Terezínský chodec

Na paměť Jiřího Žantovského

29. července t. r. zemřel v Praze ve věku 91 let Jiří Žantovský, který jako málokdo jiný představoval česko-židovskou symbiózu, jaká zde existovala do hitlerovské okupace, a v mnohém zásluhou řady statečných lidí nebyla přervána ani pak. Narodil se v Čáslavi - otec byl vyšším úředníkem finanční správy - a z přísného domácího prostředí i z maloměstského ovzduší se snažil uniknout jednak rozsáhlou četbou, ale také hledáním jiných životních vzorů, než viděl kolem sebe. V tomto směru jej ovlivnili především anarchisté v čele s Jiřím Mahenem, jehož rodina pocházela také z Čáslavi a kterého pak poutalo s mladším druhem celoživotní přátelství. Jiný okruh, který nabízel v očích Jiřího vykročení do širšího světa, byla čáslavská židovská komunita a studenti z jejích řad na čáslavském gymnáziu. Tam se seznámil s Trudou Sekaninovou roz. Stiassnou, s Irenou Krausovou a jejími sourozenci s Třeště a s mnoha dalšími. Zejména názorové rozbroje s otcem vedly k tomu, že maturoval v Náchodě u strýce a tety, bezdětného učitelského páru. V Náchodě se velice spřátelil sEgonem Hostovským, spolužákem, který propadl do jeho třídy.

V Praze si zapsal filosofii a sociologii, ale absolvoval Vysokou školu knihovnickou, aby se brzy finančně osamostatnil. Po dvouletém působení v Lounech získal v Praze místo knihovníka Všeobecné zdravotní pojišťovny. Obnovil své přátelství s Irenou Krausovou z Třeště, která v Praze studovala Vysokou školu sociální a zdravotní péče. Tento vztah, posílený stejnými názory společenskými i politickými, trval vzdor nelehkým okolnostem deset let. Tyto okolnosti bohužel zapříčinily, že Jiří, který se zapojil do protinacistického odboje, se obával, že by Irenu mohl strhnout do zkázy, kdyby se s ní oženil. K jeho zatčení však nedošlo a on si pak trpce vyčítal, že promeškal vhodný záchranný okamžik.

Po Irenině deportaci do Terezína v r. 1942 se mu podařilo s pomocí českých četníků pravidelně tam dojíždět. Opatřil si potvrzení, že se podílí jako poradce na archeologických vykopávkách a opravě historického kostelního oltáře v Roudnici, takže mohl svou častou přítomnost v oněch místech odůvodnit. Podle svých vzpomínek, zachycených Annou Lorencovou pro archiv Židovského muzea v Praze, byl v Terezíně asi padesátkrát. S pomocí četníků i internovaných přátel se mu podařilo najít různé odlišné vstupy do města. Vozil potraviny a léky, knihy a noty, nejen pro Irenu a její rodinu, ale i pro sourozence Gideona a Lízu Kleinovy, proEmila Saudka, rodinu psycholožky Anny Smržové-Vohryzkové, rodinu Slávka Fischmanna z Třeště, přátele z Čáslavi a mnoho dalších. Po nešťastné deportaci Ireny Krausové, která se těšila velké vážnosti jako oblíbená a schopná vychovatelka v jednom z domovů pro mládež, tato aktivita skončila. Jiří se ještě pokusil proniknout s pomocí českých železničářů do Osvětimi, to se mu však, naštěstí pro něho, nepodařilo.

Po válce nastoupil Jiří Žantovský na ministerstvo informací a později do Památníku národního písemnictví. Jeho odborný zájem patřil české literatuře 20. století, ale také židovské kultuře a tradici - všemu, co z ní tady zůstalo zachováno. V roce 1970 otvíral jako obrazovou galerii někdejší synagogu v Čáslavi a pořídil působivý text na pamětní desku tam umístěnou. Spolu se Zdeňkem Kirschnerem uskutečnil libreto výstavy Franz Kafka, život a dílo, otevřené v roce 1964. Poprvé se tu objevily materiály, které nikde jinde než v Praze nebyly dostupné. Výstava putovala do mnoha zemí, na její pražské vernisáži v r. 1964 promluvil Max Brod. Byla slavnostně uvedena v Královské knihovně ve Stockholmu a téhož roku v Kodani, dostala se do Vídně, Paříže, Poitiers a Jižní Ameriky. V roce 1983, u příležitosti stého výročí narození Franze Kafky, pořádala ŽNO slavnostní vzpomínkový večer a Jiří Žantovský byl jediný z pražských odborníků, který se uvolil na paměť tehdy proskribovaného autora promluvit. Několik let byl také spolupracovníkem Oty Ornesta při vydávání Věstníku ŽNO a Židovské ročenky.

Občas se přihlásili lidé ze světa, někdejší pamětníci válečného Terezína, z nejvěrnějších Gabriel Dagan - Paťa Fischl z Izraele, ale i řada jiných, také už příslušníci mladší generace, které poslali známí či rodiče. Měl z toho vždycky velkou radost. Nezapomínal a ti, kteří ho znali, nezapomenou na něho.


Klíčová slova

Jiřího Žantovského, Jiří Žantovský, Truda Sekaninová, Stiassná, Irena Krausová, Egon Hostovský, Irena Krasuová, Anna Lorencová, Gideon Klein, Líza Klein, Emil Saudek, Anna Smržová-Vohryzková, Slávek Fischmann, Irena Krausová, Zdeněk Kirschner, Max Brod, Franz Kafka, Ota Ornest, Gabriel Dagan, Paťa Fischl, Čáslav, Franz Kafka