Dlouhá Ves

Též Stará Dlouhá Ves, v něm. pramenech Langendorf, Altlangendorf.

Ves v Čechách, 115 km JZ od Prahy, 27 km JV od okr. města Klatov.

Ž. osídlení pocházelo snad z 2. poloviny 17. stol. R. 1702 ž. tvořili 6 % obyvatel vsi, v letech 1724-1811 tu žilo průměrně 19 rodin, r. 1849 už 35 rodin (210 osob), později se ž. obyvatelstvo stěhovalo do měst. R. 1880 žilo v D.V. ještě 52 osob ž. vyznání (7 %), r. 1900 už jen 28 osob (3 %), r. 1930 pouze 8 osob (necelé 1 %). ŽNO doložená od 1. čtvrtiny 18. stol. byla po r. 1890 připojena k ŽNO Kašperské Hory.

Ž. domy (r. 1837 patřilo ž. vlastníkům nejméně 26 domů) byly soustředěné v centru vsi, mezi hosp. dvorem a katol. kostelem, kde tvořily většinu zástavby. Některé jsou v přestavbách dochovány.

Cenná klasicistní synagoga, umístěná při hlavní ulici, vyhořela r. 1937 a byla zbořena.

Hřbitov 300 m JV od katol. kostela. Existoval už v 1. čtvrtině 18. stol., nejstarší čitelný náhrobek z r. 1742, pohřby do 30. let 20. stol. (v nové době především z Kašperských Hor). Nacisty byl hřb. zcela zničen a náhrobky odvezeny, ale r. 1945 byly historické kameny vráceny a hřb. částečně rekonstruován. Dnes neohrazený hřb. s prostými náhrobky barokního a klasicistního typu. Pohřben je tu mj. 105letý Mathias Kraus (1751-1856), který byl J. K. Tylovi předlohou pro postavu ž. Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena.

Židovské náboženské obce a spolky v okolí:

Hartmanice

Městečko 5 km JZ, nevyužitá synagoga z 80. let 19. stol.

Kašperské Hory

též: Bergreichenstein

Město 7 km JJV, modlitebna existovala v 19.-20. stol., rodiště malíře, grafika a něm. píšícího básníka Josefa Hahna (1917, žije v USA).

Kundratice

5 km JZ, modlitebna doložena v 18.-19. stol., zbytek hřbitova z 2. pol. 19. stol., zničeného nacisty, s hrobem 12 žen - obětí pochodu smrti z konc. tábora v dubnu 1945.

Prostřední Krušec

též: Mittel-Körnsalz

3 km JZZ, modlitebna doložena v 19. stol.

Další významná místa:

Dobrá Voda

též: Gutwasser

Ve vsi Dobrá Voda (7 km JZ) je od r. 1997 v rodném domě rabína a historika Šimona Adlera (1884-1944 Birkenau) muzeum věnované dějinám západočeských ž. obcí.


Klíčová slova

Mathias Kraus, Josef Hahn, Šimon Adler, Bergreichenstein, Mittel-Körnsalz, Gutwasser