Odškodnění pro ukrývané osoby a vojáky 6. pracovního praporu

Dne 18. července přijalo Ministerstvo obrany ČR opatření ke zmírnění některých křivd způsobených osobám, které se musely za druhé světové války z důvodů rasové perzekuce ukrývat nebo byly soustředěny do vojenských pracovních táborů.

Konečně

Přijetí těchto opatření je výsledkem dlouhodobé snahy Petičního výboru Hidden Child, Federace židovských obcí a zejména Rady vlády pro lidská práva. Tyto instituce jednaly s představiteli MO ČR o postupu, který by umožnil, aby na osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. měli nárok i lidé, kteří žili v době šoa v úkrytu, a rovněž ti, kteří byli zařazeni na Slovensku do tzv. 6. robotného praporu. Ministerstvo uznalo tento nárok teprve nyní, a to na základě expertizy Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, který přesněji vymezil do té doby neurčitý právní pojem jiné omezení na svobodě, uvedený v zákoně z roku 1946, a doporučil, aby pod toto ustanovení byly zahrnuty i tyto dvě kategorie osob. Nezanedbatelnou roli přitom sehrál fakt, že nový ministr obrany Jaroslav Tvrdík a jeho spolupracovníci, především Mgr. Tetur, se problémem ukrývaných osob a vojáků 6. praporu začali zabývat mnohem důkladněji než předchozí představitelé ministerstva.

Kdo má nárok?

Kdo má podle zákona č. 255/1946 Sb. a nového opatření MO na osvědčení nárok? Všichni, kdo byli v době od 15. března 1939 do 4. května 1945 omezeni na osobní svobodě, a to po dobu delší než tři měsíce. Omezením na osobní svobodě ve smyslu zákona se rozumí věznění, internování, odvlečení nebo jiné omezení. (Právě kategorie jiné omezení na osobní svobodě byla sporným bodem a je významná pro ukrývané osoby.) Jako kvalifikované důvody pro omezení osobní svobody byly uznány bojová a (nebo) politická činnost směřující přímo proti okupantům, jejich pomahačům nebo zrádcům českého nebo slovenského národa; politická a národní perzekuce a - což je důležité - perzekuce rasová a (nebo) náboženská. Žadatel o získání osvědčení dále nesmí spadat do tzv. negativního výčtu (tj. nebyl členem Vlajky či jiného pronacistického sdružení).

Ukrývaná osoba

Ukrývanou osobou se rozumí člověk, který se v době od 15. března 1939 do 4. května 1945 minimálně 3 měsíce ukrýval mimo trvalé bydliště nebo v trvalém bydlišti za lidsky nedůstojných podmínek (ve sklepě, bunkru, jeskyni, na půdě, mezi zdmi a v dalších nevhodných prostorách). K rozhodnutí ukrývat se mohly vést nejen shora uvedené důvody, ale také obava před perzekucí kvůli smíšenému manželství, obava před totálním nasazením nebo po útěku z něj; obava ze zatčení za odbojovou nebo politickou činnost; obava z trestu za poskytování pomoci ukrývané osobě nebo účastníku odboje apod.

Důkazy

Za důkaz o tom, že se člověk skrýval kvůli rasové perzekuci, je považován jeden z následujících dokladů: ověřená kopie evidenčního listu Federace židovských obcí; ověřená kopie předvolání (výzvy) k transportu; úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní přímé vědomosti; úředně ověřené svědecké prohlášení osoby znalé uvedené události. Za podpůrné důkazní prostředky jsou považovány: úředně ověřený výpis z kroniky obce o ukrývané osobě nebo úředně ověřená kopie dokladu o odevzdání potravinových lístků.

Osoby soustředěné v 6. pracovním praporu armády Slovenského štátu nebo v tzv. munkatáborech na území Maďarska, by měly předložit potvrzení židovské obce o povolání do pracovního praporu s výpisem z vojenských kmenových dokladů nebo výpis z lékařské dokumentace o utrpěné újmě na zdraví v souvislosti s výkonem vojenské prezenční služby v 6. pracovním praporu.

Ti, kdo se ukrývali před povoláním k pracovnímu nasazení nebo proto, že odtud zběhli, měli předložit úředně ověřenou kopii předvolání k pracovnímu nasazení (pracovní příkaz) nebo úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní přímé vědomosti nebo úředně ověřené svědecké prohlášení účastníka znalého uvedené události. Lidé ukrývající se ze strachu před zatčením pro odbojovou nebo politickou činnost by měli poskytnout úředně ověřenou kopii policejního zatykače, nebo úředně ověřené svědecké prohlášení z vlastní přímé vědomosti nebo úředně ověřené svědecké prohlášení osoby znalé uvedené události.

Další podmínky: žádosti občanů, kteří požadují vydání osvědčení podle zákona číslo 255/1946 Sb., musejí obsahovat pravdivé údaje uvedené v dotazníku s podrobným popisem činnosti a uvedené důkazy. (K ověření uváděných údajů žadatelů provede Ministerstvo obrany ČR vlastní šetření podle zákona č. 255/1946 Sb. ve spolupráci s archivní a spisovou službou Ministerstva vnitra ČR.)

Jak postupovat

Jak při podání žádosti postupovat? Lidé, kteří žádost o osvědčení ještě nikdy nepoda-, li, vyplní dotazník, doplní jej potřebnými důkazy a pošlou co nejdříve na adresu: Vojenský úřad pro veterány válek a odboje; náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6. Žádost o dotazník lze adresovat na totéž místo. Tel. kontakt: 02/20 212 649; 02/20212 670; 02/20 212 673; 02/20 212 695; 02/20 212 696.

Ti, kdo žádost a potřebné důkazy již jednou podali a jejich žádost byla zamítnuta, napíší na tutéž adresu stručný dopis se žádostí o znovuprojednání žádosti a uvedou jednací číslo původní žádosti. Nemusí znovu přikládat vyžadované dokumenty (pokud jsou dokumenty k původní žádosti dostatečné).

Závěr

Splňuje-li žadatel uvedené podmínky, bude uznán jako československý politický vězeň a účastník národního boje za osvobození, který má nárok na osvědčení podle zák. č. 255/ 1946 Sb. a z něj plynoucí výhody - zlevněné jízdné, přednostní nárok na lékařskou či lázeňskou péči atd. Bližší informace lze získat na uvedených telefonních číslech.

Zároveň bylo konstatováno, že ukrývané osoby a příslušníci tzv. 6. praporu budou mít nárok i na poskytnutí jednorázové finanční částky podle nově přijatého zákona o účastnících národního boje za osvobození.

Poslední problém

Představitelé MO ještě nevyřešili poslední problém - přijatá ustanovení se týkají jen osob, které se skrývaly na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenska; mnoho lidí se však po útěku z pracovních táborů skrývalo na území Maďarska, Polska, Ukrajiny, Ruska či Rumunska. Na tiskové konferenci se hovořilo rovněž o případech lidí přeživších na falešné tzv. árijské papíry, které jim byly odebrány. Těmito body se pracovníci MO spolu s představiteli Federace ŽO ještě budou zabývat a čtenáře o jejich závěrech budeme včas informovat.