Terezín

V něm. pramenech Theresienstadt.

Město v Čechách, 50 km SSZ od Prahy, 3 km JJV od okr. města Litoměřic. T. byl založen jako pevnost r. 1780, městem je od r. 1782. Městská památková rezervace.

Není známo, kdy se v T. usadila první ž. rodina. V polovině 19. stol. žily ve městě 3 rodiny, koncem století je doložen náb. spolek. R. 1921 zde žily 103 osoby ž. vyznání (1,5 % obyvatel), r. 1930 to bylo 98 osob. Velkou část věřících tvořili vojáci místní posádky. R. 1938 se do T. uchýlilo více než 100 ž. uprchlíků z oblastí připojených k Německu.

Ž. oddělení na městském hřbitově 1 km J od náměstí: hroby zajatců z ruské armády nebo haličských uprchlíků z doby 1. svět. války. Náhrobky pozdně klasicistního a secesního typu.

R. 1941 rozhodli nacisté o přeměně města T. v ghetto. V listopadu 1941 sem přijel první transport ž. mužů z Prahy, r. 1942 bylo vysídleno pův. obyvatelstvo (kromě ž. rodin), koncem r. 1942 už bylo v přelidněném ghettu internováno 56 717 osob podléhajících rasovým zákonům. (Dříve žilo ve městě jen kolem 7 000 obyvatel.

Do r. 1945 prošlo ghettem 152 000 osob 53 národností z velké části Evropy (z toho 75 000 čs. občanů). Do vyhlazovacích táborů bylo odtud deportováno 87 000 osob, v T. zemřelo 34 tis. osob. Osvobození se v T. dočkalo 30 000 internovaných (z toho 8 500 čs. občanů). Dalších asi 3000 čs. občanů se po osvobození vrátilo z vyhlazovacích táborů.

Mnoho ž. vězňů bylo umučeno nebo popraveno také v tzv. Malé pevnosti, věznici gestapa mimo území ghetta (700 m V, věznicí prošlo 35 000 vězňů).

Přes velmi těžké životní podmínky se v ghettu podařilo zorganizovat základní zdravotní a sociální péči, tajné vyučování dětí, kulturní akce a bohoslužby (konaly se i bohosl. katolické a evangelické). Fungovalo zde nejméně 7 improvizovaných modliteben vybavených Tórami a liturgickými předměty, každá modlitebna měla zpočátku rabína a kantora (z mnoha rabínů zůstali v T. koncem r. 1944 už jen čtyři).

Ghettem prošly stovky významných osobností z různých zemí: rabíni, politikové, vědci, umělci. Byli tu internováni např. čeští spisovatelé Josef Bor, Norbert Frýd, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Jiří R. Pick, Karel Poláček; výtvarníci Karel Fleischmann, Fritta, Otto Ungar, František Zelenka; hudebníci Karel Ančerl, Karel Berman, Robert Brock, Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Egon Ledeč, Karel Reiner, Hanuš Thein. - V ghettu vznikaly básně, hud. skladby, kresby a malby. Velký soubor kreseb a veršů internovaných dětí (které téměř všechny zahynuly ve vyhlazovacích táborech) uchovává Státní ž. muzeum v Praze.

Mnoho významných osobností v ghettu zemřelo. Jsou mezi nimi např. něm. rabín Leopold Lukasch (po němž je pojmenována cena lidskosti a tolerance, udělovaná každoročně univerzitou v Tübingen), něm. sochař Arnold Zadikow, básník Rudolf Illový, pražští malíři Richard Pollak-Karlín a Adolf Wiesner, historik a rektor Karlovy univerzity, zakladatel Společnosti pro dějiny židů v ČSR Samuel Steinherz, elektrotechnik Emil Kolben...

O terezínském ghettu bylo napsáno mnoho odborných i vzpomínkových knih. Život v ghettu byl zobrazen v prózách a dramatech (např. Josef Bor: Terezínské rekviem, Jiří R. Pick: Smolař se žlutou čepicí) i filmech (např. Daleká cesta, Transport z ráje, Motýli tady nežijí).

V r. 1991 bylo otevřeno muzeum terez. ghetta.

Na některých budovách v T. jsou pamětní desky připomínající ghetto: na čp. 84 na Z straně náměstí (na půdě v býv. modlitebně se dochoval hebrejský nápis); na čp. 215 na V straně nám. (ve sklepě internovaní nacvičovali Verdiho Rekviem a Smetanovu Prodanou nevěstu); na J konci Nádražní ul., 200 metrů J od náměstí (u železniční vlečky, kterou do T. přijížděly a z T. odjížděly transporty: zde r. 1988 umístěn reliéf B. Bendy z r. 1970).

Dvě márnice ghetta (ž. a křesťanská) v hradebním objektu 300 m J od náměstí, při silnici do Bohušovic nad Ohří. Po osvobození pietně upraveny.

Hřbitov ghetta 800 m J od náměstí, sousedí s městským hřb. První pohřeb v prosinci 1941, poslední v říjnu 1942 (později mrtví spalováni). Celkem zde pohřbeno asi 9 000 (podle jiného pramene 13 000) zemřelých v 1 250 jednotlivých a 217 hromadných hrobech. V Z části hřb. společný náhrobek 16 mužů popravených nacisty r. 1942. - R. 1975 hřb. jednotně upraven (symbolické náhrobní kameny) a postaven ústřední žulový pomník v podobě sedmiramenného svícnu. Náhrobky jednotlivců se jmény pohřbených tehdy přemístěny k Z okraji hřb. - Součástí hřb. je dnes i býv. hřbitov válečných zajatců z 1. svět. války (ruský pravoslavný pomník a řada muslimských náhrobků v JZ části hřb.).

Krematorium uprostřed hřbitova. Postaveno r. 1942, zpopelněno v něm asi 30 000 zemřelých (až 90 kremací denně). Část papírových uren zde pohřbena do země, část pohřbena po osvobození v Praze, 22 000 uren z příkazu nacistů r. 1944 vysypáno do řeky Ohře. Interiér krematoria přístupný (malá muzejní expozice).

Symbolická Alej národů v JV části hřbitova. Na žulových blocích názvy států, jejichž občané byli v ghettu internováni.

Pomník obětí na V okraji hřbitova. Zřízen r. 1955 na památku zemřelých ze 16 evropských států.

Mohyla a pomníček 900 m S od náměstí, na břehu Ohře. Zde byl r. 1944 vysypán do řeky popel 22 000 zemřelých obyvatel ghetta.

Před Malou pevností (700 m V od náměstí) Národní hřbitov s pozůstatky 26 000 vězňů, mezi nimiž bylo mnoho ž. obětí.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Litoměřice

též: Leitmeritz

Město 3 km SSZ, hebrejská pamětní deska na zadním průčelí domu postaveného na místě středověké synagogy (Velká dominikánská ul. č. 102/22), středověký hřbitov zanikl po r. 1541, synagoga z r. 1883 zničena bombardováním r. 1945, malé ž. oddělení z r. 1876 na komunálním hřbitově, za 2. svět. války zde byla pobočka konc. tábora Flossenbürg s krematoriem a pracovali tu také internovaní z terezínského ghetta: oběti pohřbeny na Národním hřbitově v Terezíně.

Lovosice

též: Lobositz

Město 6 km Z, synagoga z r. 1762 zničena nacisty, ž. čtvrť zbořena po 2. svět. válce, starý hřbitov snad ze 17. stol. zlikvidován r. 1956, zbytek nového hřbitova asi z r. 1872 s obřadní síní sloužící dnes komunálnímu hřb.

Milešov

14 km SZZ, modlitebna doložena v 19.-20. stol.

Třebušín

též: Triebsch

10 km SSV, modlitebna doložena v 18. stol.

Úštěk

též: Auscha

Město 15 km SV, zbytek ž. uličky, nevyužitá věžová synagoga z r. 1794, hřbitov s cennými náhrobky od 2. pol. 16. stol.

Vlastislav

též: Watislaw

13 km JZZ, modlitebna doložena v 18. stol.

Další významná místa:

Čížkovice

U vsi Čížkovice (8 km JZ) hřbitov z r. 1800 s čitelnými náhrobky od r. 1839 (ŽO zde není doložena, pohřby především z oblasti ŽO Milešov a z terezínské voj. posádky).

Dolní Chobolice

též: Koblitz

U vsi Horní nebo Dolní Chobolice (10 km SV) snad býval do 16.-17. stol. hřbitov neznámého stáří (ŽO zde není doložena), některé náhrobky údajně přemístěny na hřb. v Úštěku.


Klíčová slova

Josef Bor, Norbert Frýd, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Jiří R. Pick, Karel Poláček, Karel Fleischmann, Fritta, Otto Ungar, František Zelenka, Karel Ančerl, Karel Berman, Robert Brock, Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Egon Ledeč, Karel Reiner, Hanuš Thein, Leopold Lukasch, Arnold Zadikow, Rudolf Illový, Richard Pollak-Karlín, Adolf Wiesner, Samuel Steinherz, Emil Kolben, Josef Bor, Jiří R. Pick, Leitmeritz, Lobositz, Triebsch, Auscha, Watislaw, Koblitz