlišné vzdělávací potřeby i různý stupeň znalostí. Může to zahrnovat například orientační a/nebo závěrečné setkání, prohlídku s výkladem, pracovní sešit s úkoly, audio průvodce apod.

Pedagog by měl podporovat diskusi a reflexi jako součást návštěvy a muzeum či památník by k tomuto mělo poskytnout prostor a dostatek času.

Následné aktivity by měly odpovídat na otázky, které studenti kladli při a po návštěvě, a měly by jim pomoci zasadit nové poznatky do širšího kontextu.

Facebook skupina
Kontakt: education@terezinstudies.cz
CC Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česko (CC BY-NC 3.0)

Institut Terezínské Iniciativy Židovské Museum v Praze
Naši nebo cizí Evropa pro občany anne frank house Joods Humanitair Fonds
Claims Conference Fond budoucnosti
Nadační fond obětem Holocaustu Investice do rozvoje vzdělávání Bader
Nux s.r.o.